Skip to main content

כרטיס סטודנט ואישורי לימודים

כרטיס סטודנט


כרטיס הסטודנט הוא דיגיטלי לכל הסטודנטים באפליקציית בר אילן מוביטי.

סטודנט שערך תכנית לימודים (רישום לקורסים), יהיה זכאי לכרטיס סטודנט.

כרטיס סטודנט של אוניברסיטת בר-אילן הינו גם כרטיס קורא בספריות האוניברסיטה וניתן להציגו כאישור מול גורמים שונים.

על מנת שכרטיס הסטודנט יהיה בתוקף, עליכם להעלות תמונה דיגיטלית במערכת מידע אישי – אינ-בר, בלשונית העלאת קבצים. יש להיכנס למערכת המידע האישי באמצעות מספר תעודת הזהות שלך והסיסמה כמו במערכת Moodel ומערכת לאיתור מאגרי מידע. ליצירת סיסמה ראשונית יש להיכנס לקישור איפוס סיסמה למערכות מנוהלות, IDM, הקישור מופיע באתר האוניברסיטה תחת הקטגוריה קישורים מהירים.

סטודנט שלא יעדכן את תמונתו, כרטיס הסטודנט יעלה ללא תמונה וניתן יהיה ליהנות מזכויותיו רק בהצגת תעודה מזהה נוספת.

כרטיס סטודנט לא דיגיטלי

סטודנטים חדשים שאין ברשותם מכשיר טלפון חכם, יפנו למדור תל"מ בבקשה להנפקת כרטיס סטודנט לא דיגיטלי. סטודנטים ותיקים, שאין ברשותם טלפון חכם, יפנו למדור תל"מ לתיקוף כרטיס הסטודנט שברשותם.

 

אישור לימודים
 

אישור לימודים לשנת הלימודים הנוכחית, ניתן להפיק (עצמאית) לאחר הרישום לקורסים.
יש ללחוץ בעמוד הבית באינבר על לשונית 'הפקת מסמכים ללא עלות' ולבחור במסמך 'אישור לימודים חתום דיגיטלית'.

קיים אישור לימודים גם בשפה האנגלית.

לאישורי לימודים משנים קודמות, יש לבחור בעמוד הבית באינבר את שנת הלימודים הרצויה ולהמשיך בתהליך המפורט לעיל.

 

אישורים על שנות לימוד
 

סטודנטים המבקשים לקבל אישור על שנות לימודיהם באוניברסיטה, יכולים להזמינו בתשלום באמצעות המידע האישי .  האישור מותנה בתשלום של 31 ש"ח בעת ההזמנה באתר או במרכז שירות וגיוס (אזור 502 כיתה 19) בכרטיס אשראי.