Skip to main content
 

מלגות לתואר שני

מלגות לתואר שני מוענקות לסטודנטים הלומדים במסלול עם תזה בלבד, בשנה א' או בשנה ב' ללימודיהם בתואר. מלגות מוענקות לסטודנטים בעלי ציונים גבוהים בתואר הראשון והשני, אשר הגיעו להישגים נאים בעבודת המחקר שלהם, ומתוך התחשבות במצב הכלכלי. תלמידי שנה ב' זכאים למלגה רק לאחר הגשת הצעת המחקר למחלקה. גובה המלגה נע בין 1,000 ל-8,000 ש"ח.

מקרנות חוץ מוענקות מלגות לסטודנטים על פי תנאי התורמים.

תלמידי הפקולטות למדעים מדויקים, למדעי החיים, להנדסה ולרפואה, יפנו בקשותיהם למחלקות.

אינם זכאים לסיוע:

  • סטודנטים במסלול ללא תזה
  • סטודנטים במעמד השלמות
  • סטודנטים הלומדים לתואר שני נוסף (פרט לסטודנטים בעלי תואר שני ללא תזה הלומדים לתואר שני עם תזה)
  • סטודנטים המחויבים בשכ"ל חלקי
  • סטודנטים שנה ג' ומעלה
  • סטודנטים המקבלים מימון ממקור אחר
  • סטודנטים בעלי ממוצע ציונים בתואר ראשון הנמוך מ-80
  • תושבי חו"ל.

ניתן להגיש בקשה למלגה גם אם טרם התקבלת.

הוועדה עשויה לדחות בקשה של סטודנטים שלא צרפו אישורים או שלא מילאו את הטופס כראוי.

לקטלוג המלגות השלם