Skip to main content

מועדי ואמצעי תשלום

תשלום ראשון-מקדמה

 

תשלום ראשון בסך 3,421 מהווה תנאי רישום לקורסים לכל התארים.

המקדמה מכסה את מלוא התשלומים נלווים + שכר לימוד.

מועד תשלום למתקבלים חדשים הינו לפי המועד המופיע במכתב הקבלה.

מועד התשלום הינו עד יום רביעי ט' בתשרי תשפ"ב - 15/09/21 או שבועיים לפני עריכת תכנית הלימודים, לפי המוקדם מביניהם.

תשלומים נוספים

טבלה
מס' תשלום לתשלום עד
תשלום שני 15/11 משלים ל-40% מ-(שכ"ל השנתי+אנגלית)
תשלום שלישי 15/12 משלים ל-55% מ-(שכ"ל השנתי+אנגלית)
תשלום רביעי 15/02 משלים ל-70% מ-(שכ"ל השנתי+אנגלית)
תשלום חמישי 15/03 משלים ל-85% מ-(שכ"ל השנתי+אנגלית)
תשלום שישי 15/04 משלים ל-100% מ-(שכ"ל השנתי+אנגלית)

הסכום לתשלום על פי הטבלה המופיעה למעלה יופיע ב"אינבר" (המידע האישי) > מצב חשבון > מצב חשבון מתומצת – על הסטודנט להתעדכן במצב התשלומים, כמפורט:

ל"תשלום מיידי"

מהווה את הסכום הנדרש לתשלום במועד הקרוב או שמועד התשלום חלף וטרם בוצע התשלום, בהתאם לטבלה המופיעה מעלה.

סכום זה יתעדכן ב"אינבר" כשבועיים לפני מועד התשלום.

יתרה כוללת לסוף שנה

מהווה את יתרת שכר הלימוד השנתית, שטרם שולמה, כולל תשלומים שטרם הגיע מועד תשלומם. יתרה זו כוללת את התשלום המיידי – ככל שטרם שולם.

סטודנט המעוניין לשלם את היתרה לסוף שנה: יש לשלם בנפרד קודם את הסכום ב"לתשלום מיידי", להמתין לעדכון היתרה הכוללת לסוף שנה, ורק לאחר מכן את היתרה הכוללת לסוף שנה.

לתשומת לב

 • הסכום לתשלום בכל מועד כולל הפרשי הצמדה.
 • פיגור בתשלום יגרור חיוב ריבית פיגורים בסך 0.167% לכל שבוע פיגור. חישובי דמי הפיגורים יעשו החל מה-15 לחודש בו חל מועד התשלום המפורט בטבלה למעלה.
 • אי קבלת הודעה ו/או שובר איננה משחררת את התלמיד מתשלום שכר הלימוד במועד.
 • היתרה המיידית כוללת סכומים קודמים שלא שולמו עד לתאריך חישוב שכר הלימוד, בהתאם לטבלה המופיעה למעלה.
 • אין לשלם סכומים מעבר ל"יתרה הכוללת לסוף שנה".
 • תלמידים בתוכניות מיוחדות ישלמו לאחר המקדמה, 8 תשלומים החל מ-15/11/21 ועד 15/06/22.
 • כל התשלומים הנלווים, תשלומים למכינות ואנגלית הינם חלק בלתי נפרד משכ"ל ויש להקפיד על תשלומם במועד.
 • האוניברסיטה מאפשרת פניה לקבלת סיוע, מלגות והלוואות מסובסדות במסגרות שונות עליהן ניתן להתעדכן באמצעות דיקן הסטודנטים או המחלקות. מעבר לאמור, לא תתאפשר פריסה של תשלומים מעבר למועדים הקובעים לתשלום.
 • אי עמידה בתשלומים במועדם, מעבר לצבירת ריבית פיגורים, צפויה לגרור הגבלת הסטודנט בגישה לשירותי האוניברסיטה, לרבות השתתפות בבחינות וקבלת ציונים, עד הסדרת החוב במלואו.

