Skip to main content
 

רישום באמצעות יועץ מחלקתי

לצורך הרישום לשנה"ל יש לפעול על פי ההנחיות כדלקמן*:

1. יש לשלם את שובר התשלום עפ"י התאריך הנקוב. שובר זה מהווה מקדמה ע"ח שכ"ל לשנה"ל הקרובהראה תקנות חיובי שכר לימוד.

2. ההרשמה לקורסים תתקיים במועדי הרישום  לפי התואר והשנה המתאימים.

3. טרם הרישום, יהיה עליך להיכנס למערכת אינ-בר "רישום לקורסים" שם יהיה עליך  לחתום על "הצהרה והתחייבות" ולאשר את תקנון האוניברסיטה.

4.  לאחר חתימה על ההצהרה על הסטודנט לפנות ליועץ המחלקתי לצורך הרישום בפועל. ניתן לפנות דרך האינ-בר > בקשות ואישורים > פניה למחלקה ולבחור את המחלקה הרצויה.  יש לשלוח פנייה מפורטת וברורה לרישום בציון מספרי הקורסים שברצונך להירשם אליהם.

5. לאחר הרישום במחלקת ההתמחות שלך יהיה עליך להירשם לקורסי יסוד ביהדות.
יש לשלוח בקשה לרישום לקורס יסוד ביהדות בציון פרטים מלאים ומספר הקורס, לכתובת הדוא"ל של המרכז ללימודי יסוד ביהדות:[email protected], או באמצעות פניה דרך האינ-בר כמפורט לעיל.

6.  אם עליך להשלים קורס אנגלית, יש לשלוח בקשה לרישום לקורס אנגלית בציון פרטים מלאים לכתובת הדוא"ל של היחידה לאנגלית כשפה זרה: [email protected] או באמצעות פניה דרך האינ-בר כמפורט לעיל.

7.  סטודנט בתואר ראשון אשר טרם השלים את חובותיו בהבעה עברית ו/או בקורסים כלליים יפנה ישירות ליועץ המחלקתי במחלקה הרלוונטית (באמצעות פניה דרך האינ-בר כמפורט לעיל) לצורך הרישום לקורסים.

*
נוהל זה אינו רלוונטי לסטודנטים שנרשמים באמצעות מערכת הרישום לקורסים.