Skip to main content

רישום לקורסים לקראת שנת הלימודים הקרובה

כל המידע שכדאי לדעת על ההרשמה לקורסים ועל עריכת תוכנית הקורסים לשנת הלימודים הקרובה בתואר שלך

BIUWeb_Articles_Plans_01

 

קיבלתם הודעת שהתקבלתם לתוכנית הלימודים שביקשת? הודיעו לכם שאתם עולים לשנת לימודים נוספת? לקראת פתיחת שנת הלימודים, יש להירשם במערכות האוניברסיטה לקורסים הרלוונטים לך בתוכנית הלימודים, ולבנות את מערכת הקורסים הנדרשים בתוכנית לשנת הלימודים. 

איך עושים את זה? 

בדף זה תמצאו את כל שלבי הרישום לקורסים בשנת הלימודים, וכל המידע הדרוש לכם כדי לערוך את תוכנית הקורסים השנתית. 

מומלץ לקרוא מידע זה עם ההודעה על קבלתך ללימודים.

תקופת תרגול

בתקופת התרגול הסטודנטים/ות יוכלו להכיר ולהתנסות במערכת הרישום לקורסים.

אנו ממליצים לכל סטודנט/ית להיכנס לסביבת התרגול ולהתנסות בבניית מערכת השעות.

סביבת התרגול תהיה זמינה כחודש לפני מועדי ההרשמה לשנה"ל. 

לתאריכי התרגול ופרטים נוספים 

מועדי הרשמה לשנת הלימודים

מועדי ההרשמה נקבעים על פי מסגרת הלימודים ושנת הייעוץ של הסטודנט/ית.

רישום הסטודנטים/ות לעריכת תכניות הלימודים יתקיים אך ורק על פי הסדר שנקבע לעיל.

חלון הזמן האישי יוצג לסטודנט/ית במערכת אינבר כשבועיים לפני מועדי ההרשמה.

מועדי הרשמה לשנה"ל תשפ"ה

חלונות זמן

סטודנט/ית ת/יוכל לבצע רישום לקורסים רק במועד חלון הזמן שנקבע לו/לה.

מועד רישום זה הינו חלון זמן של ארבע שעות בתאריך ושעה מסויימים, שבו ת/יוכל הסטודנט/ית לבצע רישום לקורסים ושינויים במערכת השעות שלו/ה. הרישום לקורסים מוגבל לחלון הזמן בלבד.

לאחר ביצוע הרישום בחלון הזמן שנקבע, תינתן לכל סטודנט/ית אפשרות להיכנס למערכת בין השעות 18:00 עד 04:00 לפנות בוקר, בליל חלון הזמן ובשני הלילות הנוספים שלאחריו (בלילה האחרון עד חצות בלבד) ולבצע המשך רישום/שינויים בקורסים.

ניתן למצוא את מועד חלון הזמן האישי במערכת "אינ-בר" תחת 'זמני רישום לקבוצות קורס לשנה"ל...' (בצד שמאל).

 

מערכת הרישום לקורסים לא תפעל בימי שישי, שבת וחגים.

 

חלון זמן למאחרים
חלון מאחרים מיועד לסטודנטים/ות שחלון הזמן הראשוני שלהם הסתיים (כולל חלונות ערב) ולא מימשו את חלון הזמן כלל.

חלון מאחרים לא יהיה זמין לסטודנטים/ות שאינם/ן נרשמים במערכת הרישום לקורסים.

 

כיצד ניתן לבחור חלון מאחרים?

לצפיה בסרטון הדרכה

להסבר בקובץ PDF

הצהרה והתחייבות

טרם הרישום, יהיה עליך להיכנס למערכת אינ-בר >רישום לקורסים, שם יהיה עליך לחתום על הצהרה והתחחייבות ולאשר את תקנון האוניברסיטה.

אנו ממליצים לקרוא את נוסח ההצהרה (שמופיע מטה) לפני מועד חלון הזמן שנקבע לך.