דרכי תשלום שכר לימוד:

טבלה

דמי טיפול

אופן התשלום

הרשאה לחיוב חשבון

ללא דמי טיפול

החיוב בהתאם לתאריכים והתשלומים כפי שמפורט במועדי התשלום (לא כולל את תשלום המקדמה ותשלום עבור סמסטר קיץ).

לסטודנטים שכבר שלחו הרשאה לחיוב חשבון בשנה"ל הקודמת: ההרשאה לחיוב חשבון מתחדשת באופן אוטומטי לשנה האקדמית הבאה. אם לא בוטלה ההרשאה בבנק, אין צורך לשלוח אותה פעם נוספת.

אופן הקמת הרשאה לחיוב חשבון  דרך אתר הבנק
הפרטים הנדרשים:
מס' מזהה מוסד 35967
מס' מזהה לקוח – להזין מס' ת.ז. של הסטודנט

*אין להגביל את ההרשאה בסכומים / תאריכים.
את האסמכתא מהבנק יש לשלוח בטופס פניה למחלקת שכר לימוד.

*במידה והתשלום לא יכובד הסטודנט יחויב בדמי טיפול בסך 50 ₪. 
קישור להסבר

תשלום בכרטיס אשראי

0.9% מגובה התשלום

הסכומים לתשלום יתעדכנו ב"אינבר" > "מצב חשבון"> "תשלום חוב" כשבועיים לפני מועד התשלום לפי טבלת מועדי תשלום המופיעה למטה.

על הסטודנט להתעדכן במצב התשלומים, כמפורט:

ל"תשלום מיידי"*: מהווה את הסכום הנדרש לתשלום במועד הקרוב לפי הטבלה המופיעה מעלה.

יתרה כוללת לסוף שנה*: מהווה את יתרת שכר הלימוד השנתית, שטרם שולמה, כולל תשלומים שטרם הגיע מועד תשלומם. יתרה זו כוללת את התשלום המיידי – ככל שטרם שולם.

ניתן לשלם בחלוקה לתשלומים בקרדיט בלבד (החל מ-3 עד 18 תשלומים), בהתאם   לתנאים הרלבנטיים של חברת האשראי.
קישור להסבר

תשלום בשובר בבנק

החל מתשלום שני-

20 שקל לשובר עד תקרה של 120 שקל לשנה

סטודנט המעוניין לשלם באמצעות שובר יכנס למערכת ה"אינ-בר" > פניות מנהליות > ויבחר באופציה "הגשת בקשה" > קטגוריה "שכר לימוד" > "בקשה להצטרפות למסלול שוברים".

השובר ישלח אליך בדואר כשבועיים לפני מועד התשלום. ניתן לשלם בכל סניפי הבנקים, למעט בנק הדואר.
קישור להסבר

תשלום שובר באתר בנק ללקוחות בנק מזרחי/פועלים

החל מתשלום שני-

20 שקל לשובר עד תקרה של 120 שקל לשנה

סטודנט המעוניין לשלם באתר של בנק פועלים/מזרחי, יכנס למערכת ה"אינ-בר" > פניות מנהליות > ויבחר באופציה "הגשת בקשה"> קטגוריה "שכר לימוד">"בקשה להצטרפות למסלול שוברים".

השובר ישלח אליך בדואר כשבועיים לפני מועד התשלום.

תוכל לראות את מספר השובר ב"אינ-בר" >"מצב חשבון"> רשימת תשלומים/שוברים" כשבועיים לפני מועד התשלום המופיע בטבלה למטה.
קישור להסבר

תשלום בשובר באמצעות פיקדון צבאי

ללא דמי טיפול

ההנחיות לתשלום שכר לימוד מהפיקדון הצבאי כאן - קישור להסבר

ובאתר האגף והקרן לחיילים משוחררים- באזור האישי

(לתשומת לב - לא ניתן לשלם את השובר בבנק).

