Skip to main content

ספר דברים

דברים

פרשות

פרשת ואתחנן

"ואתחנן... בעת ההוא": על אופי מנהיגותו של משה- יהודה יונגסטר (pdf) (word)

הערה על בטחון הגאולה ונחמתה לאור פירושו של ר' מנחם המאירי לפרק ב בתהלים - ארז פלג (pdf) (word)

קריאת שמע כמכשיר מנהיגותי אריה ארזי

דבר הא-ל: "ּותְמּונָה אֵינְכֶם רֹאִים זּולָתִי קוֹל", דבר האדם: "משמיע לאזנו" שלום קולין

לאן חוזרת השכינה? דיון בין יחזקאל לישעיהו במהות הגאולה שון זליג אסטר

כיבוד אב ואם – חוליה בשרשרת הדורות יצחק קראוס

באיזה כתב נכתבו התורה והלוחות? יוחנן קאפח

מעמד הר סיני: יסוד האמונה והלאומיות בישראל שמעון אליעזר הלוי ספירו

מנחם ונחמיה – ושבת נחמו יוסף עופר

"שְמַע יִשְרָאֵל ה’ א-לֹהֵינוּ ה’ אֶחָד" (דב' ו:ד) – הדינמיקה של הגאולה - שמעון אליעזר הלוי ספירו (word)

מי ינחמך? על העקרונות בניחום אבלים - אייל ורד (word)

האם זכה משה רבנו להיכנס לארץ -ישראל? - חגי בן-ארצי

דור דור ומנהיגיו - יאיר ברקאי

האם זכה משה רבנו להיכנס לארץ ישראל? - חגי בן ארצי 

דור דור ומנהיגיו - יאיר ברקאי