Skip to main content
הקהל הרחב

הקהל הרחב

אוניברסיטת בר-אילן רואה את עצמה כחלק מהקהילה, זאת המקיפה את הקמפוס וגם הרחוקה יותר, ומטפחת עמה יחסי גומלין באופן שוטף. מתוך תפיסה זאת מציעה האוניברסיטה פעילויות מגוונות לקהל הרחב, חלקן בתוך הקמפוס ואחרות מתקיימות באופן מקוון. בדף זה תוכלו למצוא מידע פעילויות אינטלקטואליות, חברתיות וקהילתיות המוצעות לקהל הרחב.