Skip to main content
 

איך לכתוב עבודה אקדמית

עבודה אקדמית


הכתיבה האקדמית היא אמצעי מרכזי והכרחי להצגת יכולות לימודיות ומחקריות ולהעברתן הלאה - למרצים, לעמיתים, לחברים ללימודים ולקהילה האקדמית בכלל. העבודות הנכתבות  בתואר הראשון הן הצעד הראשון בדרך לכתיבת מאמרים לכתבי-עת אקדמיים בהמשך הדרך. סגנון הטקסטים האקדמיים משתנה בין דיסציפלינות, אך ישנם כמה מאפיינים חשובים המשותפים לכולן. הקפדה על כללי הכתיבה תעזור לכם ליצור טקסט מובן יותר, וגם לקבל ציונים טובים יותר.

מיקוד בנושא: הטקסט האקדמי כולו צריך להתמקד באופן ישיר לכותרת העבודה ולמטרתה, וזאת לאורך העבודה כולה ובעבודה מכל אופי (מחקר, סקירת ספרות). לעיתים, מפתה להפגין ידע ולהרחיב בנושאים קרובים ללבנו, כאלה שאנו מתמצאים בהם, אבל אין צורך בכך. תוספות כאלה מעמיסות על הקורא ואינן משרתות את מטרת הטקסט. המרצים והמתרגלים העסוקים יעריכו טקסט מהודק, המעביר את המסר בצורה עניינית וברורה.  

מבנה העבודה: הטקסט ייפתח בהצגת הסוגיה המחקרית. בהמשך יפורט הרקע, כלומר סקירת ממצאים ותיאוריות מגוף הידע הקיים כבר; לאחר מכן יובאו החידושים שלכם ובהמשך דיון ומסקנות. אם אתם מציגים מחקר שעשיתם, לאחר הרקע יוצגו ויפורטו שאלת המחקר, השערת המחקר, שיטת המחקר והממצאים (בסדר זה) ואחר כך יוצגו הממצאים שלכם ביחס לממצאים של קודמיכם, ביחס לתיאוריה וביחס להשערת המחקר. בסוף תציגו את מסקנתכם.

ייחוסים וציטוטים: במחקר האקדמי אין דבר המובן מאליו. כל טענה, עובדה או אמירה צריכה להישען על מקור אחד לפחות, וליד כל ציטוט יש לציין מהיכן נלקח. כל מקור מידע צריך להופיע ברשימה הביבליוגרפית. בציטוט/ייחוס בגוף העבודה. יש לציין את מספר העמוד במקור. שימו לב: בשדה הרישום הביבליוגרפי יש כמה דיסציפלינות, ולכן חשוב לבדוק עם המרצה או המנחה לפי אלו כללים אתם נדרשים לכתוב (דאגו להצטייד בהנחיות כתובות והיצמדו אליהן). חשוב להביא דברים בשם אומרם. עצם הייחוס יעיד כי אינכם בודים עובדות מהרהורי לבכם, ומאידך לא חטאתם בגניבה ספרותית, וכי אתם נשענים על תשתית הידע הקיימת (גם אם אתם מבקרים אותה).

שפה וסגנון:  יש להקפיד על שפה תקינה - במשלב גבוה אך לא מתפייט; על מבנה תחבירי תקין ומסייע בהעברת המסר; לוודא שאין שגיאות כתיב או הקלדה, רווחים כפולים וכדומה.

מקוריות: העתקת עבודות או קנייתן היא עבירה המסכנת את עתידכם באוניברסיטה. צרו משהו חדש בכל פעם שאתם כותבים עבודה, גם אם לא גיליתם חוקים חדשים בפיזיקה או שבט אבוד. איך? באמצעות הפרשנות שלכם למידע קיים, אינטגרציה מעניינת בין מקורות מידע ותיאוריות וחשיבה עצמית ביקורתית. תכל'ס – בשביל זה אתם כאן.