Skip to main content

תואר ראשון במסגרת עתודה אקדמית

מועמדים לעתודה אקדמית נבחרים מקרב תלמידי כיתות י"ב בהתאם לקריטריונים שנקבעו על ידי צה"ל. תלמידים המתקבלים לעתודה מגויסים לצה"ל ושירותם יידחה למשך תקופת הלימודים.

מועמדים המעוניינים להירשם לאוניברסיטה במסגרת העתודה יגישו בקשה באמצעות מילוי טפסים באתר מתגייסים.

לאחר קבלת אישור עקרוני מצה"ל, יגישו בקשותיהם לאוניברסיטה כמקובל ובהתאם להנחיות צה"ל.

הרישום לעתודה מצריך מעבר בחינה פסיכומטרית. ציון הבחינה משמש את צה"ל בקבלת ההחלטה אם לאשר למועמד ללמוד במסגרת עתודה. המועד האחרון לביצוע הבחינה יהיה באפריל.

לאחר קבלת תשובה מהאוניברסיטה, לקראת סוף ספטמבר, תתקיים ועדת קבלה צה"לית שתהיה אחראית להחלטה סופית בנוגע להתמיינות למסלול העתודה ולאיזו עדיפות.

קבלה ללימודים באוניברסיטה אינה מחייבת קבלה למסגרת העתודה בצה"ל.
 

אלה המקצועות המאושרים ללימודי עתודה באוניברסיטה:

 • הנדסת מחשבים
 • הנדסת חשמל
 • הנדסת נתונים
 • הנדסת תעשיה ומערכות מידע
 • מדעי המחשב
 • פיזיקה
 • מתמטיקה
 • כימיה
 • מדעי החיים
 • משפטים
 • כלכלה
 • כלכלה מנהל עסקים
 • כלכלה חשבונאות
 • ניהול לוגיסטיקה
 • גיאוגרפיה וסביבה

למידע בנושא דחיית גיוס לתלמידי תיכון