Skip to main content

שכר לימוד תואר ראשון

עיקרי המרכיבים של שכר הלימוד לתואר ראשון

טבלה
הנושא תיאור
שכ"ל יסודי לשנת הלימודים הנוכחית 11,296 ש"ח

שכר לימוד  היסודי לתואר ראשון לישראלים נקבע על ידי המועצה להשכלה גבוהה.

לשנת תשפ"ד 11,296 ₪ צמוד למדד יולי 2023.

סכום זה מתייחס לתכנית לימודים בהיקף 100% שכ"ל.

תשלומים נלווים

בשנת תשפ"ד:

רווחה-359 ש"ח

שמירה-626 ש"ח 

דמי ארגון-10 ש"ח

תשלומים נלווים – שמירה, רווחה ודמי ארגון לאגודת הסטודנטים הארצית. תשלומים אלו אינם חלק משכר לימוד ויגבו מדי שנה אקדמית.
אחוז  שכ"ל לתואר

300%

350%

400%

מינימום 300% לתואר ראשון

משפטים / כלכלה-חשבונאות מינימום 350% לתואר ראשון

הנדסה / אופטומטריה מינימום  400% לתואר ראשון

מספר שנות תקן

3

3.5

4

מספר השנים התקניות הנדרשות לתואר

תואר  ראשון - 3 שנים

משפטים / כלכלה-חשבונאות - 3.5 שנים

הנדסה / אופטומטריה - 4 שנים

מספר שעות תקן לתואר מספר שעות הלימוד הנדרשות לתכנית שאותה בחר הסטודנט.
מספר שעות לימוד שנתיות לצורך חיוב שכר לימוד

מספר השעות השנתיות אליהם רשום הסטודנט בפועל (לא כולל לימודי הבעה עברית ואנגלית), לרבות קורסים שניתן מהם פטור, ועל פי התקנות אינם פטורים מתשלום.

בחישוב שכ"ל תיחשב שעה שנתית כשעה מלאה.

*סטודנטים בתוכניות לימודים מיוחדות נדרשים להתעדכן בתקנון הרלוונטי אליהם.

תוכנית לימודים תקנית תיחשב במסלול חד-חוגי, דו-חוגי מובנה או דו-חוגי לא מובנה.

גובה שכר לימוד מתעדכן כל 15 לחודש ובכל מקרה לא יפחת משכר הלימוד הבסיסי שנקבע על ידי המועצה להשכלה גבוהה.

 

אופן חישוב שכ"ל

טבלה

אחוז שכ"ל שנתי

אחוז שכ"ל  לתואר  X  מספר שעות לימוד השנה
                 מספר  שעות תקן לתואר

מחיר שכ"ל לשנה אחוז שכ"ל שנתי X שכ"ל יסודי לשנת הלימודים הנוכחית
מחיר לשעה עודפת

לאחר סיום צבירת שעות התקן תחשב שעת לימוד כשעה עודפת.

תעריף לשעה עודפת - 4.7% לשעה X  שכ"ל יסודי לשנת הלימודים הנוכחית.

הגשת מטלה בשנת לימודים בה הסטודנט אינו רשום לקורסים חיוב 10% משכ"ל יסודי לשנת הלימודים הנוכחית. סטודנטים אלו לא יחויבו בתשלומים נלווים.
סטודנט הרשום רק להבעה עברית יחויב בתוספת 10% שכ"ל + תשלומים נלווים מעבר לעלות הקורס.

*מחירי שכר הלימוד בקיץ יפורסמו סמוך למועד תחילת סמסטר קיץ.

מחיר שעת הלימוד אינו אחיד לכל הסטודנטים אלא תלוי במספר שעות התקן של תוכנית הלימודים אותה בחר הסטודנט.

שכר לימוד עבור קורסי קיץ, מועד מיוחד, חיוב תקורה, שעות עודפות, הבעה עברית ואנגלית צמוד למדד יולי 2023 המתעדכן בכל 15 לחודש.

 

לימודי אנגלית

התשלום עבור הקורסים בשנה”ל תשפ"ד לסטודנטים הרשומים ללימודי תואר (לא כולל קורסי קיץ):

טבלה

רמה

שעות לימוד

עלות

מתקדמים ב' 2 ש"ש פטור מתשלום**
מתקדמים א' 2 ש"ש 2,150 ₪  *
קורס בסיסי 3 ש"ש 3,225 ₪  *
טרום בסיסי ב' 3 ש"ש 3,225 ₪  *
טרום בסיסי א' 4 ש"ש 4,300 ₪  *

*צמוד למדד יולי 2023.

החיוב עבור הקורסים הנ”ל אינו כלול במסגרת שכר הלימוד הנדרש מכל סטודנט והוא בנוסף לחיוב שכר הלימוד הרגיל.

