Skip to main content
רגולציה ומדיניות סביבתית
תואר שני
הפקולטה למדעי החברה | גיאוגרפיה וסביבה
הפקולטה למשפטים | משפטים

תואר שני ברגולציה ומדיניות סביבתית

התוכנית לתואר שני ברגולציה ומדיניות סביבתית מובלת במשותף על ידי הפקולטה למשפטים והמחלקה לגאוגרפיה וסביבה ותעניק לסטודנטים כלים בין-תחומיים להתמודדות עם אתגרים סביבתיים, כמו גם תכשיר אותם לעבודה מעשית בתחום הרגולציה הסביבתית. התוכנית מתמקדת בנושא הרגולציה תוך דיון בתאוריות כלליות וביישומן הספציפי לתחום הסביבתי.

הסטודנטים שלנו