Skip to main content

מועדי ואמצעי תשלום

תשלום ראשון - מקדמה - בשנת תשפ"ה

 

תשלום ראשון בסך 3,811  מהווה תנאי רישום לקורסים לכל התארים.

המקדמה מכסה את מלוא התשלומים נלווים + שכר לימוד.

מועד תשלום למתקבלים חדשים הינו לפי המועד המופיע במכתב הקבלה.

מועד התשלום הינו עד יום חמישי י"ב באלול תשפ"ד - 15/09/24 או שבועיים לפני עריכת תוכנית הלימודים, לפי המוקדם מביניהם.

תשלומים נוספים*

בשנת תשפ"ה

טבלה
מס' תשלום לתשלום עד
תשלום שני 15/11 משלים ל-40% מ-(שכ"ל השנתי+אנגלית)
תשלום שלישי 15/12 משלים ל-55% מ-(שכ"ל השנתי+אנגלית)
תשלום רביעי 15/02 משלים ל-70% מ-(שכ"ל השנתי+אנגלית)
תשלום חמישי 15/03 משלים ל-85% מ-(שכ"ל השנתי+אנגלית)
תשלום שישי 15/04 משלים ל-100% מ-(שכ"ל השנתי+אנגלית)

הסכום לתשלום על פי הטבלה המופיעה מעלה יופיע ב"אינבר" (המידע האישי) > שכר לימוד > פירוט מצב חשבון – על הסטודנט להתעדכן במצב התשלומים, כמפורט:

ל"תשלום מיידי"

מהווה את הסכום הנדרש לתשלום במועד הקרוב או שמועד התשלום חלף וטרם בוצע התשלום, בהתאם לטבלה המופיעה מעלה.

סכום זה יתעדכן ב"אינבר" כשבועיים לפני מועד התשלום.

יתרה כוללת לסוף שנה

מהווה את יתרת שכר הלימוד השנתית, שטרם שולמה, כולל תשלומים שטרם הגיע מועד תשלומם. יתרה זו כוללת את התשלום המיידי – ככל שטרם שולם.

סטודנט המעוניין לשלם את היתרה לסוף שנה: יש לשלם בנפרד קודם את הסכום ב"לתשלום מיידי", להמתין לעדכון היתרה הכוללת לסוף שנה, ורק לאחר מכן את היתרה הכוללת לסוף שנה.

 

לתשומת לב,

 • הסכום לתשלום בכל מועד כולל הפרשי הצמדה.
 • פיגור בתשלום יגרור חיוב ריבית פיגורים בסך 0.167% לכל שבוע פיגור. חישובי דמי הפיגורים יעשו החל מה-15 לחודש בו חל מועד התשלום המפורט בטבלה למעלה.
 • אי קבלת הודעה ו/או שובר איננה משחררת את הסטודנט מתשלום שכר הלימוד במועד.
 • היתרה המיידית כוללת סכומים קודמים שלא שולמו עד לתאריך חישוב שכר הלימוד, בהתאם לטבלת מועדי התשלום המופיעה מעלה.
 • אין לשלם סכומים מעבר ל"יתרה הכוללת לסוף שנה".
 • כל התשלומים הנלווים, תשלומים למכינות ואנגלית הינם חלק בלתי נפרד משכ"ל ויש להקפיד על תשלומם במועד.
 • האוניברסיטה מאפשרת פניה לקבלת סיוע, מלגות והלוואות מסובסדות במסגרות שונות עליהן ניתן להתעדכן באמצעות דיקן הסטודנטים או המחלקות. מעבר לאמור, לא תתאפשר פריסה של תשלומים מעבר למועדים הקובעים לתשלום.
 • אי עמידה בתשלומים במועדם, מעבר לצבירת ריבית פיגורים והוצאות גביה (בסכום מינימלי של 350 ש"ח או לפי ההוצאות שנגרמו לאוניברסיטה בגין הגביה בפועל), צפויה לגרור הגבלת הסטודנט בגישה לשירותי האוניברסיטה, לרבות השתתפות בבחינות וקבלת ציונים, עד הסדרת החוב במלואו.

