Skip to main content
 

מבקר האוניברסיטה

לשכת המבקר בודקת את תקינות פעולותיה של האוניברסיטה ופעולותיהם של עובדיה.

במסגרת תפקידו המבקר מוודא כי הפעולות נעשות בהתאם לחוק, בניהול תקין, תוך שמירה על טוהר המידות, החסכון, היעילות וכיו"ב. כמו כן הוא בוחן עד כמה פעולות האוניברסיטה מועילות להשגת היעדים שנקבעו להן. תפקידו של המבקר גם לבדוק תלונות, בכפוף לדין ולתוכנית הביקורת שנקבעה לו על ידי מוסדות העמותה המוסמכים. המבקר עורך את הביקורת על פי תקנים מקצועיים מקובלים.
תקנון מבקר האוניברסיטה >>

טיפול בתלונות עובדים

  1. כל עובד אוניברסיטה רשאי לפנות למבקר הפנימי, לקבול או להתלונן בפניו על כל עניין אשר נוגע לאוניברסיטה ולהתנהלותה או לעובדים או לנושאי משרה בה (בנוגע לתפקידם באוניברסיטה), והוא מעשה או מחדל בניגוד לחוק או ללא סמכות חוקית או בניגוד לטוהר המידות או למינהל תקין, או שיש בו נוקשות יתרה או אי-צדק בולט.
     
  2. הפנייה למבקר הפנימי תתבצע, ככל האפשר, לאחר מיצוי כל הליכי הבירור במסגרת יחידות האוניברסיטה.
     
  3. תלונות שעניינן מתמצה בתחום האקדמי המובהק יופנו לדיקן הפקולטה הרלוונטית או לרקטור האוניברסיטה או לסגנו. הרקטור או סגנו יגישו למבקר הפנימי דיווח שנתי על כל התלונות שהתקבלו באותה שנה, כאמור, התעורר ספק אם תלונה מתמצה בתחום האקדמי המובהק – יתייעץ המבקר הפנימי בשאלה זו עם היועץ המשפטי של האוניברסיטה.
     
  4. תלונות הנוגעות להטרדה מינית יופנו לנציבות למניעת הטרדה מינית.

פרטי התקשרות עם המבקר:
דרך מנחם בגין 7 קומה 22 בית גיבור ספורט, רמת גן,
טלפון משרד ראשי 0747061030
דוא"ל: [email protected]

לשכת מבקר הפנים באוניברסיטה:
בניין 408 חדר 03, טלפון: 035318502
דוא"ל: [email protected]