הצהרה והתחייבות בעברית  לקריאה בלבד

הצהרה והתחייבות באנגלית לקריאה בלבד

רישום באמצעות מערכת הרישום לקורסים (אינ-בר)

היכן נרשמים?

אינ-בר --> רישום לקורסים

סרטון הדרכה על מערכת הרישום לקורסים

רישום באמצעות יועץ מחלקתי

סטודנטים העונים להגדרות הנ"ל יירשמו באמצעות היועץ מחלקתי:

סטודנטים לתואר ראשון שהחלו לימודיהם לפני שנה"ל תשע"ח ולומדים ברצף עד שנה"ל הנוכחית.

סטודנטים לתואר שני שהחלו לימודיהם לפני שנה"ל תש"ף ולומדים ברצף עד שנה"ל הנוכחית.

סטודנטים לתעודת הוראה שהחלו לימודיהם לפני שנה"ל תשע"ט ולומדים ברצף עד שנה"ל הנוכחית.

סטודנטים הלומדים בתוכנית התלת/ארבע שנתית ברפואה שהחלו לימודיהם לפני שנה"ל תשע"ט ולומדים ברצף עד שנה"ל הנוכחית.

סטודנטים בהשלמה לתיזה בתואר שני כל השנים.

סטודנטים בהשלמות לתואר שלישי כל השנים.

סטודנטים בתואר שלישי על פי המפורט כאן.

 

בתקופת הרישום לקורסים יעמדו לרשות הסטודנטים יועצי רישום במחלקות שתפקידם לבצע רישום/שינויים לסטודנטים שאינם יכולים לבצע רישום באמצעות מערכת הרישום לקורסים*, וכן לסייע לסטודנטים בפתרון בעיות שעלו בזמן הרישום לקורסים.

*למעט במקרים הבאים:

 • סטודנטים הלומדים במסלול ישיר לתואר שני (שאינו כלול ברישום לקורסים) יבצעו רישום/שינויים דרך מערכת הרישום לקורסים לחובותיהם לתואר ראשון, ויגשו ליועץ המחלקתי במחלקה בה הם לומדים תואר שני על מנת להשלים את ביצוע הרישום/שינויים שלהם.
 • אם ישנם קורסים נוספים שברצונך להירשם אליהם, מעבר לתוכנית הלימודים שלך, עליך לפנות ליועץ המחלקתי המתאים באמצעות פניה באינ-בר > בקשות ואישורים > פניה למחלקה ולבחור את המחלקה הרצויה.

רישום באמצעות יועץ מחלקתי

רישום להשלמות לתיזה והשלמות לתואר שלישי

לצורך הרישום לשנה"ל יש לפעול על פי ההנחיות כדלקמן:

1. יש לשלם את שובר המקדמה לשנה"ל הקרובה.

2. ההרשמה לקורסים תתקיים במועדי הרישום  לפי התואר והשנה המתאימים.

3. טרם הרישום, יהיה עליך להיכנס למערכת אינ-בר "רישום לקורסים" שם יהיה עליך  לחתום על "הצהרה והתחייבות" ולאשר את תקנון האוניברסיטה.

4.  לאחר חתימה על ההצהרה על הסטודנט לפנות ליועץ המחלקתי לצורך הרישום בפועל, באמצעות מערכת האינ-בר > בקשות ואישורים > פניה למחלקה ולבחור את המחלקה הרצויה.  יש לשלוח פנייה מפורטת וברורה ולציין את מספרי הקורסים שברצונך להירשם אליהם.

רישום לתואר שלישי

לצורך הרישום לשנה"ל יש לפעול על פי ההנחיות כדלקמן:

 1. יש לשלם את שובר המקדמה לשנה"ל הקרובה.
   
 2. במועד חלון הזמן שנקבע לך, יהיה עליך להיכנס למערכת אינ-בר > רישום לקורסים. 
  לאחר הכניסה ל'רישום לקורסים' יש לחתום על "הצהרה והתחייבות" ולאשר את תקנון האוניברסיטה.

