Skip to main content
 

גן המבוכה

גן מבוכה

עיצוב האדריכלי בגן זה מושפע בעיקר מדבריו של הרמח"ל, במסילת ישרים פרק ג': "נוח לו לאדם שלא נברא יותר משנברא. ועכשיו משנברא יפשפש במעשיו ... הא למה זה דומה? לגן המבוכה, הוא הגן הנטוע לצחוק, הידוע אצל השרים שהנטיעות עשויות כתלים כתלים וביניהם שבילים רבים נבוכים ומעורבים, כולם דומים זה לזה והתכלית בם הוא להגיע אל אכסדרה אחת שבאמצעם."

גן מבוכה