Skip to main content
 

חוק חופש המידע באוניברסיטת בר-אילן

חוק חופש המידע נחקק על ידי הכנסת במאי 1998 ונכנס לתוקפו במאי 1999. החוק קובע את זכותו של כל אזרח ותושב לקבל מידע מרשות ציבורית, בכפוף למגבלות מסוימות המפורטות בו, שנועדו לאזן בין חופש המידע לבין זכויות ואינטרסים שונים כגון ביטחון המדינה, שמירה על פרטיות וכדומה.

חוק חופש המידע חל על אוניברסיטת בר-אילן בתנאים ובסייגים המפורטים בחוק.

הגשת בקשה ותשלום

בקשות בתחום חופש המידע מומלץ להגיש באמצעות הטופס המקוון. אולם ניתן גם באמצעות כתובת המייל המפורטת מטה.

הגשת הבקשה כרוכה בתשלום כמפורט בתקנות חופש המידע (אגרות).
 

ניתן לשלם את אגרת הבקשה וכן את אגרות הטיפול וההפקה באחד מהאמצעים האלה:

1. העברה בנקאית לחשבון מס' 437880 בבנק מזרחי (20), סניף 414 לזכות אוניברסיטת בר-אילן. יש לציין בסעיף מטרת ההפקדה: "אגרת בקשה לפי חוק חופש המידע").

2. משלוח המחאה בנקאית לפקודת אוניברסיטת בר-אילן, במצורף לבקשה.

במקרים מסוימים ניתן פטור מתשלום על פי תקנה 6 לתקנות האגרות.
*יש להציג את אישור התשלום עם הגשת הבקשה.

דוחות שנתיים - דין וחשבון

דוחות שנתיים - פירוט אודות הגשות שטופלו בתחום חופש המידע

נעה בן דב - ממונה על העמדת מידע לציבור וחופש המידע

שלומית עמיר - מתאמת ביחידת משאבי אנוש