Skip to main content

מועדי ואמצעי תשלום

תשלום ראשון-מקדמה

 

תשלום ראשון בסך 3,441 ₪ מהווה תנאי רישום לקורסים לכל התארים.

המקדמה מכסה את מלוא התשלומים נלווים + שכר לימוד.

מועד תשלום למתקבלים חדשים הינו לפי המועד המופיע במכתב הקבלה.

מועד התשלום הינו עד יום שלישי כ"ו אלול – 15.9.2020 או שבועיים לפני עריכת תכנית הלימודים, לפי המוקדם מבניהם.

טבלה

מס' תשלום

לתשלום עד

תשלום שני

15.11

משלים ל-40% מ-(שכ"ל השנתי +אנגלית)

תשלום שלישי

15.12

משלים ל-55% מ-(שכ"ל השנתי+אנגלית)

תשלום רביעי

15.2

משלים ל-70% מ-(שכ"ל השנתי+אנגלית)

תשלום חמישי

15.3

משלים ל-85% מ-(שכ"ל השנתי+אנגלית)

תשלום שישי

15.4

משלים ל-100% מ-(שכ"ל השנתי+אנגלית)

הסכום לתשלום על פי הטבלה המופיעה למעלה יופיע ב"אינבר" (המידע האישי) > מצב חשבון > מצב חשבון מתומצת – על הסטודנט להתעדכן במצב התשלומים, כמפורט:

ל"תשלום מיידי"

מהווה את הסכום הנדרש לתשלום במועד הקרוב או שמועד התשלום חלף וטרם בוצע התשלום, בהתאם לטבלה המופיעה מעלה.

סכום זה יתעדכן ב"אינבר" כשבועיים לפני מועד התשלום.

יתרה כוללת לסוף שנה

מהווה את יתרת שכר הלימוד השנתית, שטרם שולמה, כולל תשלומים שטרם הגיע מועד תשלומם. יתרה זו כוללת את התשלום המיידי – ככל שטרם שולם.

סטודנט המעוניין לשלם את היתרה לסוף שנה: יש לשלם בנפרד קודם את הסכום ב"לתשלום מיידי", להמתין לעדכון היתרה הכוללת לסוף שנה, ורק לאחר מכן את היתרה הכוללת לסוף שנה.

לתשומת לב

 • הסכום לתשלום בכל מועד כולל הפרשי הצמדה.
 • פיגור בתשלום יגרור חיוב ריבית פיגורים בסך 0.167% לכל שבוע פיגור. חישובי דמי הפיגורים יעשו החל מה-15 לחודש בו חל מועד התשלום המפורט בטבלה למעלה.
 • אי קבלת הודעה ו/או שובר איננה משחררת את התלמיד מתשלום שכר הלימוד במועד.
 • שוברי התשלום כוללים סכומים קודמים שלא שולמו עד לתאריך חישוב שכר הלימוד, בהתאם לטבלה המופיעה למעלה.
 • אין לשלם סכומים מעבר ל"יתרה הכוללת לסוף שנה".
 • תלמידים בתוכניות מיוחדות ישלמו לאחר המקדמה, 8 תשלומים החל מ-15.11.20 ועד 15.6.21.
 • כל התשלומים הנלווים, תשלומים למכינות ואנגלית הינם חלק בלתי נפרד משכ"ל ויש להקפיד על תשלומם במועד.
 • האוניברסיטה מאפשרת פניה לקבלת סיוע, מלגות והלוואות מסובסדות במסגרות שונות עליהן ניתן להתעדכן באמצעות דיקן הסטודנטים או המחלקות. מעבר לאמור, לא תתאפשר פריסה של תשלומים מעבר למועדים הקובעים לתשלום.
 • אי עמידה בתשלומים במועדם, מעבר לצבירת ריבית פיגורים, צפויה לגרור הגבלת הסטודנט בגישה לשירותי האוניברסיטה, לרבות השתתפות בבחינות וקבלת ציונים, עד הסדרת החוב במלואו.

דרכי תשלום שכר לימוד:

טבלה

דמי טיפול

אופן התשלום

הרשאה לחיוב חשבון

ללא דמי טיפול

החיוב בהתאם לתאריכים והתשלומים כפי שמפורט במועדי התשלום (לא כולל את תשלום המקדמה ותשלום עבור סמסטר קיץ).

1. הקמת הרשאה לחיוב חשבון  דרך אתר הבנק
הפרטים הנדרשים:
מס' מזהה מוסד 35967
מס' מזהה לקוח – להזין מס' ת.ז. של הסטודנט

2. הקמת הרשאה לחיוב חשבון באמצעות החתמת טופס ידני בבנק
 מצ"ב קישור לטופס הוראת התשלום.
יש להחתים את הבנק על טופס ההרשאה לחיוב חשבון.

*אין להגביל את ההרשאה בסכומים / תאריכים.
את האסמכתא מהבנק יש לשלוח בטופס פניה למחלקת שכר לימוד.

*באחריות הסטודנט לוודא שהתשלום כובד, במידה והתשלום לא יכובד הסטודנט יחויב בדמי טיפול בסך 50 ₪.

תשלום בכרטיס אשראי

0.9% מגובה התשלום         

הסכומים לתשלום יתעדכנו ב"אינבר" > "מצב חשבון"> "תשלום חוב" כשבועיים לפני מועד התשלום לפי טבלת מועדי תשלום המופיעה למטה.

