Skip to main content
מדע, טכנולוגיה וחברה
תואר שני
היחידה ללימודים בין תחומיים | בית הספר ללימודים מתקדמים

מדע, טכנולוגיה וחברה

התוכנית לתואר שני ותואר שלישי במדע, טכנולוגיה וחברה היא תוכנית רב-תחומית המשלבת לימודים ומחקר המתמקדים באזורי המפגש שבין המדעים המדויקים, מדעי החיים, החברה והרוח. התוכנית המשלבת בין הדיסציפלינות האקדמיות, מטשטשת את הגבולות המסורתיים שלהן, מקנה לסטודנטים כלים להבנה ולחקר האינטראקציות ביניהן, ותורמת בכך לשינוי תפיסת עולמם.

הסטודנטים שלנו