Skip to main content
15.09.2022 | יט אלול התשפב

מבנה הדוקטרינה הנזיקית במשפט נתון להטיות בלתי מודעות

מחקריה של ד"ר מיטל גלבוע מהפקולטה למשפטים, מגלים כי המבנה של כללי הנזיקין ואופן חישוב הפיצויים, יכולים להיות נתונים להטייה בלתי מודעת של מקבלי ההחלטות

תמונה
מיטל גלבוע

המחשבה, שיסודותיה של הדוקטרינה הנזיקית - הארכיטקטורה של הכללים הנזיקיים - הם אלמנטים אובייקטיביים וטכניים ולכן חפים מהשפעות סובייקטיביות, מתערערת בעקבות מחקריה של ד"ר מיטל גלבוע, מהפקולטה למשפטים באוניברסיטת בר-אילן. "האלמנט של הפרת חובת הזהירות למשל, שעניינו בשאלה האם הנתבע (המזיק) התנהג באופן רשלני, או האלמנטים שמשמשים לחישוב הפיצוי המגיע לתובע (הניזוק), כמו במצבים של חישוב פיצוי על כאב וסבל, עשויים להיות כר פורה להשפעה של הטיות בלתי מודעות (implicit bias) על מקבלי החלטות", מדגימה ד"ר גלבוע. 

"מחקרי זורה אור על אלמנטים מסוג זה ומסביר כיצד מקבלי ההחלטות עשויים להיות רגישים להשפעה של הטיה בלתי מודעת, ולצד זאת, גם מציע דרכי התמודדות עם התופעה. חשיבותו של המחקר אינה נעצרת במישור התיאורטי, אלא גם מסבה את תשומת לבם של מקבלי החלטות, שנתפסו מבוססות עובדות ואובייקטיביות - להשפעה פוטנציאלית של הטיות בלתי מודעות על החלטותיהם".

מלבד דיני ניזיקין, המחקרים של ד"ר גלבוע עוסקים בתחום מרכזי נוסף במשפט הפרטי - דיני עשיית עושר ולא במשפט (unjust enrichment), מחקרים עליהם זכתה לאחרונה, עם ד"ר יותם קפלן, חוקר נוסף מבר-אילן, בגראנט של הקרן הגרמנית-ישראלית (GIF) ובגראנט של הקרן הלאומית למדע (ISF).

דיני עשיית עושר הם תחום מתפתח במשפט המודרני. המחקר התיאורטי בנושא חשוב לא רק כדי להוסיף ולפתח את הבנת התחום, אלא גם יכול לסייע במישור הפרקטי למשל, להגביר את הקוהרנטיות והבהירות של החלטות משפטיות המבוססות על דיני עשיית עושר. "הרחבת המחקר מאפשרת למשפט להתמודד עם אתגרים חדשים. לדוגמה, בתחום הסביבה, תביעה המבוססת על דיני עשיית עושר עשויה להתגלות כערוץ אפקטיבי יותר מול מזהמים מתביעה נזיקית בנסיבות מסוימות". אומרת ד"ר גלבוע

מחקרם של ד"ר גלבוע וד"ר קפלן אף שימש לאחרונה את בית המשפט לערעורים בניו יורק: לפני כשנתיים, הסיטי בנק בניו-יורק שילם סכום של כמעט מליארד דולר בטעות. בית המשפט בניו יורק פסק אז כי אין להשיב את התשלום. במאמר שכתבו ד"ר מיטל גלבוע וד"ר יותם קפלן מהפקולטה למשפטים הראו החוקרים שתוצאת פסק הדין אינה מתיישבת עם ההיגיון הכלכלי של דיני עשיית עושר ולא במשפט, עליהם בוסס פסק הדין. וכך לאחרונה, בפסק דין תקדימי, בית המשפט הפדרלי לערעורים ציטט את מאמרם של החוקרים, קיבל את עמדתם והפך את ההחלטה המקורית.

רוצים לדעת עוד על לימודי משפטים? היכנסו