Skip to main content
 

מבקר האוניברסיטה

לשכת המבקר בודקת את תקינות פעולותיה של האוניברסיטה ופעולותיהם של עובדיה.

במסגרת תפקידו המבקר מוודא כי הפעולות נעשות בהתאם לחוק, בניהול תקין, תוך שמירה על טוהר המידות, החסכון והיעילות. כמו כן הוא בוחן עד כמה פעולות האוניברסיטה מועילות להשגת היעדים שנקבעו להן.

תפקידו של המבקר גם לבדוק תלונות, בכפוף לדין ולתוכנית הביקורת שנקבעה לו על ידי מוסדות העמותה המוסמכים. המבקר עורך את הביקורת על פי תקנים מקצועיים מקובלים.

לתקנון האוניברסיטה>>

 

משרד המבקר: רו"ח אלקלעי-מונרוב ושות'
מבקר האוניברסיטה: רו"ח עופר אלקלעי

פרטי ההתקשרות עם המבקר:
החילזון 6, קומה 4, רמת גן 5252270, טלפון משרד ראשי : 03-6125612 פקס: 03-7513588 דוא"ל [email protected]

לבירורים ניתן לפנות לעדיה עציוני, מתאמת הביקורת, לשכת מבקר הפנים, בניין 402 טלפון: 03-5318502