3. לאחר חתימה על ההצהרה יש לבצע רישום לקורסים:

 1. מחלקות בהן הרישום באמצעות מערכת הרישום לקורסים – רישום באמצעות אשכולות המחלקה שמופיעים במערכת הרישום. יש להירשם לקוד הדוקטורט בכל שנה עד לסיום התואר.
 2. מחלקות בהן הרישום באמצעות יועץ מחלקתי – על הסטודנט ליצור קשר עם המחלקה לצורך הרישום בפועל. בתפריט מצד ימין במערכת אינ-בר יש ללחוץ על 'בקשות ואישורים' > 'פניה למחלקה' ולבחור את המחלקה הרצויה מתוך הרשימה. יש לשלוח פניה מפורטת וברורה ולציין את מספרי הקורסים שברצונך להירשם אליהם, כולל קוד דוקטורט ובקשה לקורס בשפה זרה שניה, במחלקות בהן נדרשת חובה זו. כמפורט בחוברת פרטי מידע של ביה"ס ללימודים מתקדמים.
  סיום ההרשמה – לאחר כשבוע מפנייתך למחלקות, חובה עליך להיכנס למערכת אינ-בר ולבדוק האם תוכנית הלימודים שלך מעודכנת כהלכה.
 3. שפה זרה מודרנית שניה – נדרשת במחלקות אחדות, פרטים בחוברת פרטי מידע של ביה"ס ללימודים מתקדמים.
מגבלות ותקלות ברישום

לא ניתן להירשם לקורסים במקרים הבאים:

 • אי תשלום חובות שכ"ל קודמים ו/או אי תשלום מקדמה לשנה"ל.
 • חפיפת מועדי הקורס למועדי קורסים אחרים במערכת השעות האישית (חפיפה זו אסורה ע"פ תקנון האוניברסיטה).
 • אי עמידה בתנאי קדם ו/או בדרישות מקדימות לקורס.
 • לתשומת ליבך, בכל מקרה של דחיית בקשה לרישום לקורס- תפרט המערכת את הסיבה לדחייה על המסך. כגון: הקורס מלא, שיבוץ מעל מכסת נקודות הזכות הנדרשות על-פי תוכנית הלימודים, קיבולת מיוחדת וכדומה.

אם נתקלת בבעיה במהלך הרישום לקורסים עליך לפעול כדלהלן:

 • בנושאים אקדמים כגון: אשכולות, קורסים באשכולות, יחידות (נ"ז) לרישום, קורסים מלאים, תנאי קדם, יש לפנות למחלקה באמצעות מערכת האינ-בר > בקשות ואישורים > פניה למחלקה ולבחור את המחלקה הרצויה.

 • עדכון מסלול לימודים (שינוי עדיפות)- אם במערכת הרישום לקורסים לא מופיע המסלול אותו בחרת ללמוד, מבין המסלולים אליהם התקבלת, עליך לפנות בהקדם:
  תואר ראשון- קבלת תלמידים באמצעות טופס פניה
  תארים מתקדמים - לביה"ס לתארים מתקדמים באמעות טופס פניה

 • במידה ורמת האנגלית אינה תואמת את רמתכם עליכם לפנות למחלקה לאנגלית- שפה זרה.
 • בנושאים טכניים כגון: כניסה למערכת, הודעות שגיאה לא ברורות, יחידות שלא מתעדכנות, שנת חוקה לא תקינה ועוד... יש לפנות למרכז שירות וגיוס 9392*  או 03-5317000 .
אחריות הרישום

האחריות להרכבת המערכת והתאמתה לתוכנית הלימודים חלה על הסטודנט.

כל רישום/ביטול של קורסים ישפיע על שכר הלימוד שלך ויחייב אותך, בהתאמה, כמתחייב מתקנון שכר לימוד לשנה"ל תשפ"ד.

חובה על הסטודנט להיכנס למערכת האינ-בר > מערכת שעות, ולבדוק אם תכנית הלימודים שלו מעודכנת כהלכה.

סטודנטים אשר יכנסו לקורסים ללא רישום יחשבו כמי שלא למדו את הקורס ולא יהיו רשאים לגשת לבחינה.

