Skip to main content

דרישות קבלה כלליות

זכאות לתעודת בגרות מטעם משרד החינוך

האוניברסיטה תקבל את ציוני הבגרות של הנבחנים ממחזור 1990 ואילך ישירות ממשרד החינוך, לכן מועמדים אלו מתבקשים שלא לשלוח אלינו את תעודות הבגרות.

כדי להתקבל לאוניברסיטה על המועמד להיות בעל תעודת בגרות מלאה. תעודת הבגרות חייבת להיות בהיקף של 20 יחידות ויותר ותכלול את כל מקצועות החובה של משרד החינוך ובתנאי שיהיו בה:

 1. בחינה באנגלית ברמה של 4 או 5 יחידות.
 2. בחינה במתמטיקה ברמה של 3 יחידות או יותר.
 3. בחינה בהיקף מוגבר (4 או 5 יחידות) במקצוע נוסף לבחינה בשפה זרה (אנגלית) ולבחינת החובה בעברית. המקצוע המוגבר יכול להיות מקצוע כלשהו, כולל אחד ממקצועות החובה. צרוף מקצועות לא ייחשב כמקצוע מוגבר.
 4. בחינה אחת לפחות (או עבודה) במקצוע כללי (ברמה של 2 יחידות או יותר) כנדרש ע"י משרד החינוך.

מתי לא יחושב ממוצע בגרות:

 • כאשר אין זכאות לבגרות.
 • כאשר ישנם מעל 2 מקצועות בגרות בציון 55 ומטה.
 • כאשר ישנם מתחת ל-20 יחידות לימוד.
 • כאשר מס' יחידות הלימוד בבגרות באנגלית הינו מתחת ל-4 יחידות.
 • כאשר חסר אחד או יותר ממקצועות החובה.

 

מועמד שאין בידו זכאות לבגרות או שאינו עומד בתנאים לעיל, באפשרותו ללמוד במסגרת המכינה הקדם אקדמית.

שיטת חישוב ממוצע בגרות ומקצועות המקבלים בונוס

בחינה פסיכומטרית

אוניברסיטת בר-אילן משתמשת לצורך מיון מועמדיה בשקלול הרב תחומי (כמותי 40%, מילולי 40%, אנגלית 20%).

אנו מכירים בציוני בחינות של המרכז הארצי החל משנת 1986.

תוקף הבחינה הפסיכומטרית, של המרכז הארצי לבחינות, הוא ללא הגבלת זמן. מומלץ למועמדים להיבחן בבחינה הפסיכומטרית לא יאוחר ממועד אפריל, לאחר מועד זה הקבלה למחלקות הינה על בסיס מקום פנוי.

טבלה
מועדי הבחינה הפסיכומטרית סיום ההרשמה שפות הבחינה

חורף 3,5.12.21
(כ"ט בכסלו ,א' בטבת תשפ"ב)

11.10.21 (ה' במרחשון תשפ"ב) עברית, ערבית
אביב 13-14.4.22 (י"ב-י"ג בניסן תשפ"ב) 15.2.22 (י"ד באדר א' תשפ"ב) עברית, ערבית, רוסית, משולב/אנגלית , צרפתית
קיץ 7.7.22 (ח' בתמוז תשפ"ב) 17.5.22 (ט"ז באייר תשפ"ב) עברית, ערבית, רוסית, משולב/אנגלית , צרפתית
סתיו 5-6.9.22 (ט'-י' באלול תשפ"ב) 12.7.22 (י"ג תמוז תשפ"ב) עברית, ערבית

חובת אנגלית מיון

ציון 85 ומעלה בפרק האנגלית שבמבחן הפסיכומטרי ( במחלקה לבלשנות וספרות אנגלית נדרש ציון 120 ומעלה, ובתוכנית משולב מדעי החברה בתחומי מדעי החברה ומדעי החיים לתלמידי רנטגנאות ודימות נדרש ציון 100 ומעלה).

מועמדים המתקבלים לפי ממוצע בגרות ללא פסיכומטרי, חייבים לעמוד בהצלחה בבחינת המיון אמי"ר/אמיר"ם באנגלית של המרכז הארצי לבחינות והערכה בציון 85 לפחות. תוקף הבחינה באמי"ר/אמיר"ם, של המרכז הארצי לבחינות, הוא ללא הגבלת זמן.

