Skip to main content
 

תקופת השינויים

תקופת השינויים לקורסי סמסטר ב' בלבד לשנה"ל תשפ"ד
 

תקופת השינויים לקורסי סמסטר ב' לשנה"ל תשפ"ד לכלל ציבור הסטודנטים/ות תתקיים מיום רביעי, כ"ג ניסן 1.5.24 (ותפתח בהדרגה במהלך היומיים הראשונים)  עד יום ראשון, י"א אייר , 19.5.24.

לאוכלוסיה הנרשמת באמצעות מערכת הרישום לקורסים תיקבע שעת התחלה לכניסה והחל משעה זו מערכת הרישום לקורסים במערכת אינ-בר תהיה פתוחה לביצוע שינויים.

חלונות הזמן בתקופת השינויים במערכת הרישום לקורסים יפתחו בהדרגה במהלך היומיים הראשונים (עפ"י חלונות זמן אישיים אותם ניתן יהיה לראות באינ-בר*) ויישארו פתוחים ברציפות עד ליום השינויים האחרון, בחצות.

מערכת הרישום לקורסים לא תפעל בימים  שישי ושבת.

* חלונות הזמן יפורסמו ביום שלישי, כ"ב ניסן 30.4.24 החל מהשעה 14:00.

אוכלוסיה שאינה נרשמת באמצעות מערכת הרישום לקורסים, תוכל לפנות בתאריכים הנ"ל למחלקות בבקשה לביצוע שינויים.

חשוב,

ניתן יהיה לבצע שינויים בקורסי סמסטר ב' בלבד.

שינויים בקורסים שנתיים/סמסטר א' לא יתאפשרו.

לאחר פרק זמן זה המערכת תיסגר ולא ניתן יהיה לבצע שינויים נוספים.

כל קורס שהנך רשום/ה אליו לאחר תקופת השינויים יחויב בתשלום מלא בין אם תלמד/י אותו ובין אם לא.