דרכי תשלום שכר לימוד:

טבלה

דמי טיפול

אופן התשלום

הרשאה לחיוב חשבון

ללא דמי טיפול

החיוב בהתאם לתאריכים והתשלומים כפי שמפורט במועדי התשלום (לא כולל את תשלום המקדמה ותשלום עבור סמסטר קיץ).
יש להעביר את ההרשאה למחלקת שכ"ל עד שבועיים לפני מועד התשלום.

לסטודנטים שכבר שלחו הרשאה לחיוב חשבון בשנה"ל הקודמת: ההרשאה לחיוב חשבון מתחדשת באופן אוטומטי לשנה האקדמית הבאה. אם לא בוטלה ההרשאה בבנק, אין צורך לשלוח אותה פעם נוספת.

אופן הקמת הרשאה לחיוב חשבון  דרך אתר הבנק
הפרטים הנדרשים:
מס' מזהה מוסד 35967
מס' מזהה לקוח – להזין מס' ת.ז. של הסטודנט

*אין להגביל את ההרשאה בסכומים / תאריכים.
את האסמכתא מהבנק יש לשלוח למחלקת שכר לימוד באמצעות הגשת בקשה במערכת אינ-בר > בתפריט "בקשות ואישורים" > הגשת בקשה > בחירת קטגוריה שכר לימוד > הקמת הרשאה לחיוב חשבון > הזמנה
*במידה שהתשלום לא יכובד הסטודנט יחויב בדמי טיפול בסך 50 ₪. 
קישור להסבר

תשלום בכרטיס אשראי

0.84% מגובה התשלום

הסכומים לתשלום יתעדכנו ב"אינבר" > שכר לימוד > "תשלום שכ"ל באשראי" כשבועיים לפני מועד התשלום לפי טבלת מועדי התשלום המופיעה מעלה.

על הסטודנט להתעדכן במצב התשלומים, כמפורט:

ל"תשלום מיידי"*: מהווה את הסכום הנדרש לתשלום במועד הקרוב לפי הטבלה המופיעה מעלה.

יתרה כוללת לסוף שנה*: מהווה את יתרת שכר הלימוד השנתית, שטרם שולמה, כולל תשלומים שטרם הגיע מועד תשלומם. יתרה זו כוללת את התשלום המיידי – ככל שטרם שולם.

ניתן לשלם בחלוקה לתשלומים בקרדיט בלבד (החל מ-3 עד 18 תשלומים), בהתאם   לתנאים הרלבנטיים של חברת האשראי.
קישור להסבר

תשלום שובר בבנק הדואר

החל מתשלום שני-

20 שקל לשובר עד תקרה של 120 שקל לשנה

השובר יעודכן במידע האישי כשבועיים לפני מועד התשלום, לפי טבלת מועדי התשלום המופיעה מעלה.

להפקת שובר לתשלום בבנק הדואר דרך המידע האישי:
מצ"ב קישור לאינ-בר > שכר לימוד > קבלות ושוברים > לחצן הדפס שובר שכר לימוד > פתיחת קובץ PDF > יש להדפיס את השובר.
השובר לתשלום בבנק הדואר תקף עם ברקוד בלבד. אם הופק שובר ללא ברקוד יש לפנות למחלקת שכ"ל.

חשוב מאוד! - בהתאם לחוק המזומן ניתן לשלם שובר במזומן בבנק הדואר עד לגובה של 6000 ש"ח בלבד. ההגבלה אינה חלה על תשלום שובר בצ'ק מזומן.