**רישום חוזר לקורס אנגלית מתקדמים ב' יחויב בתשלום ע"ס 2,150 ₪ בשנת תשפ"ד (צמוד למדד יולי 2023).

לימודי הבעה עברית

תעריף 1 ש"ש בקורס הבעה עברית בשנת תשפ"ד - 980 ש"ח, לא כולל סמסטר קיץ.

בסמסטר קיץ התעריף יפורסם בנפרד באתר המחלקה לפני פתיחת הסמסטר.

תשלום זה אינו מצטרף לחישוב מינימום אחוז שכ"ל לתואר.

 

סטודנטים אזרחי חו”ל: ישלמו שכ”ל הגבוה ב-25% משכ”ל היסודי התקף באותה שנה.

 

נושאים נוספים

תקורת גרירה
 • סטודנט לתואר ראשון המושך לימודיו מעבר למספר שנות התקן לתואר (כולל שנים בהם הפסיק לימודיו) ישלם תקורה בגובה 10% משכ”ל יסודי,  בנוסף לשכ”ל הרגיל בכל שנת גרירה.
 • השנים התקניות של הסטודנט יספרו החל מהשנה הראשונה שלו לתואר, גם אם מחליף במהלך לימודיו את מקצוע ההתמחות והתקורה תיחשב בהתאם לכך.
 • לצורך ספירת השנים לחישוב התקורה יילקחו בחשבון גם שנים בהם הסטודנט היה בהפסקת לימודים.
 • תקורה זו אינה חלק משכר לימוד והיא אינה נצברת למינימום אחוז שכר לימוד לתואר.
תקורה בגין לימודים חלקיים
 • סטודנט  אשר היקף שכ"ל שנתי נמוך מ-50% ישלם תוספת תקורה של 10%  משכר הלימוד היסודי.
 • תקורה זו אינה חלק משכר לימוד והיא אינה נצברת למינימום אחוז שכר לימוד לתואר.
 • הוראה זו לא בשנה בה הסטודנט מסיים את מכסת לימודיו לתואר.
 • לצורך חישוב התקורה יילקחו בחשבון רק קורסים הנלמדים בסמסטר א' ובסמסטר ב' (ללא קיץ).
סטודנט הלומד יותר מתואר ראשון אחד
 • עבור כל תואר יבוצע חישוב שכ"ל בנפרד כפי שתואר למעלה, ללא תלות בין התארים (תשלומים נלווים יחויבו פעם אחת).
 • הסטודנט ישלם לא פחות משכ"ל מלא של התואר היקר ומינימום מחצית משכ"ל של התואר הנוסף.
 • סטודנט  אשר היקף שכ"ל שנתי נמוך מ-50% ישלם תוספת תקורה של 10%  משכר הלימוד היסודי בגין כל תואר בנפרד.
 • סטודנט לא יוכל לקבל שני תארים שונים באותה חלוקת תארים. למעט אם התואר השני בתעודת הוראה.
שינוי תוכנית לימודים במהלך התואר

סטודנט המשנה את תוכנית לימודיו במהלך התואר, השעות ואחוזי שכ"ל שצבר יוכרו לעניין חישוב שכ"ל בתכנית החדשה (אם הקורסים הוכרו אקדמית לתוכנית החדשה).

אם שעות התקן של הסטודנט בתוכנית החדשה ישתנו, חישוב שכר הלימוד בשנת המעבר יבוצע בהתאם לתקן החדש של הסטודנט וכל כללי שכ"ל לתואר ראשון יחולו עליו (לרבות כללי צבירת מינימום אחוז שכר לימוד לתואר).

 

מדור שכר לימוד

קבלת קהל בזום: בימים א, ג, ה בשעות 10:00 – 12:00 לכניסה לזום בשעות קבלת קהל

קבלת קהל פרונטלית: בימים א, ג, ה, בשעות 10:00-12:00 בבניין 404 חדר 001

(בימים ב, ד, ו, ימי צום, ערבי חג, חגים ויום הזיכרון - אין קבלת קהל)
 

טופס פניה למדור שכ"ל  request form

להפקת שוברים ושירות בנושאים כלליים הקשורים ללימודים וליחידות המנהל ניתן לפנות  למרכז שירות וגיוס

צוות המחלקה:
רמ"ח שכר לימוד ותוכניות לימודים - אביטל אמר
סגנית רמ"ח - איריס גל רוה

רמ"ד שכר לימוד - חנה טוילי
צוות המדור: מזל אטש, אהרן חן, גרניט גורן, אבי עמיר, שרון גוטמן, תמר בן שחר, תמי כהן