Skip to main content
דו חוגי מובנה עם המחלקה לפסיכולוגיה
תואר ראשון
הפקולטה למדעי החברה | סוציולוגיה ואנתרופולוגיה
הפקולטה למדעי החברה | פסיכולוגיה

פסיכולוגיה עם סוציולוגיה ואנתרופולוגיה - דו-חוגי מובנה

שני התחומים משפיעים זה על זה: הפסיכולוגיה מבינה שלא ניתן לחקור את היחיד מחוץ להקשרו החברתי. והסוציולוגיה האנתרופולוגיה, אשר מתמקדות במחקר החברה והתרבות, מבינות שהחברה מורכבת מיחידים שעולמם הפנימי משקף דגמים חברתיים.

הסטודנטים שלנו