Skip to main content

תוכניות לתלמידים מוכשרים במתמטיקה

המרכז הישראלי לקידום מדעי המתמטיקה ע"ש ויקטור בנטטה פועל לטיפוח ילדים ונוער מצטיינים במתמטיקה במסגרת שתי תוכניות: תוכנית העשרה מתמטית והתוכנית לנוער מוכשר במתמטיקה.

maths


התכנית להעשרה מתמטית:

תכנית זו מיועדת לתלמידי כיתות ו′ ו-ז′ המתעניינים בלימוד נושאים במתמטיקה, שרובם אינם כלולים בתכנית הלימודים הרגילה בבתי הספר, וכן כהכנה לקראת התוכנית לנוער מוכשר במתמטיקה. תוכנית ההעשרה מקנה לתלמידים כלים לפיתוח החשיבה המתמטית והעשרה בנושאים הבאים: פתרון בעיות, יסודות הקומבינטוריקה, תורת המספרים האלמנטרית, חשיבה גיאומטרית, הצגת בעיות מפורסמות במתמטיקה, יסודות תורת הקבוצות, כללים אלמנטריים בלוגיקה מתמטית, דוגמאות מובחרות של סדרות, יסודות ויישומים מתורת המשחקים.

אוכלוסיית יעד לבחינת המיון: תלמידי כיתות ה′-ו′ מצטיינים במתמטיקה.

 

התוכנית לנוער מוכשר במתמטיקה:

לתוכנית שתי מטרות מרכזיות: א. הכנת תלמידים לבחינת בגרות במתמטיקה ברמה של 5 יח"ל בסוף כיתה י′ על פי תכנית הצבירה. תכנית הלימודים כוללת העשרה מתמטית ונושאים הדרושים ללימודים אקדמיים במדעי הטבע והמתמטיקה.

ב. שילוב תלמידים בכיתות י"א ו-י"ב בקורסים אקדמיים במחלקה למתמטיקה באוניברסיטת בר-אילן, באוניברסיטת תל-אביב, באוניברסיטת חיפה, ובשלוחות של אוניברסיטת בר-אילן או המשך לימודים אינטנסיביים לתואר ראשון במתמטיקה ובמתמטיקה לטכנולוגיות עיליות.

אוכלוסיית יעד לבחינת המיון: תלמידי כתה ז′ מצטיינים במתמטיקה (הבחינות מתקיימות לקראת סוף שנה"ל).

 

לימודי המשך אקדמאים:

לבוגרי התכנית המעוניינים בהמשך לימודים אקדמיים מוצעים שני מסלולי לימוד:

א. מסלול צבירת קורסים - למידת קורסי שנה א′ של המחלקה למתמטיקה באוניברסיטת בר-אילן, אוניברסיטת חיפה ובשלוחות של אוניברסיטת בר-אילן במהלך שנות הלמודים של כיתות י"א- י"ב.

סיום שנת לימודים אקדמית ראשונה במתמטיקה, מקנה לתלמיד יתרון גם בלימודים אחרים במדעים או בכל תחום אחר הדורש רקע מתמטי.

ב. מסלול מואץ לקבלת תואר ראשון שנה אחרי התיכון - המרכז הישראלי לקידום מדעי המתמטיקה בשיתוף המחלקה למתמטיקה באוניברסיטת בר-אילן קיבל אישור מיוחד מהצבא למסלול בו בוגרי התכנית ילמדו במשך כיתות י"א ו-י"ב מחצית מהדרישות לתואר ראשון במתמטיקה עיונית או במתמטיקה לטכנולוגיות עיליות (שימושית), ויקבלו דחית שרות של שנה מהצבא על מנת לסיים את התואר בשנה שאחרי י"ב. עבור בוגרי התכנית נבנתה מערכת מיוחדת המותאמת לתלמידים אלו.

בשני המסלולים המחלקה למתמטיקה באה לקראת תלמידים אלו ביחס אישי ובקביעת לוח זמנים של הקורסים.

התוכנית לתואר ראשון במתמטיקה באוניברסיטת בר-אילן>>>

לפרטים בקרו באתר המרכז הישראלי לקידום מדעי המתמטיקה או פנו בטלפון 03-3027272 או בדוא"ל [email protected].