Skip to main content
27.03.2022 | כד אדר ב' התשפב

מודל חדש לשילוב ילדים אוטיסטים בחברת בני גילם

התוכנית כבר מיושמת בגני תקשורת בישראל ועוזרת לילדים לקדם את יכולותיהם החברתיות

תמונה
אוטיזם

ילדים בספקטרום האוטיסטי מהווים כיום 1% עד 2% מהאוכלוסייה, ובשנים האחרונות עולה המודעות לצורך להכילם בחברה הכללית ולהקנות להם כלים שיסייעו להם בכך. מחקר שבוצע בפקולטה לחינוך באוניברסיטת בר-אילן התמקד בילדי גן המאובחנים בספקטרום האוטיסטי ובחן כיצד ניתן לשפר את המעורבות החברתית שלהם עם בני גילם. המודל, שנקרא Preschool peer social intervention או בקיצור PPSI וזכה להכרה לאומית ובינלאומית, כולל שלושה מוקדי התערבות: אינטראקציה חברתית, משחק חברתי ומשחק חברתי דמיוני, ושיחה חברתית.

פירות המחקר, אותו הובילה פרופ' נירית באומינגר צביאלי, ראש המעבדה לחקר והתערבות באוטיזם, בשיתוף עם ד"ר דגנית איתן, ד"ר שגית הושמנד וד"ר אופירה רג'ואן בן שלמה, פורסמו לאחרונה בספר בהוצאת ספרינגר, המפרט מודל התערבות חברתית לעבודה עם ילדים בגיל הרך על הספקטרום.

ערכה של ההתערבות על פי מודל PPSI הוא מעבר לשילוב, שכן היא מאפשרת לצוותים מקצועיים בגן לפתח שפה שמכוונת לקידום האינטראקציות החברתיות של ילדים אלה. בשונה מתחומי טיפול המתמקדים בקידום היכולת התקשורתית והתפקודית של הילדים מול המבוגרים המטפלים וילדי קבוצת השווים, תוכנית PPSI מתמקדת ביכולתם החברתית של הילדים על הספקטרום מול בני ובנות גילם בעלי התפתחות טיפיקאלית. מאחר שההתערבות מתחילה בגיל הרך, היא עשויה לבסס את יכולתם החברתית של ילדים אלה ולמנוע בעתיד מצוקה ובדידות חברתית, אותן חווים ילדים על הספקטרום בשל מאפייניהם המיוחדים. מחקר עתידי יוכל לאמוד את תרומת תוכנית ההתערבות לאיכות החיים של אנשים ונשים בספקטרום האוטיסטי שעברו אותה כילדי גן.

"שילוב חברתי בין ילדי גן בספקטרום האוטיסטי ובין ילדים עם התפתחות נוירו-טיפיקאלית הוא תהליך חשוב ומשמעותי, אך מאתגר," אומרת פרופ' באומינגר-צביאלי. "אחד מהאתגרים עבור ילדים בספקטרום האוטיסטי הוא יצירת תהליכי אינטראקציה מיטבית עם בני גילם. אינטראקציה זו כוללת את היכולת לשחק משחקים חברתיים ומשחקים חברתיים דמיוניים עם עוד ילדים, לקיים שיחות סביב פעילויות, ליזום אינטראקציה, להגיב אליה בצורה הדדית ומותאמת, ולפתח משחק או פעילות עם חבר."

המחקר שתיקף את מודל PPSI התבצע ב-23 גני תקשורת ברחבי הארץ וכלל שלוש קבוצות התערבות (שיח, משחק חברתי ואינטראקציה) וקבוצת ביקורת שקיבלה התערבות מעוכבת. באופן הזה ניתן היה ללמוד על היעילות של כל פרוטוקול ביחס לקידום תחום ההתערבות הממוקד בו, ועל ההעברה מתחום אחד לשני (למשל מתחום השיח למשחק חברתי ומתחום המשחק החברתי לשיח). כמו כן נמדדה במחקר יכולת ההעברה והכללה מלמידה בקבוצות מעורבות (ילדים עם התפתחות נוירוטיפיקאלית וילדים בספקטרום האוטיסטי) לכלל התנהגויות החברתיות בסביבת הגן.

תוצאות המחקר, שפורסמו לאחרונה בכתב העת המדעי Journal of Autism and Developmental Disorders, מראות שיפור מובהק בכל אחת משלוש קבוצות ההתערבות בהשוואה לקבוצת הביקורת. התוכנית מיושמת בגנים, ונותנת כלים לאנשי מקצוע ממקצועות הטיפול והצוותים החינוכיים לביצוע התערבות מותאמת אישית לכל ילד על פי צרכיו. בכך טמונה חשיבותם של המחקר והספר: מודל ההתערבות מיועד ליישום על ידי אנשים ונשים שעובדים עם ילדים על הספקטרום ואינו פרוטוקול "מעבדתי".

תוכנית ההתערבות כבר מיושמת בגני תקשורת בישראל ולמעשה היא חלק מהחיים בגן ובאה לידי ביטוי בארוחות, במפגשים, במשחקים ובכל פעילות אחרת. על פי עדויות הצוותים, התוכנית עוזרת באופן משמעותי לילדים ולילדות לקדם את יכולותיהם החברתיות וליהנות מהן, מה שיסייע להם בעתיד להיות חלק מהחברה הכללית. תוכניות מחקר עתידיות כוללות למידת מאפיינים אישיים המנבאים התקדמות בכל התערבות, בחינת יעילות המודל בסביבות שונות בחיי הילד, ובחינת המודל בפרספקטיבה עולמית.

Bauminger-Zviely, N., Eytan, D., Hoshmand, S., & Rajwan Ben-Shlomo, O. (2021). Preschool peer social intervention (PPSI) in Autism Spectrum Disorder: Social communication growth via peer interaction, play, and conversation. Springer press