Skip to main content
 

חוק חופש המידע

יישום חוק חופש המידע

חוק חופש המידע נחקק על ידי הכנסת במאי 1998 ונכנס לתוקפו במאי 1999. החוק קובע את זכותו של כל אזרח ותושב לקבל מידע מרשות ציבורית, בכפוף למגבלות מסוימות המפורטות בו, שנועדו לאזן בין חופש המידע לבין זכויות ואינטרסים שונים כגון ביטחון המדינה, שמירה על פרטיות וכדומה.

גב' נעה בן דב - הממונה על העמדת מידע לציבור

למידע נוסף אפשר לפנות גם אל:

גב' שלומית עמיר - מתאמת במערך כוח אדם מנהל

חוק חופש המידע חל על אוניברסיטת בר-אילן בתנאים ובסייגים המפורטים בחוק.

הגשת בקשה ותשלום

בקשות בתחום חופש המידע מומלץ להגיש באמצעות הטופס המקוון. אולם ניתן גם באמצעות כתובת המייל המפורטת מטה.

הגשת הבקשה כרוכה בתשלום כמפורט בתקנות חופש המידע (אגרות).
 

ניתן לשלם את אגרת הבקשה וכן את אגרות הטיפול וההפקה באחד מהאמצעים האלה:

1. העברה בנקאית לחשבון מס' 437880 בבנק מזרחי (20), סניף 414 לזכות אוניברסיטת בר-אילן. יש לציין בסעיף מטרת ההפקדה: "אגרת בקשה לפי חוק חופש המידע").

2. משלוח המחאה בנקאית לפקודת אוניברסיטת בר-אילן, במצורף לבקשה.

במקרים מסוימים ניתן פטור מתשלום על פי תקנה 6 לתקנות האגרות.

דוחות שנתיים - דין וחשבון

דוחות שנתיים - סיכום שנתי