Skip to main content
24.11.2022 | ל חשון התשפג

איך מונעים קריסה של מדינת ישראל?

מחקרו של פרופ' דוד פסיג מהפקולטה לחינוך, עוסק בנסיבות שהובילו לאסונות של העם היהודי בעבר במטרה ללמוד לקחים לעתיד

תמונה
פסיג

פרופ' דוד פסיג, הנמנה עם חוקרי העתיד הבולטים בישראל, עוסק בשנים האחרונות במחקר מקיף של התהליכים שהובילו לאסונות שידע העם היהודי בעבר, וגרמו לקריסת המסגרות הלאומיות שלו. המחקר יצא לאור בספר חדש שכותרתו – "המפלה החמישית", ובו תובנות רבות שעשויות לסייע למנהיגים ולציבור לתכנן את העתיד כדי להימנע מקטסטרופה לאומית נוספת.

"מדינת ישראל הגיעה לנקודת ציון היסטורית – כשהפכה למקום שבו יש את הריכוז הגדול ביותר של העם היהודי. זאת, במסגרת של ריבונות עצמית – שהיא חריגה מאוד ברצף אלפי שנים בהן מתקיים העם", אומר פרופ' פסיג. "סביב ציון הדרך הזה, יצאתי לחקור את הפורענויות ואת המפלות בארבעה עידנים בדברי ימי העם, כשאני מחפש דפוסים שחוזרים על עצמם ולא נבחנו עד כה בידי היסטוריונים ובידי חז"ל". במחקרו הוא מתעמק בתמורות העתידיות שצפויות לעבור על לאומיותו, על דתו ועל אופיו של העם היהודי בארץ ישראל. בנוסף, הוא מפרט בו מה הוא סבור כי יש לעשות במאה ה-21 כדי שהכוחות שהניעו את מחדלי העבר לא ישובו לפעול. "כולי תקווה שאם נלמד את טעויות העבר בדרך נוספת ונתבונן אל הצפוי בעתיד – לא נחזור עליהן שוב".

פרופ' פסיג מכהן כראש המעבדה למציאות מדומה בפקולטה לחינוך באוניברסיטת בר-אילן. במעבדה שלו מתנהלים עוד כמה מחקרים ייחודיים, בהובלה ובשיתוף של דוקטורנטים צעירים, שמטרתם להשפיע על החברה. "אנו מתרכזים באחרונה בממשקי מוח-מחשב - כדי לשפר מיומנויות של ילדים על הרצף האוטיסטי באמצעות 'נוירו-פידבק'", אומר פרופ' פסיג. מחקר אחר במעבדתו עוסק בפיתוח כלי שמסייע לזהות סגנונות של חשיבה המכונה 'חשיבת העתיד'. לדבריו, חשיבה כזו מייצגת את תפישת העתיד בה מחזיקים אנשים שונים. "אנו מקווים ומאמינים שכלי כזה יוכל לסייע לאנשים ככלל ולמנהיגים בפרט, להכיר את עצמם טוב יותר ולשפר את תהליכי קבלת ההחלטות העתידיות שלהם".