Skip to main content
 

מלגות לתואר ראשון

רשימת המלגות להגשה

המלגות לתואר ראשון מוענקות לסטודנטים שהכנסת משפחתם נמוכה. הוועדה מעניקה מלגות מהתקציב ומלגות מקרנות חוץ, כאשר הבסיס להענקת המלגות הוא ההכנסה לנפש במשפחה וממוצע הציונים. גובה המלגה נע בין 1,000 ל-6,000 ש"ח.

מלגות מקרנות חוץ מוענקות לסטודנטים על פי תנאי התורמים.

יש להגיש את הבקשות בדוא"ל, תוך "שמירה בשם" של טופס הבקשה ב: שם משפחה, שם פרטי ומס' ת"ז (לדוגמה: כהן ישראל 012345678), לכתובת: [email protected], בצירוף כל המסמכים שלהלן על פי סדר רישומם (יטופלו רק בקשות שיכללו את כל המסמכים):

  • מכתב אישי או מעובד סוציאלי (אם יש)
  • תלוש שכר + טופס 106 - אַב
  • תלוש שכר + טופס 106 - אֵם
  • תלוש שכר + טופס 106 - סטודנט
  • לעצמאיים: שומה שנתית
  • לנשואים: תלוש שכר + טופס 106 של בן/בת הזוג
  • חוזה שכר דירה (כמשכיר או כשוכר או שניהם)
  • אישור עדכני על תשלום חודשי למשכנתה
  • אישור על לימודים של אחים/ילדים
  • תעודת שחרור ותעודת לוחם/תומך לחימה (אם יש).

מועד הגשה: מאי-אוגוסט.

להלן הנחיות וטפסים הרלוונטיים להגשת הבקשות למלגה: