Skip to main content
 

מבקר האוניברסיטה

לשכת המבקר בודקת את תקינות פעולותיה של האוניברסיטה ופעולותיהם של עובדיה.

במסגרת תפקידו המבקר מוודא כי הפעולות נעשות בהתאם לחוק, בניהול תקין, תוך שמירה על טוהר המידות, החסכון והיעילות. כמו כן הוא בוחן עד כמה פעולות האוניברסיטה מועילות להשגת היעדים שנקבעו להן.

תפקידו של המבקר גם לבדוק תלונות, בכפוף לדין ולתוכנית הביקורת שנקבעה לו על ידי מוסדות העמותה המוסמכים. המבקר עורך את הביקורת על פי תקנים מקצועיים מקובלים.

לתקנון האוניברסיטה>>

 

משרד המבקררו"ח אלקלעי ושות'
מבקר האוניברסיטה: רו"ח עופר אלקלעי

פרטי ההתקשרות עם המבקר:
דרך מנחם בגין 7 קומה 22 בית גיבור ספורט, רמת גן 5268102, טלפון משרד ראשי : 074-7061030 פקס074-7061031 דוא"ל [email protected]

לבירורים ניתן לפנות לגב' עדיה עציוני, מתאמת תחום הביקורת, לשכת מבקר הפנים, בניין 402 טלפון: 03-5318502