על הסטודנט להתעדכן במצב התשלומים, כמפורט:

ל"תשלום מיידי"*:

מהווה את הסכום הנדרש לתשלום במועד הקרוב לפי הטבלה המופיעה למטה .

יתרה כוללת לסוף שנה*:

מהווה את יתרת שכר הלימוד השנתית, שטרם שולמה, כולל תשלומים שטרם הגיע מועד תשלומם. יתרה זו כוללת את התשלום המיידי – ככל שטרם שולם.

ניתן לשלם בחלוקה לתשלומים בקרדיט בלבד (החל מ-3 עד 18 תשלומים), בהתאם   לתנאים הרלבנטיים של חברת האשראי.

תשלום בשובר בבנק

החל מתשלום שני-

20 שקל לשובר עד תקרה של 120 שקל לשנה

סטודנט המעוניין לשלם באמצעות שובר יכנס למערכת ה"אינ-בר" > פניות מנהליות > ויבחר באופציה "הגשת בקשה" > קטגוריה "שכר לימוד" > "בקשה להצטרפות למסלול שוברים".

השובר ישלח אליך בדואר כשבועיים לפני מועד התשלום. ניתן לשלם בכל סניפי הבנקים, למעט בנק הדואר.

תשלום שובר באתר בנק ללקוחות בנק מזרחי/פועלים

החל מתשלום שני-

20 שקל לשובר עד תקרה של 120 שקל לשנה

סטודנט המעוניין לשלם באתר של בנק פועלים/מזרחי, יכנס למערכת ה"אינ-בר" > פניות מנהליות > ויבחר באופציה "הגשת בקשה"> קטגוריה "שכר לימוד">"בקשה להצטרפות למסלול שוברים".

השובר ישלח אליך בדואר כשבועיים לפני מועד התשלום.

תוכל לראות את מספר השובר ב"אינ-בר" >"מצב חשבון"רשימת תשלומים/שוברים" כשבועיים לפני מועד התשלום המופיע בטבלה למטה.

תשלום בשובר באמצעות פיקדון צבאי

ללא דמי טיפול

ההנחיות לתשלום שכר לימוד מהפיקדון הצבאי כאן בקישור 

ובאתר האגף והקרן לחיילים משוחררים- באזור האישי

(לתשומת לב - לא ניתן לשלם את השובר בבנק).

לידיעתך-

אי קבלת שובר/הודעה איננה משחררת את התלמיד מתשלום שכר הלימוד במועד.

 

אישורי שכר לימוד

אישור גובה שכר לימוד

 • אישור זה ניתן ללא עלות וניתן להפיקו במערכת האינ-בר > אישורים/טפסים ללא תשלום > הפקת מסמכים > "אישור גובה שכר לימוד".
 • אישור זה מסכם את גובה שכר הלימוד השנתי בכל תכניות הלימודים והתארים אותם לומד הסטודנט בכל שנה וכן את צבירת אחוזי שכר לימוד ואת האחוז המצטבר.
 • האישור מפרט הן את החיובים השונים (שכר לימוד, עמלות, תשלומים נלווים והפרשי הצמדה), התשלומים שכבר בוצעו, המלגות ואת היתרות לתשלום.
 • ניתן להפיק את אשור גובה שכר הלימוד לכל שנה בנפרד ע"י שינוי שנה"ל בצד ימין למעלה במערכת האינ-בר.

מצב חשבון

 • מצב החשבון מוצג במערכת האינ-בר > מצב חשבון > מצב חשבון מתומצת.
 • המסמך מפרט הן את החיובים השונים (גובה שכר לימוד, עמלות, תשלומים נלווים), התשלומים שכבר בוצעו, תאריך הביצוע, פירוט המלגות שהוזנו ואת היתרות לתשלום.

החזרי כספים

אין לשלם סכומים מעבר ליתרת התשלום השנתית.

במידה ומסיבה כלשהי נוצרת יתרת זכות לטובת סטודנט, היא תועבר באופן אוטומטי לשנת הלימודים הבאה.

במידה והסטודנט מעוניין בהחזר כספי, עליו לפנות במייל למחלקת שכר לימוד לבקשת החזר.

עפ"י הנחיות משרד הביטחון, במידה והתשלום מבוצע מכספי הפיקדון באחראיות הסטודנט לציין זאת על מנת שהכסף יוחזר לפיקדון.

החזר שכר הלימוד יבוצע באמצעות העברה בנקאית. לשם כך, על הסטודנט למלא פרטי בנק במידע האישי.

 

להנחיות לתשלום באשראי>>

להנחיות לתשלום בהרשאה לחיוב חשבון>>

להנחיות לתשלום שובר באתר בנק מזרחי ובנק הפועלים>>

להנחיות לתשלום שובר בבנק>>

להנחיות לתשלום באמצעות הפיקדון הצבאי>>

מחלקת שכר לימוד

קבלת קהל: בימים א, ג, ה בשעות 10:00 – 12:00 לכניסה לזום בשעות קבלת קהל
(בימים ב, ד, ו, ימי צום, ערבי חג, חגים ויום הזיכרון אין קבלת קהל)
טופס פניה למחלקת שכ"ל
להנפקת שוברים ושירותים נוספים ניתן לפנות למרכז שירות וגיוס
צוות המחלקה: רמ"ח-אביטל אמר, סגנית רמ"ח-איריס גל-רוה, עוזרת רמ"ח-חנה טוילי, רכז/ת שכ"ל-מזל אטש, אהרן חן, גרניט גורן, אבי עמיר, שרון גוטמן, תמי חג'בי