Skip to main content
 

גן בית כנסת גלילי

גן בית כנסת

גן המבוסס על דגם של בית כנסת גלילי עתיק. הגן מוקף ב-12 עמודים, לזכר 12 השבטים. ברצפתו הוטבע פסיפס משוחזר, שיוצר בהתאם לפסיפס אותנטי שנמצא בבית הכנסת העתיק בבית אלפא. סביב הפסיפס ממוקמים מושבים בצורת ח' לשם התכנסות. פתח היציאה הפונה לצד צפון מסמל את היציאה לחדר צדדי שבו הוחזק ספר התורה. הגן מוקף בעצי זית, כבבואה לנוף הגלילי. בכניסה לגן זה מוטבע בקרקע אלמנט של לוח הקדשה לתורמים שצורתו "טאבולה האנסטה" כלומר "נתרם על ידי...". לוח זה מסמל בצורתו האת האופן שבו נהגו להביע תודות לתורמים לבית הכנסת, אז ובימינו אלה. בלוח טבועים העתקים של מטבעות עתיקים.

גן בית כנסת
טבלה
הקדשה

הקדשה לתורם שעל שמו נקרא הגן

שחזור מטבע

שחזור מטבעות עתיקים, מהם נשאבה ההשראה לפסיפסים המוטבעים באלמנטים בגן

הטאבולה

קטע מרצפת ה'טאבולה האנסטה'     

טאבולה

'טאבולה האנסטה' – דוגמת שלט המוקדש לתורמים

mosaic

פסיפס משוחזר

גן בית כנסת