לא יתאפשר רישום רטרואקטיבי.

תקופת שינויים

תקופת השינויים נועדה לאפשר לסטודנט לבצע שינויים במערכת השעות (רישום ו/או ביטול של קורסים) לאחר פתיחת שנת הלימודים/ סמסטר ב'. 

חיוב שכר הלימוד יתעדכן בהתאם לשינויים אלו. 

במהלך שנת הלימודים, יתקיימו שני מועדים לביצוע שינויים:

 • תקופת שינויים בתחילת שנה"ל- בה ניתן לבצע שינויים בקורסי סמסטר א'/ב' ושנתיים.
 • תקופת שינויים לקורסי סמסטר ב' בלבד, שתתקיים כשבוע לפני פתיחת סמסטר ב'.

לפרטים נוספים...

קורסי קיץ

הרישום לקורסי הקיץ לשנה"ל תשפ"ד לכלל ציבור הסטודנטים יתקיים מיום שני, א' אב 5.8.24 עד ליום חמישי, ד' אב, 8.8.24

פרטים נוספים בהמשך.

קטלוג קורסי קיץ תשפ"ד יפורסם לקראת הרישום.

קטלוג קורסי קיץ תשפ"ג 

קורסים מתוקשבים

קורס מתוקשב מלא:
קורס ללא הרצאות פרונטליות אשר יש לו אתר מלווה לקורס. באתר נמצא מאגר הידע אשר בו מובאים חומרי הקורס, מערכת להגשת מטלות, לוח הודעות וכן פורום משתתפים פעיל.

ניתן לערוך חיפוש לקורסים מתוקשבים דרך קטלוג הקורסים.

בתחתית המסך מצד ימין יש לבחור 'חיפוש מתקדם' וב'איפיונים' יש לבחור מתוך הרשימה 'מודל-מתוקשב מלא'. 
החיפוש יעלה את כל הקורסים המתוקשבים המתקיימים באותה שנה, ניתן לצמצם את החיפוש ע"י בחירת מחלקה מתוך הרשימה במסך החיפוש הראשי.

רישום לקורס חוזר-תואר ראשון

מיועד לתלמידי תואר ראשון בלבד

סטודנט שנבחן פעמיים בקורס, ועבר אותו (בציון עובר) יוכל לחזור ולהירשם לקורס בתנאים הבאים:

1. רישום חוזר לקורס לשם שיפור ציון מוגבל לשני קורסים בלבד במהלך כל לימודי התואר הראשון

2. רישום חוזר לקורס יתאפשר אך ורק בשנה"ל העוקבת לשנה בה נלמד הקורס המקורי.

3. הסטודנט יחויב בתשלום מלא עבור הקורס, גם אם לא יממש את זכותו להיבחן בו.

4. הסטודנט יחויב למלא את כל מטלות הקורס (כנדרש מכל הסטודנטים הלומדים בקורס).

5. הרישום לקורס יזכה את הסטודנט בשני מועדי בחינה של הקורס באותה שנה בה רשום לקורס.

6. הציון הקובע יהיה זה שיינתן למבחן האחרון בו נבחן הסטודנט (אין "שמירת ציון").

7. סטודנט שנרשם לקורס לשם שיפור ציון אך בסופו של דבר לא נבחן בו באותה שנה, יישמר לו הציון מהקורס המקורי.

8. אפשרות הרישום מותנית בכך שעדיין לא הוגשה בקשה לקבלת זכאות לתואר ראשון.

טופס רישום חוזר לקורס

 

מדור תוכניות לימודים (תל"מ)

קבלת קהל בזום: בימים א, ג, ה בשעות 10:00 - 12:00

טופס פניה למדור תוכניות לימודים (תל"מ)


רמ"ח שכר לימוד ותוכניות לימודים- אביטל אמר

מרכזת מדור- חגית צעדי

צוות המדור- עירית בודה, שירן בן שימול, אסתי ברלינר, איילת גרינבלום, תמי מאירוביץ', ורד נבנצאל, מיכל פינקלברג, איילת רטנר