Skip to main content

דמי רישום

תשלום דמי הרישום למועמדים חדשים בסך 513 שקלים, כולל: 

תשלום עבור דמי פניה בסך 468 שקלים + תשלום עבור רישום מקוון באינטרנט בסך 45 שקלים

  • במקרה של ביטול רישום יינתן החזר כספי בגובה דמי הרישום, בתנאי שהביטול נעשה תוך 24 שעות.
  • מועמד שנרשם לתואר ראשון ובמקביל לתואר שני ישלם פעמיים דמי הרשמה.
  • מועמד שנרשם לתואר שני או שלישי ובמקביל לתעודת הוראה ישלם דמי הרשמה פעם אחת בלבד, לפי הגבוה מבניהם.
  • סטודנטים לתואר שני, שלישי, לימודי תעודה, שהפסיקו לימודיהם לשנה או יותר ומבקשים להתקבל לתוכנית אחרת (אף באותה מחלקה) בשנה"ל תשפ"ד, ישלמו דמי הרשמה בסך 513 ₪.

דמי הרשמה לתעודת הוראה לסטודנטים וסטודנטיות באוניברסיטת בר-אילן

סטודנט ותיק הלומד בשנה"ל תשפ"ג לתואר ראשון, שני או שלישי המבקש להירשם לתעודת הוראה, ישלם 50% מדמי הפניה בסך 234 שקלים + 45 שקלים דמי רישום, סה"כ 279 שקלים. ההרשמה מתבצעת דרך מערכת האינבר (מידע אישי לסטודנט) תחת הכותרת "קישורים שימושיים">> הרשמה לתעודת הוראה.

שינוי מסלול לימודים

סטודנטית או סטודנט חדשים שנרשמו ברישום המקוון, ומעוניינים לשנות או להוסיף מקצועות התמחות – הן באפשרות הראשונה והן בהצעות האלטרנטיביות – יגישו את הבקשה במהלך תקופת ההרשמה ובהתאם למועדי בחינות הכניסה בכל מחלקה.

בקשות לשינויים במקצועות ההתמחות שתוגשנה לאחר תקופת ההרשמה תקבלנה עדיפות נמוכה והטיפול בהן יהיה ממושך יותר.

בקשה לשינוי מקצוע ההתמחות כרוכה בתשלום בגובה 50%  מדמי הפניה בסך 256 שקלים.

פטורים מדמי שינוי מקצוע:

  • סטודנטים ותיקים של אוניברסיטת בר-אילן הלומדים ברצף
  • עתודאים
  • תיכוניסטים
  • המתקבלים לתוכנית 'אילנות'
  • תלמידי מכינה (במסגרת שנה אקדמית)

ניתן לבצע את השינויים באמצעות מערכת האינבר (מידע אישי לסטודנט) באמצעות טופס 'שינוי מסלול לסטודנטים חדשים'. התשלום מתבצע בכרטיס אשראי.