Skip to main content
 

שכר לימוד לתואר ראשון

מרכיבים עיקריים

טבלה
תיאור מרכיבי שכר לימוד
שכ"ל יסודי לשנת הלימודים הנוכחית - נקבע על ידי המועצה להשכלה גבוהה 11,296 ש"ח
תשלומים נלווים - אינם חלק משכר לימוד ויגבו מדי שנה אקדמית.

בשנת תשפ"ד:
רווחה-359 ש"ח
שמירה-626 ש"ח
דמי ארגון-10 ש"ח

אחוז שכ"ל לתואר

300% מינימום לתואר ראשון 350% מינימום למשפטים/כלכלה-חשבונאות 400% מינימום להנדסה/אופטומטריה

מספר שנות תקן - מספר שעות הלימוד הנדרשות לתואר 3 שנים לתואר ראשון 3.5 שנים למשפטים/כלכלה-חשבונאות 4 שנים להנדסה/אופטומטריה
מספר שעות תקן לתואר מספר שעות הלימוד הנדרשות לתכנית שאותה בחר הסטודנט.
מספר שעות לימוד שנתיות לצורך חיוב שכר לימוד מספר השעות השנתיות אליהן רשום הסטודנט בפועל (לא כולל לימודי הבעה עברית ואנגלית), לרבות קורסים שניתן מהם פטור, ועל פי התקנות אינם פטורים מתשלום.

אופן חישוב שכר הלימוד

שכ"ל שנתי: אחוז שכ"ל  לתואר  X  מספר שעות לימוד השנה
                  מספר  שעות תקן לתואר

עלות שכ"ל לשנה: אחוז שכ"ל שנתי X שכ"ל יסודי

עלות שעת לימוד עודפת:  4.7% לשעה X שכ"ל יסודי

הגשת מטלה בשנת לימודים בה הסטודנט אינו רשום לקורסים: 10% משכ"ל יסודי

סטודנט הרשום רק להבעה עברית: יחויב בתוספת 10% שכ"ל + תשלומים נלווים מעבר לעלות הקורס

הערות:

  • עלויות שכר הלימוד בקיץ יפורסמו סמוך למועד תחילת סמסטר קיץ.
  • עלות שעת הלימוד אינו אחיד לכל הסטודנטים אלא תלוי במספר שעות התקן של תוכנית הלימודים אותה בחר הסטודנט.
  • שכר לימוד עבור קורסי קיץ, מועד מיוחד, חיוב תקורה, שעות עודפות, הבעה עברית ואנגלית צמוד למדד יולי 2023 המתעדכן בכל 15 לחודש.

לימודי אנגלית

עלות קורסים*:

מתקדמים ב'**: פטור מתשלום

מתקדמים א': 2,150 שקלים

בסיסי: 3,225 שקלים

טרום בסיסי ב': 3,225 שקלים

טרום בסיסי א': 4,300 שקלים

כל הסכומים צמודים למדד יולי 2023.

*החיוב עבור הקורסים הנ”ל אינו כלול במסגרת שכר הלימוד הנדרש מכל סטודנט והוא בנוסף לחיוב שכר הלימוד הרגיל.

**רישום חוזר לקורס אנגלית מתקדמים ב' יחויב בתשלום ע"ס 2,150 שקלים בשנת תשפ"ד (צמוד למדד יולי 2023).

לימודי הבעה עברית

תעריף: 980 שקלים לשעת לימוד, לא כולל סמסטר קיץ

התשלום אינו מצטרף לחישוב מינימום אחוז שכ"ל לתואר

בסמסטר קיץ התעריף יפורסם בנפרד באתר המחלקה לפני פתיחת הסמסטר.

סטודנטים אזרחי חו"ל

שכר לימוד: גבוה ב-25% משכ"ל היסודי

תקורת גרירה

סטודנטים החורגים מעבר למספר שנות התקן לתואר (כולל שנים בהם הפסיק לימודיו) ישלמו תקורה בגובה 10% משכ”ל יסודי,  בנוסף לשכ”ל הרגיל בכל שנת גרירה.

שנות התקן נספרות החל משנת הלימודים הראשונה של הסטודנט לתואר, גם במקרים בהם הוחלף מקצוע ההתמחות במהלך הלימודים. התקורה תחושב בהתאם למקצוע ההתמחות הנוכחי.

לצורך ספירת השנים לחישוב התקורה יילקחו בחשבון גם שנים בהם הסטודנט היה בהפסקת לימודים.

תקורה בגין לימודים חלקיים

סטודנט הלומד יותר מתואר ראשון אחד

  • סטודנט הלומד יותר מתואר ראשון אחד ישלם שכר לימוד עבור כל תואר בנפרד.
  • לא תהיה תלות בין חישוב שכר הלימוד של התארים השונים.
  • תשלומים נלווים (כגון אגרת רישום, אגרת ספרייה) יחויבו פעם אחת בלבד, ללא קשר למספר התארים.
  • סטודנט ישלם לא פחות משכר לימוד מלא עבור התואר היקר מבין התארים שהוא לומד. בנוסף, הסטודנט ישלם לא פחות ממחצית משכר הלימוד עבור התואר הנוסף.

סטודנט הלומד היקף שנתי נמוך מ-50% משכר הלימוד המלא ישלם תוספת תקורה של 10% משכר הלימוד היסודי בגין כל תואר בנפרד

שינוי תוכנית לימודים במהלך התואר

סטודנט המשנה את תוכנית לימודיו במהלך התואר, זכאי להכרה בשעות ואחוזי שכר הלימוד שצבר במסגרת התוכנית הקודמת, ובלבד שהקורסים שלמד הוכרו אקדמית בתוכנית החדשה.

אם שעות התקן של הסטודנט בתוכנית החדשה יהיו שונות משעות התקן בתוכנית הקודמת, חישוב שכר הלימוד בשנת המעבר יבוצע בהתאם לתקן החדש וכל כללי שכר הלימוד לתואר ראשון יחולו עליו (לרבות כללים הנוגעים לצבירת מינימום אחוז שכר לימוד לתואר).

לשאלות ובירורים ניתן לפנות

טופס פניה למחלקת שכ"ל

  • קבלת קהל בזום: בימים א, ג, ה בשעות 10:00 – 12:00 לכניסה לזום בשעות קבלת קהל
  • קבלת קהל פרונטלית: בימים א, ג, ה, בשעות 10:00-12:00 בבניין 404 חדר 001 (בימים ב, ד, ו, ימי צום, ערבי חג, חגים ויום הזיכרון - אין קבלת קהל)

להפקת שוברים ושירות בנושאים כלליים הקשורים ללימודים וליחידות המנהל ניתן לפנות  למרכז שירות וגיוס

צוות המחלקה: רמ"ח-אביטל אמר, סגנית רמ"ח-איריס גל-רוה, עוזרת רמ"ח-חנה טוילי, רכז/ת שכ"ל-מזל אטש, אהרן חן, גרניט גורן, אבי עמיר, שרון גוטמן, תמר בן שחר, רוסלן נפתלייב.

שכר לימוד תואר ראשון