Skip to main content
28.10.2021 | כב חשון התשפב

קורס לראשי מחלקות ודיקנים חדשים

בעלי תפקידים ואנשי סגל חדשים רכשו כלים ניהוליים ומנהיגותיים ויצרו קבוצת עמיתים

תמונה
ניהול מחלקות

לקראת שנת הלימודים תשפ"ב, מונו בבר-אילן 14 ראשי מחלקות חדשים ושני דיקני פקולטות. כדי לסייע להם להשתלב באופן המיטבי בתפקידם החדש, יזמו רקטור האוניברסיטה ומערך משאבי אנוש, קורס ייעודי שיעניק להם את כלי הניהול המתאימים. הקורס נבנה מתוך ההכרה כי ניהול מחלקות ופקולטות באוניברסיטה הם תפקידים מורכבים שנמצאים בצומת שבין עשייה מדעית-מחקרית ובין ניהול משאבי אנוש, תקציבים, פיתוח תוכניות ועוד. כמו כן, אחת ממטרותיו החשובות של הקורס הייתה ליצור קבוצת עמיתים שימשיכו לסייע ולתמוך ולהפרות זה את זה ברעיונות וביוזמות, גם בהמשך הדרך.  

הקורס ארך חמישה מפגשים בני יום, ועסק בין היתר בתחומי ניהול משאבי אנוש, ניהול תקציבים, שיווק וגיוס סטודנטים, שיפור ההוראה, חדשנות אקדמית והיבטים משפטיים. בקורס נערכו גם סדנאות, בהן ניתנו כלים ניהוליים להתמודדות עם האתגרים השונים. מלבד ראשי מחלקות ודיקנים חדשים, השתתפו בקורס גם חוקרים וחוקרות חדשים בסגל הבכיר. 

הקורס הועבר על ידיי חברי סגל מנהלי, חברי הנהלה ומרצים מבר-אילן ומחוצה לה. את הקורס ליוותה התפיסה החדשנית שחוקרים וחוקרות צריכים לפתח ממד של הנהגה וניהול מעבר למחקר והוראה. מפגשים נוספים יתקיימו במהלך השנה. בהנהלת האוניברסיטה מקווים שהתגבשה קבוצת עמיתים שתביא נושאים לשולחן מול הסמנכ"ל, המנכ"ל והרקטור ותהפוך לחלק מהובלת האוניברסיטה.  

ואלה המינויים החדשים לשנת תשפ"ב: 

דיקן הפקולטה למדעי היהדות פרופ' שמואל רפאל 

ראש המחלקה לתלמוד ותושב"ע פרופ' פנחס רוט 

ראשת המחלקה לספרות עם ישראל ד"ר ורד טוהר 

ראש המחלקה ללימודי המזרח התיכון פרופ' זאב מגן 

ראש המחלקה לפילוסופיה פרופ' פיני איפרגן 

ראש המחלקה לבלשנות וספרות אנגלית פרופ' אבן פלנברג  

ראשת היחידה לאנגלית כשפה זרה ד"ר ז'אנה בורשטיין 

ראשת המחלקה לפסיכולוגיה פרופ' אילנית חסון אוחיון 

ראשת בית הספר לעבודה סוציאלית פרופ' שרה פרידמן 

ראש המחלקה למדעי המדינה פרופ' יונתן ריינהולד 

ראש החוג המשולב למדעי החברה פרופ' עמית שרירא 

דיקן הפקולטה לחינוך פרופ' יעקב יבלון 

דיקן הפקולטה למדעים מדויקים פרופ' עוזי וישנה  

ראש המחלקה לכימיה פרופ' דוד זיתון 

סגן דיקן לענייני מחקר בפקולטה למשפטים פרופ' יובל פלדמן 

ראשת התוכנית ללימודי מגדר ד"ר רונית עיר שי 

ראשת התוכנית לניהול ויישוב סכסוכים ד"ר אמירה שיף  

ראש התוכנית למדע, טכנולוגיה וחברה פרופ' נח עפרון