בחינת אמי"ר

טבלה
מועדי הבחינה סיום ההרשמה
חורף 3,5.12.21 כ"ט בכסלו ,א' בטבת תשפ"ב 11.10.21 (ה' במרחשון תשפ"ב)
אביב 13-14.4.22 י"ב-י"ג בניסן תשפ"ב 15.2.22 (י"ד באדר א' תשפ"ב)
קיץ 7.7.22 ח' בתמוז תשפ"ב 17.5.22 (ט"ז באייר תשפ"ב)
סתיו 5-6.9.22 ט'-י' באלול תשפ"ב 12.7.22 (י"ג תמוז תשפ"ב)

מומלץ להירשם לבחינת אמי"ר  דרך האתר של המרכז הארצי, מאחר ומספר המקומות אינו מוגבל.

בחינת אמיר"ם

בחינת אמיר"ם מתקיימת במרכז בחינות של המרכז הארצי לבחינות והערכה (מאל"ו) בתל אביב, ירושלים או חיפה. פרטים והרשמה ניתן למצוא באתר.

מועמד רשאי להיבחן בבחינת אמי"ר כמה פעמים שירצה, ובכלל זה במועדים רצופים. עם זאת, יש להמתין 35 יום לפחות בין היבחנות באמיר"ם להיבחנות  באמי"ר (או להיפך).

חובת ידע בעברית

כתנאי קבלה לאוניברסיטה נדרשת רמת עברית מינימלית הנקבעת על סמך ציון בבחינת ידע עברית (יע"ל) של המרכז הארצי לבחינות והערכה (מאל"ו). לפרטים לחץ כאן

הציון הנדרש לצורך קבלה ללימודי התואר הראשון הוא 105 (למעט בתכניות הלימוד אנגלית בלשנות חד חוגי, אנגלית ספרות חד חוגי וצרפתית חד חוגי הנלמד בשפה הצרפתית).

בחינת יע"ל משמשת כתנאי קבלה וכן לבדיקת מידת השליטה בעברית ולשיבוץ התלמידים בקורסים על פי רמתם.

הפטורים מבחינת יע"ל:

מועמדים בעלי תעודת בגרות ישראלית ששפת ההוראה בתיכון שלמדו היא עברית.

מועמדים שנבחנו בבחינה הפסיכומטרית בשפה העברית.

החייבים בבחינת יע"ל:

מועמדים בעלי תעודת בגרות ישראלית ששפת ההוראה בתיכון שלמדו אינה עברית.

מועמדים שתעודת הבגרות שלהם אינה ישראלית.

הערות:

 1. כל הסטודנטים באוניברסיטה, הן הפטורים ממבחן יע"ל והן החייבים בו, מחויבים להגיע לרמת פטור בהבעה עברית (על סמך ציוני בגרות בעברית, מבחן יע״ל, או קורס הבעה עברית) ולקבל אישור על הפטור מהיחידה להבעה עברית ואולפן.  לפרטים לחץ כאן  לאתר היחידה.
 2. ללא פטור זה לא ניתן לקבל תואר ראשון מאוניברסיטת בר אילן.
 3. מועמדים בעלי ציון בעברית של 84-104, יוכלו להירשם לקורסי קיץ מרוכזים שנועדו להעלות את רמת העברית. ציון 80 בסיום הקורס יהווה תחליף לסף הנדרש בבחינת יע"ל (ציון 105). ההרשמה באמצעות היחידה להבעה אקדמית ואולפן. יש לפנות במייל לשרונה אשכנזי  [email protected].
 4. מועמד אשר למד בתיכון בשפה שאינה עברית, וניגש לבחינה הפסיכומטרית בעברית - פטור ממבחן יע"ל מבחינת סף הקבלה לאוניברסיטה אך נדרש להוציא פטור בהבעה עברית על פי אחת מהאפשרויות הבאות:
 • ללמוד בקורס "כתיבה אקדמית" של היחידה להבעה אקדמית ואולפן. 
 • לבצע מבחן פטור "שפה שנייה" אשר מיועד לסטודנטים העולים החדשים והחברה הערבית והדרוזית. לפרטים נוספים, ניתן לפנות ליחידה להבעה אקדמית ואולפן: [email protected]