Skip to main content

דמי רישום

דמי הרשמה לתואר ראשון/תעודת הוראה/רפואה למועמדים חדשים – תשפ"ה

 

סה"כ דמי הרשמה: 513 ₪

הסכום מורכב מ:

 1. תשלום עבור דמי פניה בסך 468 ₪
 2. תשלום עבור רישום מקוון באינטרנט בסך 45 ש"ח 

במקרה של ביטול רישום יינתן החזר כספי בגובה דמי הרישום, בתנאי שהביטול נעשה תוך 24 שעות.

 1. מועמד שנרשם לתואר ראשון ישלם דמי הרשמה בסך 513 ₪. 
 2. מועמד שנרשם ללימודי תעודת הוראה, ישלם דמי הרשמה בסך 513 ₪.
 3. מועמד שנרשם ללימודי רפואה, ישלם דמי הרשמה בסך 513 ₪.
 4. מועמד שנרשם לתואר ראשון ובמקביל לתואר שני ישלם פעמיים דמי הרשמה.
 5. מועמד שנרשם לתואר שני או שלישי ובמקביל לתעודת הוראה ישלם דמי הרשמה פעם אחת בלבד, לפי הגבוה מבינהם. ההרשמה לתעודת הוראה לאחר רישום לתואר השני/שלישי תתבצע באמצעות כניסה למערכת האינבר (מידע אישי לסטודנט) > בקשות ואישורים> הגשת בקשה> הרשמה וקבלה> מילוי טופס: "רישום לתעודת הוראה למי שנרשם לתואר נוסף השנה".
 6. מועמד שנרשם לרפואה ארבע שנתי ובמקביל לתואר נוסף/תעודת הוראה ישלם פעמיים דמי הרשמה.
 7. מועמד שנרשם לרפואה שש שנתי ולתואר ראשון נוסף ישלם פעם אחת דמי הרשמה ויפנה באמצעות טופס פנייה למדור קבלת תלמידים.

דמי הרשמה לתואר ראשון/רפואה לתלמידי אוניברסיטת בר-אילן

 1. סטודנט בתואר שני, שלישי, או לימודי תעודה הלומד בשנה"ל תשפ"ד ומבקש להתקבל לתואר ראשון ישלם 50% מדמי הפניה בסך 234 ₪+ 45 ש"ח דמי רישום, סה"כ 279 ש"ח.  לקבלת טופס הרשמה לתואר ראשון, יש לפנות למדור לקבלת תלמידים באמצעות טופס פניה.
 2. אם סטודנט כנ"ל הפסיק לימודיו לשנה ויותר ישלם דמי הרשמה רגילים בסך 513 ₪ דרך אתר האוניברסיטה.
 3. סטודנט הלומד בשנה"ל תשפ"ד במסגרת תואר/לימודי תעודה ומבקש להתקבל לרפואה, ישלם דמי הרשמה בסך 513 ש"ח.
 4. סטודנט ותיק לתואר ראשון של אוניברסיטת בר אילן שהפסיק לימודיו לשנה או יותר ומבקש להתקבל לתכנית אחרת (אף באותה מחלקה) בשנה"ל תשפ"ה, ישלם דמי הרשמה בסך 513 ₪. 

דמי הרשמה לתעודת הוראה לתלמידי אוניברסיטת בר-אילן

 1. סטודנט ותיק הלומד בשנה"ל תשפ"ד לתואר ראשון, שני או שלישי המבקש להירשם לתעודת הוראה, ישלם 50% מדמי הפניה בסך 234 ₪+ 45 ש"ח דמי רישום, סה"כ 279 ש"ח. ההרשמה דרך מערכת האינבר (מידע אישי לסטודנט) תחת הכותרת "קישורים שימושיים">> הרשמה לתעודת הוראה.
 2. סטודנט ותיק לתואר ראשון, שני או שלישי שהפסיק לימודיו לשנה או יותר ומבקש להירשם לתעודת הוראה, ישלם דמי פניה בסך 513 ₪. ההרשמה דרך אתר האוניברסיטה.

עובדי אוניברסיטת בר-אילן ובני משפחתם מדרגה ראשונה, שיצרפו אישור למדור קבלת תלמידים ממחלקת משאבי אנוש יהיו פטורים מדמי הרשמה. את האישור ממחלקת משאבי אנוש יש להציג גם במדור שכר לימוד.