תשלום בשובר באמצעות פיקדון צבאי

ללא דמי טיפול
 

ההנחיות לתשלום שכר לימוד מהפיקדון הצבאי כאן - קישור להסבר

ובאתר האגף והקרן לחיילים משוחררים- באזור האישי.

לידיעתך-

אי קבלת שובר/הודעה איננה משחררת את הסטודנט מתשלום שכר הלימוד במועד.

קישור להנחיות תשלום בהרשאה לחיוב חשבון

קישור להנחיות תשלום באשראי

קישור להנחיות תשלום מפיקדון צבאי

 

אישורי שכר לימוד

 

אישור גובה שכר לימוד

 • אישור זה ניתן ללא עלות וניתן להפיקו במערכת האינ-בר > אישורים להורדה ללא עלות > "אישור גובה שכר לימוד".
 • אישור זה מסכם את גובה שכר הלימוד השנתי בכל תוכניות הלימודים והתארים אותם לומד הסטודנט בכל שנה וכן את צבירת אחוזי שכר לימוד ואת האחוז המצטבר.
 • האישור מפרט את החיובים השונים (שכר לימוד, עמלות, תשלומים נלווים והפרשי הצמדה), התשלומים שכבר בוצעו, המלגות ואת היתרה לתשלום.
 • ניתן להפיק את אשור גובה שכר הלימוד לכל שנה בנפרד ע"י שינוי שנת הלימודים בצד ימין למעלה במערכת האינ-בר.

מצב חשבון

 • מצב החשבון מוצג במערכת האינ-בר > שכר לימוד > פירוט מצב חשבון.
 • המסמך מפרט את החיובים השונים (גובה שכר לימוד, עמלות, תשלומים נלווים), התשלומים שכבר בוצעו, תאריך הביצוע, פירוט המלגות שהוזנו ואת היתרות לתשלום (יתרה לתשלום מיידי ויתרה כוללת לסוף שנה).

 

החזרי כספים

 

 • אין לשלם סכומים מעבר ליתרת התשלום השנתית.
 • אם מסיבה כלשהי נוצרת יתרת זכות לטובת סטודנט, היא תועבר באופן אוטומטי לשנת הלימודים הבאה.
 • במידה שהסטודנט מעוניין בהחזר כספי, עליו להגיש בקשה להחזר למחלקת שכר לימוד.
   אופן הגשת הבקשה דרך מערכת האינ-בר:
  תפריט > בקשות ואישורים > הגשת בקשה  > בחירת קטגוריה "שכר לימוד" > בקשה להחזר שכר לימוד > הזמנה
 • עפ"י הנחיות משרד הביטחון, אם התשלום מבוצע מכספי הפיקדון באחריות הסטודנט לציין זאת על מנת שהכסף יוחזר לפיקדון.
 • החזר שכר הלימוד יבוצע באמצעות העברה בנקאית. לשם כך, על הסטודנט למלא פרטי בנק במידע האישי (מערכת האינ-בר > הפרטים שלי > עדכון פרטים).

מדור שכר לימוד

קבלת קהל בזום: בימים א, ג, ה בשעות 10:00 – 12:00 לכניסה לזום בשעות קבלת קהל

קבלת קהל פרונטלית: בימים א, ג, ה, בשעות 10:00-12:00 בבניין 404 חדר 001

(בימים ב, ד, ו, ימי צום, ערבי חג, חגים ויום הזיכרון - אין קבלת קהל)
 

טופס פניה למדור שכ"ל  request form

להפקת שוברים ושירות בנושאים כלליים הקשורים ללימודים וליחידות המנהל ניתן לפנות  למרכז שירות וגיוס

צוות המחלקה:
רמ"ח שכר לימוד ותוכניות לימודים - אביטל אמר
סגנית רמ"ח - איריס גל רוה

רמ"ד שכר לימוד - חנה טוילי
צוות המדור: מזל אטש, אהרן חן, גרניט גורן, אבי עמיר, שרון גוטמן, תמר בן שחר, תמי כהן