Skip to main content

מלגות לתלמידי תואר ראשון

מועד הגשה מ-01.09.23 עד 24.12.23 מועד עבר
סוג תואר
תואר ראשון
סוג מלגה
סוציואקונומי
גוף מטפל
מדור מלגות
תיאור המלגה

מלגות לתואר ראשון מוענקות לסטודנטים הלומדים לתואר ראשון. המלגות מוענקות על בסיס סוציואקונומי.

 

מדור מלגות עובד בשיתוף פעולה עם גופים ציבוריים ופרטיים בארץ ובחו"ל וממליץ על מועמדותם של הסטודנטים  מגישי הבקשות בהתאם לקריטריונים של התורם.

רשימת הקרנות עמם עובד המדור מפורסמת באתר מדור מלגות.

 

סכום המלגה
1,000-7,000 שקלים
קריטריונים

 

הענקת המלגה נקבעת על פי מצב סוציואקונומי, הכנסה לנפש במשפחה והישגים אקדמיים (ממוצע הגבוה מ-65).

סטודנטים הזוכים במלגה הגבוהה מ-4,000 שקלים מחויבים בפעילות התנדבותית.

אינם זכאים לסיוע: סטודנטים הלומדים בתוכנית חלקית, מקבלים מימון, תלמידי שנה 6 ומעלה, תושבי חו"ל.

הנחיות להגשת מועמדות

יש להגיש בקשה במערכת האינ-בר בלבד.

צור קשר
טלפון:
03-5318501
דוא"ל: [email protected]