Skip to main content
 

מסלול קבלה מיוחד למשרתי מילואים, אנשי קבע וזרועות הביטחון

מסלול קבלה מיוחד ללא פסיכומטרי

אוניברסיטת בר-אילן מצדיעה לכם - הנשים והגברים ששירתו במילואים, אנשי ונשות הקבע וכל המשרתים בזרועות הביטחון שהיו רתומים במשך חודשים האחרונים, למשימת הגנת המדינה. 

משימה חשובה זו מנעה מכם להקדיש את הזמן הדרוש ללימודים לבחינה הפסיכומטרית. כדי לא לפגוע בסיכוייכם להתקבל ללימודים ולעשות למען עתידכם האישי, יצרנו עבורכם מסלול קבלה מיוחד לתואר ראשון ללא ציון פסיכומטרי לשנת תשפ"ה.

  • הזכאות תינתן למועמדים ללימודים אשר שירתו במילואים 60 יום ומעלה בשנת 2023 (החל מה-7.10.23) או אלו ששירתו למעלה מ-28 יום בשנת 2024 (החל מה-1.1.24), וכן למשרתי צבא קבע וזרועות הביטחון אשר שירתו בשנת 2024 בהיקף חריג בשל המלחמה.
  • ההרשמה למסלול זה תיסגר לאחר שיתמלאו המכסות של מתקבלים חריגים מכל הסוגים, או ב- 1.7.24 , לפי המוקדם מבינהם.

  • הקבלה תהיה על בסיס ציוני הבגרות בלבד בהתאם למצוין בטבלה למטה ובנוסף עמידה בדרישות הקבלה האוניברסיטאיות עד ל- 1.7.24 (חובת השפה האנגלית, חובת ידע בעברית).
  • אנשי ונשות מילואים ששירתו את מספר הימים המינימלי הנדרש, כפי שפורט לעיל, יציגו אישור המעיד על תקופת השירות. אנשי ונשות קבע וזרועות הביטחון יציגו אישור של קצין בדרגת רס"ן ומעלה (או שווה ערך) שמעיד כי שירתו בהיקף חריג במהלך 2024 בשל המלחמה.

 קישור לטופס רישום – תואר ראשון תשפ"ה

התאמות בקבלה ללימודי רפואה בתשפ"ה במסלול ה- 4 שנתי

בעקבות התארכותה של מלחמת "חרבות ברזל", והעובדה כי רבים מהנרשמים והנרשמות ללימודי רפואה בתשפ"ה במסלול ה- 4 שנתי ממשיכים לשרת במילואים, החליט ועד ראשי האוניברסיטאות לתת לקבוצה זו הזדמנות הוגנת ושווה להתמודד על קבלה למסלול ה- 4 שנתי לרפואה בשנה"ל האקדמית תשפ"ה.

בהתאם  לכך אושרו ההתאמות הבאות
נרשמים למסלול ה- 4 שנתי בלימודי רפואה באוניברסיטאות המחקר המתוקצבות בישראל לשנה"ל תשפ"ה ששרתו במילואים 30 יום לפחות, במצטבר, בתקופה שבין ה- 1.1.2024 ועד 1.6.2024, יוכלו לגשת למועד מיוחד של בחינת הידע בחודש אוגוסט 2024.

מועמדים ומועמדות מבין משרתי המילואים, שלא ניגשו למבחן הידע במועד המיוחד באוגוסט 2024 – יוכלו להירשם גם בכפוף לציון ממוצע של 80 ומעלה ב- 7 קורסי הליבה הנדרשים לתוכנית ה-4 שנתית (ביוכימיה, ביולוגיה של התא, ביולוגיה מולקולרית, גנטיקה, מיקרוביולוגיה, פיזיולוגיה וסטטיסטיקה) ללא מבחן הידע.
 

עם זאת, המועמדים ידרשו לעמוד במבדקי האישיות בהתאם לנוהל המקובל במסלול הרגיל.

מכסת הקבלה לנרשמים משרתי המילואים על פי המתווה תהיה עד 10% מהמתקבלים במסלול הקבלה הרגיל בכל בית ספר או פקולטה לרפואה ללא התאמות מיוחדות. 

בני ובנות זוג של משרתי מילואים ששרתו במילואים 30 יום לפחות, במצטבר, בתקופה שבין ה- 1.1.2024 ועד 1.6.2024, והם הורים לילדים עד גיל 13 נכון ליום 1.1.2024, שיירשמו למסלול ה- 4 שנתי לשנה"ל תשפ"ה -  יהיו זכאים לגשת למועד המיוחד של בחינת הידע בחודש אוגוסט 2024.
 

