Skip to main content
 

מניעת הטרדה מינית

מה אומר החוק?

הטרדה מינית או התנכלות שמקורה בהטרדה מינית הם מעשים אסורים ופסולים על פי דין. בהתאם לדרישות הדין ובהמשך לפרסומים קודמים, נקבע והוחל באוניברסיטה התקנון למניעת הטרדה מינית.

התקנון קובע כי הטרדה מינית או התנכלות הינם מעשים אסורים ופסולים המהווים עבירות משמעת חמורות.

התקנון מגדיר את אופן הטיפול בתלונות על הטרדה מינית והתנכלות ואת תפקידיו וסמכויותיו של נציב הקבילות לענייני הטרדה מינית. התקנון למניעת הטרדה מינית שחל באוניברסיטה וכן החקיקה המלאה בנושא, מפורסמים באתר האוניברסיטה:

לעיון בתקנון למניעת הטרדה מינית החל באוניברסיטת בר-אילן

 

למי פונים?

בתלונות על הטרדה מינית או התנכלות שמקורה בהטרדה מינית, וכן בבקשות לקבלת מידע, הדרכה וייעוץ בנושא, לרבות בעניין מניעתן של הטרדה מינית והתנכלות, ניתן לפנות אל הנציבות לענייני הטרדה מינית לפי הפרטים להלן:

 

קמפוס בר-אילן

פרופ' סופי וולש  052-2877609

תמר מגן אלבז 050-9253001

[email protected] 

תמי רובנוב 050-3442269

 

קמפוס צפת

פרופ' מיטל גל-תנעמי

[email protected]

054-4283682