Skip to main content

סקר רמת הוראה

בכל שנה מקיימת אוניברסיטת בר-אילן סקר הוראה המאפשר לסטודנטים להעריך את המרצים שלהם, ולאוניברסיטה להביע הוקרה ולעודד מרצים נוספים להוסיף ולהשתפר. המצטיינים בסקר הם חברי סגל ההוראה המצליחים לא רק לייצר ידע במחקרים שלהם ולא רק לרכוש ידע ממחקרים של אחרים, אלא גם להעביר את כל הטוב הזה הלאה באופן שמדרבן את הסטודנטים להעמיק ולחקור עוד בעצמםלמילוי הסקר של סמסטר א תשפ"א

סקר הוראה

 

לתוצאות סקר ההוראה השפעה רבה במספר נושאים חשובים

הדיקנים וראשי המחלקות מקבלים את הערכות הסטודנטים לגבי כל מרצה. הם פונים למרצים שקיבלו ציונים נמוכים ומציעים להם, ולעתים גם מחייבים אותם, להשתתף בסדנאות הוראה, לשפר את איכות ההוראה ואף לשנות את תוכנית ההוראה שלהם.

התוצאות האישיות של סקרי ההוראה מהוות שיקול בקידומם של המרצים.

תוצאות הסקר מתפרסמות בפומבי ומדרבנות את המרצים להשתפר. הן גם מסייעת לסטודנטים בבחירת קורסים.

מדי שנה מתקיים טקס מרצים מצטיינים. תמונותיהם של המרצים שנבחרו מפורסמות בקמפוס כדי לעודד הצטיינות בהוראה ולהפוך אותם למודל לחיקוי.

המרכז לקידום ההוראה באוניברסיטה מקיים סדנאות לשיפור איכות ההוראה. מרצים רבים השתתפו בסדנאות אלו מרצונם כדי לשפר את יכולות ההוראה שלהם. מרצים חדשים באוניברסיטה מחויבים להשתתף בסדנת הוראה שמקנה להם כלים להוראה איכותית.

האוניברסיטה מקיימת שיחות משוב עם קבוצות סטודנטים במטרה לאסוף מידע איכותני על חוויית הלימוד באוניברסיטה בכלל ועל ההוראה בפרט.