Skip to main content

שכר לימוד תואר שלישי

עיקרי המרכיבים של שכר הלימוד לתואר שלישי

טבלה

הנושא

תיאור

שכ"ל יסודי לשנת הלימודים הנוכחית 14,042 ש"ח שכר לימוד  היסודי לתואר לישראלים נקבע על ידי המועצה להשכלה גבוהה לשנת תשפ"ב 14,042 ₪ צמוד למדד יולי 2021. סכום זה מתייחס לתוכנית לימודים בהיקף 100% שכ"ל.
תשלומים נלווים

רווחה- 317 ש"ח

שמירה- 554 ש"ח 

תשלומים נלווים –שמירה ורווחה. תשלומים אלו אינם חלק משכר לימוד ויגבו מדי שנה אקדמית.
אחוז  שכ"ל לתואר 200% תואר שלישי מינימום 200% (לא כולל קורסי קיץ).

גובה שכר לימוד מתעדכן כל 15 לחודש ובכל מקרה לא יפחת משכר הלימוד הבסיסי שנקבע על ידי המועצה להשכלה גבוהה.

אופן חישוב שכ"ל

 

סטודנטים יחויבו 50% משכר לימוד יסודי במשך 4 שנים ראשונות (לא כולל קורסי קיץ).

החל מהשנה החמישית:

טבלה

כמות השעות השנתיות

חיוב שכ"ל

רישום לעבודה בחינה או דרישה כלשהי עד 2 ש"ש 10%
2.1-6 25%
6.1-13 50%
13.1-18 75%
18.1 ומעלה 100%

תלמיד לתואר שלישי אשר לומד קורסים במחלקה נוספת מעבר למחלקה בה מתמחה, ויבקש לקבל תואר נוסף במחלקה הנוספת בגין קורסים אלו, יידרש לשלם מינימום שכ"ל לתואר זה על-פי התקנון.

השלמה לקראת תואר שלישי

טבלה

שנת הלימוד

חיוב שכ"ל

שנה ראשונה 25% משכ"ל יסודי
שנה שניה ושלישית 50% משכ"ל יסודי
החל משנה רביעית 10% משכ"ל יסודי

שכ"ל עבור השלמות לקראת תואר שלישי, הינו עבור לימודי קורסים אקדמיים בהיקף של עד 8 שעות במהלך כל התוכנית. רישום מעבר ל-8 שעות בתוכנית זו יחויבו בתעריף שמיעה חופשית.

סטודנטים אזרחי חו”ל: ישלמו שכ”ל הגבוה ב-25% משכ”ל היסודי התקף באותה שנה.

נושאים נוספים

חידוש לימודים

תלמיד לתואר שלישי שלא נרשם ללימודים (פרט לתלמיד שקיבל אישור הוועדה לתואר שלישי לחופשה מלימודים) ומבקש להמשיך בלימודיו, יחויב בתשלום מיוחד בגובה של 2,760 ₪ וזאת בנוסף לשכ”ל הרגיל שיחויב ע”פ התקנון, בשנה שבה מבקש ללמוד.

מסלול משולב

סטודנטים במסלול המשולב יחויבו בשכ"ל לפי הכללים של סטודנט בתואר שלישי כמפורט לעיל.

תואר שלישי נוסף

תלמיד אשר סיים לימודיו לתואר שלישי ומבקש ללמוד תואר שלישי נוסף יחויב במינימום מחצית שכר הלימוד לתואר נוסף.

מחלקת שכר לימוד

קבלת קהל בזום: בימים א, ג, ה בשעות 10:00 – 12:00 לכניסה לזום בשעות קבלת קהל

קבלת קהל פרונטלית: בימים א, ג, ה בשעות 10:00 – 12:00 במרכז שירות וגיוס 502/19

בימים ב, ד, ו, ימי צום, ערבי חג, חגים ויום הזיכרון אין קבלת קהל)

טופס פניה למחלקת שכ"ל  request form


להפקת שוברים ושירותים נוספים ניתן לפנות למרכז שירות וגיוס

צוות המחלקהרמ"ח-אביטל אמר, סגנית רמ"ח-איריס גל-רוה, עוזרת רמ"ח-חנה טוילי, רכז/ת שכ"ל-מזל אטש, אהרן חן, גרניט גורן, אבי עמיר, שרון גוטמן, תמי חג'בי