Skip to main content
10.11.2022 | טז חשון התשפג

תרבות רפלקטית של זיכרון השואה - חינוך ואתגרים

כנס בינלאומי לתרבות רפלקטית של זיכרון השואה - חינוך ואתגרים בפרספקטיבה בין-לאומית נערך לחוקרים ולמחנכים בתחום תרבות וזיכרון השואה

תמונה
שואה

כנס בינלאומי לתרבות רפלקטית של זיכרון השואה - חינוך ואתגרים בפרספקטיבה בין-לאומית נערך לחוקרים ולמחנכים בתחום תרבות וזיכרון השואה. 

את הכנס הובילו:
פרופ' זהבית גרוס, דיקן הפקולטה לחינוך וראש מרכז סאל ואן-גלדר לחקר ספרות השואה והוראתה, אוניברסיטת בר-אילן.
דר' יעל ריצ'לר-פרידמן, מנהלת פדגוגית, בית הספר הבין-לאומי להוראת השואה, יד ושם.
בכנס יתארחו מומחים מישראל ומחו"ל.

הכנס מתקיים בעזרת הקרן הלאומית למדע, מרכז סאל ואן-גלדר להוראת ספרות השואה ולמחקרה הפקולטה לחינוך באוניברסיטת בר-אילן, בית הספר הבין-לאומי להוראת השואה ביד ושם וההסתדרות הציונית.

לתוכנית המלאה 

לתוכניה