Skip to main content
 

לימודי אנגלית לתואר ראשון

כחלק מהדרישות לתואר ראשון באוניברסיטת בר-אילן, על הסטודנטים לדעת אנגלית ברמה מסוימת. סטודנטים שלא הגיעו לרמה הנדרשת עד תום שנה ב', ישתתפו בקורסי אנגלית כשפה זרה.

היחידה לאנגלית כשפה זרה מסייעת לסטודנטים לתואר ראשון לעמוד בדרישות האנגלית באמצעות הקורסים שהיא מקיימת והכנה לפטור מלימודי אנגלית. קורסים אלה נחשבים לקורסי חובה למי שלא עומד ברמת האנגלית הדרושה.

כל הסטודנטים המתקבלים לאוניברסיטת בר-אילן ממוינים לקורסים על פי תוצאות חלק האנגלית של המבחן הפסיכומטרי או מבחן אמיר"ם. סטודנטים ללא פסיכומטרי נדרשים לגשת למבחן אמיר"ם על מנת לברר מה רמת הידיעה שלהם באנגלית, טרם הרישום ללימודים.

סיווג לרמות

 • פטור: ציון 134 ומעלה בפסיכומטרי או סיום קורס מתקדמים ב'
 • מתקדמים ב' :ציון 120-133 בפסיכומטרי או סיום קורס מתקדמים א'
 • מתקדמים א': ציון 100-119 בפסיכומטרי או סיום קורס בסיסי.
 • בסיסי: ציון 85-99 בפסיכומטרי או סיום קורס טרום בסיסי א' או ב'
 • טרום בסיסי ב': מקרים חריגים באישור מיוחד (ציון 70-84 בפסיכומטרי)

הקורסים

מתקדמים ב': נועד לשיפור מיומנויות קריאה אקדמית (4 שעות סמסטריאליות). הקורס מעניק פטור מחובת אנגלית כשפה זרה לתואר ראשון.

מתקדמים א': מקנה מיומנויות קריאה אקדמית (4 ש"ס). לאחר סיום קורס זה, יש ללמוד קורס מתקדמים ב'

בסיסי: נועד להבנת הנקרא ופיתוח מיומנויות שפה (3 ש"ס). לאחר סיום קורס זה יש ללמוד קורס מתקדמים א'

טרום בסיסי ב': שיפור מיומנויות יסוד בשפה (6 ש"ס). לאחר סיום קורס זה יש ללמוד קורס בסיסי

שינוי רמה בעקבות ציון אנגלית בבחינת הפסיכומטרי או אמי''ר או אמיר''ם

במקרים בהם רמת האנגלית אינה תואמת את הרמה המופיעה במערכת המידע האישי (אינבר), יש לבקש מהמרכז הארצי לבחינות והערכה להעביר את הציון לאוניברסיטת בר-אילן. לא יתקבלו אישורים שיוצגו על ידי סטודנטים

שינוי רמה בעקבות קורסי אנגלית לתואר ראשון במוסד מוכר אחר

סטודנטים שלמדו קורסי אנגלית כשפה זרה לתואר ראשון במוסד מוכר אחר, יכולים לבקש שינוי רמה באוניברסיטת בר-אילן.

איך מגישים את הבקשה?

תחילה יש להגיש אישור על לימודי אנגלית למשרד היחידה לאנגלית כשפה זרה בצירוף המסמכים הבאים:

מכתב רשמי מהמוסד בו למדתם, ציון פרק האנגלית בפסיכומטרי, גיליון ציונים מקורי וסילבוס מפורט של קורס האנגלית

יש לצרף אישורים שהקורס עמד בתנאים הבאים: למידה פרונטלית, חובת נוכחות ובחינה פרונטלית

לאחר עדכון הרמה במחשב ניתן להירשם לקורס המשך, אם נדרש.

לקויות למידה והתאמות

סטודנטים בעלי לקויות למידה, יש לפנות למדור תמיכה והנגשה לבחינת זכאותכם להקלותלא יינתנו התאמות ללא אישור רשמי.

תוכניות מיוחדות

 • סטודנטים בתוכניות מיוחדות (מגן, ינשופים, יהלום, זרועות הביטחון) ילמדו אנגלית במסגרת התוכנית ובהתאם לרמתם.
 • סטודנטים שנה א' במסלול אורט של המחלקה לניהול ילמדו אנגלית בקבוצות ייחודיות.

קורסי אנגלית לתשפ"ד

קוד מלא

שם הקורס 

שעות
סמסטר א

שעות
סמסטר ב

מועד 

ש''ס 

411040

אנגלית בסיסי 

6

 

ג' 18:00-20:00
ה' 16:00-20:00

6

411140

אנגלית למתקדמים א 

4

 

ג' 16:00-20:00

4

411140

אנגלית למתקדמים א

 

4

ג' 16:00-20:00

4

411220

אנגלית למתקדמים ב

 

4

ג' 16:00-20:00

4

תקנון פטורים מלימודי אנגלית לתואר ראשון

סטודנטים העומדים באחד מהקריטריונים הבאים יהיו פטורים מחובת לימוד אנגלית כשפה זרה:

 • ציון 134 ומעלה בחלק האנגלית בבחינה הפסיכומטרית, אמיר"ם.
 • ציון 670 ומעלה בחלק המילולי של בחינת SAT  יש להציג אישור מתאים ליחידה לאנגלית.
 • ציון 100 ומעלה במבחן  TOEFL
 • תעודת בגרות מארץ דוברת אנגלית. יש להציג אישור מתאים ליחידה לאנגלית.
 • תואר ראשון ממוסד אקדמי מוכר בארץ. יש להציג אישור מתאים ליחידה לאנגלית.

הערות

 • סטודנטים שלמדו קורסי אנגלית במוסד אחר צריכים להגיש אישור על כך, כולל גיליון ציונים וסילבוס. כל מקרה ייבדק לגופו.
 • הכרה בקורסים תינתן רק עבור קורסים פרונטליים עם חובת נוכחות.
 • הפטור תקף ל-10 שנים מיום קבלתו.
 • מועמדים שלא קיבלו הכרה בלימודיהם הקודמים לא יהיו פטוריםרמתם תיקבע על פי מבחן אמיר"ם או פרק האנגלית בפסיכומטרי.