Skip to main content
 

שכר לימוד לתואר ראשון

ממה מורכב הסכום לתשלום עבור שכר הלימוד? כמה עולים קורסי אנגלית ועברית? ומה עלות התוספות לתואר וכל יתר הפרטים הקשורים בשכר הלימוד

מרכיבים עיקריים

טבלה
תיאור מרכיבי שכר לימוד
שכר לימוד יסודי לשנת הלימודים הנוכחית - נקבע על ידי המועצה להשכלה גבוהה 11,296 שקלים
תשלומים נלווים - אינם חלק משכר לימוד ויגבו מדי שנה אקדמית.

בשנת תשפ"ד:
רווחה-359 שקלים
שמירה-626 שקלים
דמי ארגון-10 שקלים

עלות שכר לימוד לכל התואר

300% מינימום לתואר ראשון (שכ"ל של-3 שנים)

350% מינימום (שכ"ל של-3.5 שנים) לתואר ראשון במשפטים או בכלכלה-חשבונאות

400% מינימום (שכ"ל של 4 שנים) לתואר ראשון בהנדסה או אופטומטריה

מספר שנות תקן - מספר שנות הלימוד הנדרשות לתואר 3 שנים לתואר ראשון 3.5 שנים למשפטים וכלכלה-חשבונאות 4 שנים להנדסה/אופטומטריה
מספר שעות תקן לתואר משתנה בהתאם לסוג תוכנית הלימודים שאותה בחר הסטודנט.
מספר שעות לימוד שנתיות לצורך חיוב שכר לימוד מספר זה מחושב לפי מערכת הקורסים והשעות השנתיות אליהן רשום הסטודנט בפועל (לא כולל לימודי הבעה עברית ואנגלית), לרבות קורסים שניתן מהם פטור, ועל פי התקנות אינם פטורים מתשלום.

אופן חישוב שכר הלימוד

שכ"ל שנתי: אחוז שכ"ל  לתואר  X  מספר שעות לימוד השנה
                  מספר  שעות תקן לתואר

עלות שכ"ל לשנה: אחוז שכ"ל שנתי X שכ"ל יסודי

עלות שעת לימוד עודפת:  4.7% לשעה X שכ"ל יסודי

הגשת מטלה בשנת לימודים בה הסטודנט אינו רשום לקורסים: 10% משכ"ל יסודי

סטודנט הרשום רק להבעה עברית: יחויב בתוספת 10% שכ"ל + תשלומים נלווים מעבר לעלות הקורס

הערות:

  • עלויות שכר הלימוד בקיץ יפורסמו סמוך למועד תחילת סמסטר קיץ.
  • עלות שעת הלימוד אינו אחיד לכל הסטודנטים אלא תלוי במספר שעות התקן של תוכנית הלימודים אותה בחר הסטודנט.
  • שכר לימוד עבור קורסי קיץ, מועד מיוחד, חיוב תקורה, שעות עודפות, הבעה עברית ואנגלית צמוד למדד יולי 2023 המתעדכן בכל 15 לחודש.

לימודי אנגלית

עלות קורסים*:

מתקדמים ב'**: פטור מתשלום

מתקדמים א': 2,150 שקלים

בסיסי: 3,225 שקלים

טרום בסיסי ב': 3,225 שקלים

טרום בסיסי א': 4,300 שקלים

כל הסכומים צמודים למדד יולי 2023.

*החיוב עבור הקורסים לא כלול במסגרת שכר הלימוד הרגיל, אלא מתבצע בנוסף לו.

**רישום חוזר לקורס אנגלית מתקדמים ב' יחויב בתשלום בסך 2,150 שקלים בשנת תשפ"ד (צמוד למדד יולי 2023).

לימודי הבעה עברית

תעריף: 980 שקלים לשעת לימוד, לא כולל סמסטר קיץ

בסמסטר קיץ התעריף יפורסם בנפרד באתר המחלקה לפני פתיחת הסמסטר.

סטודנטים אזרחי חו"ל

שכר לימוד: גבוה ב-25% משכ"ל היסודי

תקורת גרירה

סטודנטים החורגים מעבר למספר שנות התקן לתואר (כולל שנים בהם הפסיקו את לימודיהם) ישלמו בנוסף לשכר הלימוד היסודי גם תקורה בגובה 10% ממנו, בכל שנת גרירה.

שנות התקן נספרות החל משנת הלימודים הראשונה של הסטודנט לתואר, גם במקרים בהם הוחלף מקצוע ההתמחות במהלך הלימודים. התקורה תחושב בהתאם למקצוע ההתמחות הנוכחי.

לצורך ספירת השנים לחישוב התקורה יילקחו בחשבון גם שנים בהם הסטודנט היה בהפסקת לימודים.

תקורה בגין לימודים חלקיים

לימודים בהיקף גדול יותר מתואר ראשון אחד

  • סטודנט הלומד יותר מתואר ראשון אחד ישלם שכר לימוד עבור כל תואר בנפרד.
  • אין תלות בין חישוב שכר הלימוד של התארים השונים.
  • תשלומים נלווים (כגון אגרת רישום, אגרת ספרייה) יחויבו פעם אחת בלבד, ללא קשר למספר התארים.
  • סטודנט ישלם לא פחות משכר לימוד מלא עבור התואר היקר מבין התארים שהוא לומד. בנוסף, הסטודנט ישלם לא פחות ממחצית משכר הלימוד עבור התואר הנוסף.

סטודנט הלומד היקף שנתי נמוך מ-50% משכר הלימוד המלא ישלם תוספת תקורה של 10% משכר הלימוד היסודי בגין כל תואר בנפרד

שינוי תוכנית לימודים במהלך התואר

סטודנט המשנה את תוכנית לימודיו במהלך התואר, זכאי להכרה בשעות ואחוזי שכר הלימוד שצבר במסגרת התוכנית הקודמת, ובלבד שהקורסים שלמד הוכרו אקדמית בתוכנית החדשה.

אם שעות התקן של הסטודנט בתוכנית החדשה יהיו שונות משעות התקן בתוכנית הקודמת, חישוב שכר הלימוד בשנת המעבר יבוצע בהתאם לתקן החדש וכל כללי שכר הלימוד לתואר ראשון יחולו עליו (לרבות כללים הנוגעים לצבירת מינימום אחוז שכר לימוד לתואר).

לשאלות ובירורים ניתן לפנות

טופס פניה למחלקת שכ"ל

  • קבלת קהל בזום: בימים א, ג, ה בשעות 10:00 – 12:00 לכניסה לזום בשעות קבלת קהל
  • קבלת קהל פרונטלית: בימים א, ג, ה, בשעות 10:00-12:00 בבניין 404 חדר 001 (בימים ב, ד, ו, ימי צום, ערבי חג, חגים ויום הזיכרון - אין קבלת קהל)

להפקת שוברים ושירות בנושאים כלליים הקשורים ללימודים וליחידות המנהל ניתן לפנות  למרכז שירות וגיוס

צוות המחלקה: רמ"ח-אביטל אמר, סגנית רמ"ח-איריס גל-רוה, עוזרת רמ"ח-חנה טוילי, רכז/ת שכ"ל-מזל אטש, אהרן חן, גרניט גורן, אבי עמיר, שרון גוטמן, תמר בן שחר, רוסלן נפתלייב.

שכר לימוד תואר ראשון