נרשמים שהם משרתי מילואים ובני ובנות זוגם, יירשמו באופן עצמאי לבתי הספר ולפקולטות לרפואה בהם הם מעוניינים ללמוד ויטופלו על ידם.

  • התאמות אלה אושרו כהוראת שעה לשנה"ל תשפ"ה בלבד

תנאי הקבלה ללא פסיכומטרי למשרתי המילואים, קבע וזרועות הביטחון

טבלה
הפקולטה המחלקה/תוכנית ממוצע בגרות נדרש דרישות נוספות
הפקולטה למדעים מדויקים מדעי המחשב חד חוגי 112 מתמטיקה 5 יח"ל בציון 90
הפקולטה למדעים מדויקים כימיה 104 מכפלת מתמטיקה 340 (ציון בגרותXמספר היחידות)
הפקולטה למדעים מדויקים מתמטיקה 100 מתמטיקה 5 יח"ל בציון 85
הפקולטה למדעים מדויקים פיזיקה זכאות לבגרות

מתמטיקה 5 יח"ל בציון 83

פיזיקה 5 יח"ל בציון 83

הפקולטה למדעי החיים ביוטכנולוגיה חד חוגי 107

אפשרות א - מינימום מכפלת מתמטיקה 320 (ציון בגרותXמספר היחידות) ובנוסף ציון בגרות 75 ב- 5 יח"ל במקצוע מדעי אחד.

אפשרות ב - ציון בגרות במתמטיקה 85 ב- 5 יח"ל.

הפקולטה למדעי החיים מדעי החיים 106

אפשרות א - מינימום מכפלת מתמטיקה 320 (ציון בגרותXמספר היחידות) ובנוסף ציון בגרות 75 ב- 5 יח"ל במקצוע מדעי אחד.

אפשרות ב - ציון בגרות במתמטיקה 85 ב- 5 יח"ל.

הפקולטה למדעי החיים ביולוגיה חישובית חד חוגי 112 מתמטיקה 5 יח"ל בציון 90
הפקולטה למדעי החיים אופטומטריה 104
היחידה ללימודים בינתחומיים מדעי המוח 110

מתמטיקה 4 יח"ל בציון 90 או 5 יח"ל בציון 72

אנגלית 5 יח"ל  בציון 80

הפקולטה למדעי החברה עבודה סוציאלית 102
הפקולטה למדעי החברה מדעי המדינה 95
הפקולטה למדעי החברה קרימינולוגיה 95
הפקולטה למדעי החברה ניהול לוגיסטיקה / טכנולוגיה 98 מתמטיקה 4 יח"ל בציון 90 או 5 יח"ל 75
הפקולטה למדעי החברה פרט/ מגמת גרונטולוגיה 97
הפקולטה למדעי החברה ניהול משאבי אנוש 104
הפקולטה למדעי החברה פסיכולוגיה חד חוגי 110 אנגלית 5 יח"ל בציון 90 מתמטיקה 4 יח"ל בציון 90 ומעלה או 5 יח"ל בציון 80 ומעלה
הפקולטה למדעי החברה כלכלה / כלכלה חשבונאות / כלכלה מנהל עסקים 104 מתמטיקה 4 יח"ל בציון 93 או 5 יח"ל בציון 78
הפקולטה למדעי החברה סוציולוגיה ואנתרופולוגיה 95
הפקולטה למשפטים משפטים 109

אנגלית 5 יח"ל בציון 80 או 4 יח"ל בציון 90

הפקולטה להנדסה הנדסה 113

מתמטיקה 5 יח"ל בציון 90 פיזיקה 5 יח"ל בציון 85 בתוכניות הדורשות פיזיקה בנוסף למתמטיקה כחלק מתנאי הקבלה.

אלה שלא עומדים בקריטריון שלהלן והם חסרי ציון פסיכומטרי, יכולים להתקבל בתנאי הקבלה הרגילים כאשר במקום הפסיכומטרי הם יכולים לעשות מבחן אדם מילוא עם ציון כולל של 4 ומעלה וכמותי של 4.2 ומעלה או לחילופין לעשות מבחן GMAT עם ציון של 650 ומעלה וכמותי של 43 ומעלה. לפרטים נוספים ניתן לפנות לפקולטה להנדסה.