Skip to main content

שכר לימוד

מחשב

תקנות שכר הלימוד לשנת תשפ"א

גובה שכר הלימוד היסודי בשיעור %100 נקבע על-ידי ועדת מלץ. גובה שכר הלימוד נקבע ע"י המועצה להשכלה גבוהה והוא צמוד במלואו לעליית מדד המחירים לצרכן של חודש יולי 2020 (לרבות סטודנטים המתחילים לימודיהם בסמסטר ב' או קיץ). גובה שכ"ל מתעדכן כל 15 לחודש ובכל מקרה לא יפחת משכר הלימוד שנקבע על ידי המועצה להשכלה גבוהה.