לידיעתך-

אי קבלת שובר/הודעה איננה משחררת את התלמיד מתשלום שכר הלימוד במועד.

קישור להנחיות תשלום בהרשאה לחיוב חשבון

קישור להנחיות תשלום באשראי

קישור להנחיות תשלום שובר בבנק

קישור להנחיות תשלום שובר באתר בנק מזרחי/הפועלים

קישור להנחיות תשלום מפיקדון צבאי

אישורי שכר לימוד

אישור גובה שכר לימוד

 • אישור זה ניתן ללא עלות וניתן להפיקו במערכת האינ-בר > אישורים/טפסים ללא תשלום > הפקת מסמכים > "אישור גובה שכר לימוד".
 • אישור זה מסכם את גובה שכר הלימוד השנתי בכל תכניות הלימודים והתארים אותם לומד הסטודנט בכל שנה וכן את צבירת אחוזי שכר לימוד ואת האחוז המצטבר.
 • האישור מפרט הן את החיובים השונים (שכר לימוד, עמלות, תשלומים נלווים והפרשי הצמדה), התשלומים שכבר בוצעו, המלגות ואת היתרות לתשלום.
 • ניתן להפיק את אשור גובה שכר הלימוד לכל שנה בנפרד ע"י שינוי שנת הלימודים בצד ימין למעלה במערכת האינ-בר.

מצב חשבון

 • מצב החשבון מוצג במערכת האינ-בר > מצב חשבון > מצב חשבון מתומצת.
 • המסמך מפרט הן את החיובים השונים (גובה שכר לימוד, עמלות, תשלומים נלווים), התשלומים שכבר בוצעו, תאריך הביצוע, פירוט המלגות שהוזנו ואת היתרות לתשלום.

החזרי כספים

 • אין לשלם סכומים מעבר ליתרת התשלום השנתית.
 • במידה ומסיבה כלשהי נוצרת יתרת זכות לטובת סטודנט, היא תועבר באופן אוטומטי לשנת הלימודים הבאה.
 • במידה והסטודנט מעוניין בהחזר כספי, עליו להגיש בקשה להחזר למחלקת שכר לימוד.
   אופן הגשת הבקשה דרך מערכת האינ-בר:
  תפריט > פניות מנהליות > הגשת בקשה  > בחירת קטגוריה "שכר לימוד" > בקשה להחזר שכר לימוד > אישור כתב הסכמה > הגש בקשה
 • עפ"י הנחיות משרד הביטחון, במידה והתשלום מבוצע מכספי הפיקדון באחריות הסטודנט לציין זאת על מנת שהכסף יוחזר לפיקדון.
 • החזר שכר הלימוד יבוצע באמצעות העברה בנקאית. לשם כך, על הסטודנט למלא פרטי בנק במידע האישי (מערכת האינ-בר > הפרטים שלי > עדכון פרטים).

מחלקת שכר לימוד

קבלת קהל בזום: בימים א, ג, ה בשעות 10:00 – 12:00 לכניסה לזום בשעות קבלת קהל

קבלת קהל פרונטלית: בימים א, ג, ה בשעות 10:00 – 12:00 במרכז שירות וגיוס 502/19

בימים ב, ד, ו, ימי צום, ערבי חג, חגים ויום הזיכרון אין קבלת קהל)

טופס פניה למחלקת שכ"ל  request form


להפקת שוברים ושירותים נוספים ניתן לפנות למרכז שירות וגיוס

צוות המחלקהרמ"ח-אביטל אמר, סגנית רמ"ח-איריס גל-רוה, עוזרת רמ"ח-חנה טוילי, רכז/ת שכ"ל-מזל אטש, אהרן חן, גרניט גורן, אבי עמיר, שרון גוטמן, תמי חג'בי