Skip to main content
23.08.2021 | טו אלול התשפא

הכירו את ד"ר סטפני בינדר

תמונה
דר סטפני בינדר

14/1/2021

איך ובאילו כלים מעצבים תרבות באופן כללי ואיך מתעצבת דת? אילו תהליכי התפתחות עוברות הגדרות הדת וממה מושפעים היחסים בין התרבויות השונות?

הכירו את ד"ר סטפני בינדר מהמחלקה ללימודים קלאסיים באוניברסיטת בר-אילן שנולדה למשפחה יהודית דתית בצרפת, מדינה שהיא מקדש החילוניות. בהשפעת העולם התרבותי שבו גדלה, החלה ד"ר בינדר להתעניין בדת ובשאלות כמו מדוע יש המתנגדים בחריפות לכל רמיזה דתית; או כאלה שמקצינים את הפרקטיקה הדתית שלהם; או נוטשים אותה כליל; ואחרים ששונאים בני דתות מסוימות.

מחקרה של ד"ר בינדר מתמקד ביחסים בין היהודים, היוונים והרומים, מתקופת בית שני ועד המאה הרביעית לספירה, ובהיפרדות בין היהדות והנצרות. באמצעות ניתוח ספרותי ופילולוגי של טקסטים, היסטוריים ודתיים, שחוברו בתקופה שבה הופעלו תהליכי הגדרת זהויות תרבותיות, אפשר להצביע על מלאכת העיצוב העצמי ועל גורמיה. הדיון בטקסטים העתיקים מאפשר הבנה עמוקה של אופן בניית היחסים בין תרבויות או דתות. כך נוגעים בשורשי החיכוכים והעוינות, או במקור החיבה, ההערצה או הכבוד ההדדי המתפתחים בין אוכלוסיות שונות.

נוסף על כך, הבנת התהליכים שהובילו למאפיינים דתיים מסוימים בנסיבות ספציפיות היא הזדמנות להפריד בין עיקר לטפל. אפשר להבחין בין החלק שהוא בלתי נפרד מהדת, לבין מה שמהווה תוספת מותנית, הנובעת מהקשר מיוחד, ואפשר לוותר עליה כשהמסגרת משתנה. כך נמנעים הקיבעון והקיצוניות בדת, שלרוב נובעים מחוסר ידע, ומתאפשרת ההתפתחות הטבעית שלה, תוך כדי שמירה על העקרונות המהותיים של הזהות הדתית. עיסוק זה גורם לפיתוח חשיבה ביקורתית גם בנוגע לתהליכים שקורים בימינו ולתפיסת המידה שבה אנו מושפעים מהאופנות החולפות ומהתפתחויות בנות הזמן בכל התחומים.

את התובנות ממחקריה מעבירה ד"ר בינדר הלאה גם מחוץ לגבולות האקדמיה, במסגרת הרצאות לקהל הרחב, כחלק מפעילות המחלקה ללימודים קלאסיים.