Skip to main content
 

סקר שביעות רצון מהוראה - השתתפו והשפיעו

סקרי שביעות הרצון מההוראה מאפשרים להכיר במרצים המצטיינים ולקדם את רמת ההוראה באוניברסיטה כולה

בכל שנה מקיימת אוניברסיטת בר-אילן סקר שביעות רצון הבוחן את ההוראה בקורסים השונים ומאפשר לסטודנטים להעריך את המרצים שלהם, ולאוניברסיטה להביע הוקרה ולעודד מרצים נוספים להוסיף ולהשתפר. המצטיינים בסקר הם חברי סגל ההוראה המצליחים לא רק לייצר ידע במחקרים שלהם ולא רק לרכוש ידע ממחקרים של אחרים, אלא גם להעביר את הידע הזה הלאה באופן שמדרבן את הסטודנטים להעמיק ולחקור עוד בעצמם

מלאו את הסקר של סמסטר ב' בתשפ"ג, והשפיעו על איכות ההוראה. 

ניתן למלא את הסקר עד ה-7.7.23 

סקר הוראה

 

למילוי סקרי שביעות רצון על ההוראה בסמסטר ב' תשפ"ג היכנסו 

 

לתוצאות סקר ההוראה השפעה רבה במספר נושאים חשובים

הדיקנים וראשי המחלקות מקבלים את הערכות הסטודנטים לגבי כל מרצה. הם פונים למרצים שקיבלו ציונים נמוכים ומציעים להם, ולעתים גם מחייבים אותם, להשתתף בסדנאות הוראה, לשפר את איכות ההוראה ואף לשנות את תוכנית ההוראה שלהם.

התוצאות האישיות של סקרי ההוראה מהוות שיקול בקידומם של המרצים.

תוצאות הסקר מתפרסמות בפומבי ומדרבנות את המרצים להשתפר. הן גם מסייעת לסטודנטים בבחירת קורסים.

מדי שנה מתקיים טקס מרצים מצטיינים. תמונותיהם של המרצים שנבחרו מפורסמות בקמפוס כדי לעודד הצטיינות בהוראה ולהפוך אותם למודל לחיקוי.

המרכז לקידום ההוראה באוניברסיטה מקיים סדנאות לשיפור איכות ההוראה. מרצים רבים השתתפו בסדנאות אלו מרצונם כדי לשפר את יכולות ההוראה שלהם. מרצים חדשים באוניברסיטה מחויבים להשתתף בסדנת הוראה שמקנה להם כלים להוראה איכותית.

האוניברסיטה מקיימת שיחות משוב עם קבוצות סטודנטים במטרה לאסוף מידע איכותני על חוויית הלימוד באוניברסיטה בכלל ועל ההוראה בפרט.

 

לצפייה בסרטון על תרומתם של סקרי ההוראה לאיכות ההוראה ורמתה באוניברסיטה:

Remote video URL