Skip to main content

מלגת הנשיא לדוקטורנטים מצטיינים

מועד הגשה מ-22.05.24 עד 30.06.24
סוג תואר
תואר שלישי
סוג מלגה
הצטיינות
גוף מטפל
מלגות הנשיא
תיאור המלגה

מלגת הנשיא נוסדה על ידי אוניברסיטת בר-אילן במטרה להגדיל את מספר הדוקטורנטים הלומדים במחלקותיה, במיוחד בתחום מדעי האדם, וכדי לאפשר להם להקדיש את מלוא זמנם ומרצם להשלמת המחקר שלהם. 

 

ועדה אקדמית מיוחדת בוחרת את הדוקטורנטים הראויים ביותר לקבלת המלגה מבין מאות מועמדים, והיא גם מקיימת מעקב אחר מהלך לימודיהם. זוכי המלגות חותמים על חוזה המפרט את התנאים לקבלת המלגה, את דרישות המחקר ואת נסיבות ביטול המלגה. החוזה אף מפרט את לוח הזמנים הנדרש לסיום הדוקטורט בהתאם לשלבי המחקר.

 

בזכות המלגה נקלטים מדי שנה באוניברסיטה דוקטורנטים מצטיינים, הזוכים במלגת קיום בסך של עד 72,000 שקלים לשנה, במשך ארבע שנים, שבמהלכן הם מסיימים את עבודת הדוקטור. נוסף על כך, יקבלו הדוקטורנטים פטור מלא משכר לימוד וסיוע במימון נסיעה שנתית לחו״ל להצגת עבודת המחקר בכנסים בינלאומיים.

סכום המלגה
עד 72,000 ש"ח לשנה למשך ארבע שנים + פטור משכר לימוד
קריטריונים

בוגרי תואר שני מצטיינים עם תזה, או העומדים לסיים את לימודי התואר השני במהלך תשפ"ד (בציון 90 לפחות), המתעתדים להתחיל את לימודיהם לקראת התואר השלישי בשנת הלימודים תשפ"ה, וכן הבוגרים המצטיינים ביותר במסלול ישיר לדוקטורט.

הנחיות להגשת מועמדות

את טופס הגשת המועמדות ניתן למצוא באתר מלגות הנשיא. את טופס הבקשה והחומר הנלווה יש להעלות בקישור המתאים באתר.

הערות

כדי לוודא שכל זמנם של מקבלי המלגה יוקדש לעבודת המחקר ולסיום עבודת הדוקטורט במועד שנקבע, המלגה השנתית משולמת להם בתשלום חודשי, ותנאי המלגה אינם מאפשרים להם להיות מועסקים ולהשתכר בדרך אחרת (פרט לעבודה אקדמית או כזו הנדרשת לצורך המחקר, ובהיקף מוגבל).

צור קשר