Skip to main content
 

מלגות עידוד למועמדים מצטיינים חדשים לתואר ראשון

 

לפניות בנושא מלגות עידוד יש לפנות בטופס פנייה למדור לקבלת תלמידים

 

מועמדים מצטיינים

קרן הרקטור לתלמידים מצטיינים מעניקה מלגות עידוד למועמדים מצטיינים חדשים בלבד בעלי ממוצע גבוה בבגרות ובפסיכומטרי ללא קשר למצבם הכלכלי וללא צורך בפניה מיוחדת. מועמדים מתאימים יקבלו הודעה אוטומטית על זכאותם למלגה.

מלגאי קרן הרקטור שיצטיינו במיוחד בשנה הראשונה ללימודיהם האקדמיים בתוכנית לימודים מלאה ויימצאו מתאימים לתוכנית "אילנות" יקבלו הודעה.

הערות: 

 1. היקף המלגות והקבוצות הזכאיות מותנה בגובה המקורות הכספיים שיוקצו.
 2. מלגת עידוד מותנית בלימודים סדירים עד סוף שנת הלימודים. סטודנט שיפסיק לימודיו – מלגתו תבוטל.
 3. מתקבלים חדשים הממומנים ע"י גורמי חוץ כגון: עתודאים ומועמדים במסגרת "נחשונים להוראה", לא יהיו זכאים למלגת עידוד.
 4. המלגה אינה ניתנת למתקבלים בתנאי.
 5. המלגה תוענק למסגרת לימודים של תואר אחד בלבד.
 6. המלגה ניתנת עבור השנה הראשונה ללימודים בתואר הראשון (לא כולל לימודי רפואה).
 7. גובה המלגה הינו כגובה שכ"ל בסיסי בו חויב הסטודנט (למעט סמסטר קיץ ו/או הוצאות נילוות), אך לא יעלה על גובה שכ"ל לשנה (%100) כפי שנקבע על ידי המועצה להשכלה גבוהה.

מלגות למועמדים מצטיינים שלמדו במוסדות תורניים:
בוגרי ישיבות הסדר/גבוהות , מכינות קדם צבאיות, מדרשות לבנות


תינתנה מלגות למועמדים חדשים בלבד בעלי נתוני קבלה גבוהים בגרות ופסיכומטרי אשר ימציאו אישור לימודים בישיבות הסדר/גבוהות/מכינות קדם צבאיות/מדרשות לבנות (אישור הכולל תאריך תחילה וסיום לימודים והיקף שעות הלימודים) . המלגות מיועדות לסייע במימוש חזון מייסדי האוניברסיטה "לטפח ולקדם את הלימוד ואת המחקר בכל ענפי התורה והמדע ברוח תורת ישראל ומסורת ישראל", ומתוך מטרה שמועמדים אלו ישתלבו בעתיד בתכניות לימודים ובמסלולים מיוחדים בכיוון זה. ככלל, לא תתאפשר קבלת כפל מלגות שכ"ל מטעם האוניברסיטה (להוציא מלגה מהמכון הגבוה לתורה).

הערות:

 1. אי מענה לשאלה בנושא לימודים תורניים בטופס ההרשמה המקוון תימנע את קבלת המלגה הנ"ל.
 2. היקף המלגות והקבוצות הזכאיות מותנה בגובה המקורות הכספיים שיוקצו.
 3. מלגת עידוד מותנית בלימודים סדירים עד סוף שנת הלימודים. סטודנט שיפסיק לימודיו – מלגתו תבוטל.
 4. מתקבלים חדשים הממומנים ע"י גורמי חוץ כגון: עתודאים ומועמדים במסגרת "נחשונים להוראה", לא יהיו זכאים למלגת עידוד.
 5. המלגה אינה ניתנת למתקבלים בתנאי.
 6. המלגה תוענק למסגרת לימודים של תואר אחד בלבד.
 7. המלגה ניתנת עבור השנה הראשונה ללימודים בתואר הראשון (לא כולל לימודי רפואה).
 8. גובה המלגה הינו אחוז יחסי משכ"ל בסיסי בו חויב הסטודנט (למעט סמסטר קיץ ו/או הוצאות נילוות), אך לא יעלה על גובה שכ"ל לשנה (%100) כפי שנקבע על ידי המועצה להשכלה גבוהה. פירוט על גובה המלגה יופיע בהודעה על הזכאות.