Skip to main content
 

מלגות לתואר שלישי

רשימת המלגות להגשה

מלגות תואר שלישי מוענקות לסטודנטים תלמידי שנה א' עד ד' בלימודי הדוקטורט, בעלי ממוצע וציון תזה גבוהים בתואר שני ושלישי, ואשר הגיעו להישגים ומתקדמים בעבודת המחקר לשביעות רצון המנחה שלהם. גובה המלגות נע בין 1,000 ל-8,000 ש"ח.

תלמידי הפקולטה למדעים מדויקים ולמדעי החיים, הנדסה ורפואה, יפנו בקשותיהם למחלקות.

סטודנטים מצטיינים יוכלו להגיש בקשה למלגה על הצטיינות בלימודים, וימלאו את חלק א' בטופס בלבד. סטודנטים המגישים בקשות גם עקב מצבם הכלכלי, ימלאו גם את חלק ב' בטופס ויצרפו תלושי משכורת מתאימים. סטודנטים המגישים את הצעת המחקר למחלקה על פי המועד שנקבע על ידי בית הספר לתארים מתקדמים, יגישו אישור לוועדת המלגות.

אינם זכאים לסיוע:

  • סטודנטים שלא הגישו תכנית מחקר או דו"ח התקדמות במועד שהתבקשו לעשות זאת על ידי בית הספר ללימודים מתקדמים;
  • סטודנטים שהתקבלו ללימודי השלמות;
  • סטודנטים שהחלו את לימודיהם לפני שנה"ל תשע"ו;
  • סטודנטים אשר ממוצע ציוניהם לתואר שני פחות מ-82, ו/או ציון התזה פחות מ-85;
  • סטודנטים שמקבלים מלגה ממקור אחר או מימון שכ"ל;
  • סטודנטים אשר לא התקבלו לאוניברסיטה או לא ערכו תכנית עד חודש לאחר תחילת שנה"ל;
  • תושבי חו"ל.

סטודנטים שסיימו את לימודי התואר השני, יצרפו אישור על ממוצע הציונים בתואר וציון התזה.

ניתן להגיש בקשה למלגה גם אם טרם התקבלת.

הוועדה עשויה לדחות בקשה של סטודנטים שלא צירפו אישורים או שלא מילאו את הטופס כראוי.

בקשה למלגה לתואר שלישי ניתן להגיש דרך מערכת האינ-בר