Skip to main content
נוער במעבדה

תוכניות העשרה

הקשר החם של אוניברסיטת בר-אילן עם הקהילה הסובבת אותה הוא מקור לגאווה. מרגש לראות בני נוער מצטיינים המגיעים לאוניברסיטה כדי להקדים ולהתקדם; ומרגש לקבל את פני הלומדים שלא מן המניין, הבאים ליהנות מריבוי תחומי הידע ולזכות בלימודי העשרה והרחבת אופקים. לתפיסתה של בר-אילן, השפעתה על הקהילה הסובבת אותה היא חובה וזכות גדולה.