Skip to main content

ממדים ללימודים

מועד הגשה מ-15.05.24 עד 15.08.24
סוג תואר
תואר ראשון
סוג מלגה
סוציואקונומי
גוף מטפל
גופים חיצוניים
תיאור המלגה

מלגת ממדים ללימודים החדשה מעניקה 100% מימון לתואר אקדמי או ללימודי תעודה באמנות, כהוקרה ללוחמות ולוחמים משוחררים ובני אוכלוסיות ייחודיות שאושרו כזכאים ע"י צה"ל.

 

סכום המלגה
המימון לפי שכר לימוד של המל"ג (אוניברסיטאי).
קריטריונים

 

המלגה מוכרת ללימודים אקדמאים במוסדות שהוכרו ע"י המועצה להשכלה גבוהה (המל"ג), וללימודי תעודה בתחום האמנות, במוסדות שאושרו ע"י משרד התרבות והספורט.

המלגה משולמת באופן מדורג לאורך תקופת התואר.
בשנה האחרונה תשולם המלגה במלואה ובסה"כ 100% (עד 300% סה"כ או עד 400% סה"כ).

למי שעדיין סטודנט (שהחל לימודיו לפני תשפ"ד) באפשרותו להגיש ולבדוק זכאותו לקבלת השלמה ל - 100% באופן מדורג (כאמור בסעיף 2).

המלגה ניתנת עבור לימודים אקדמיים (עד 300%). סטודנטיות וסטודנטים להנדסה, אדריכלות או רפואה זכאים לקבל מלגה מלאה (עד 400%).

יש להגיש בקשה למלגה בכל שנה מחדש באזור האישי באתר האגף והקרן. מועדי ההגשה מתפרסמים באתר וברשתות החברתיות.

אתם זכאים למלגת ממדים ללימודים אם התחלתם ללמוד ב- 5 השנים הראשונות מהשחרור, כשעל פי תנאי המלגה ניתן להתחיל ללמוד עד היום האחרון של השנה החמישית מיום השחרור. לדוגמה: אם השתחררתם משירות חובה בחודש מרץ 2020, הנכם זכאים למלגה אם התחלתם ללמוד עד 31.12.25 (שנת תשפ"ו).

הנחיות להגשת מועמדות

הגשת המועמדות נעשית דרך אתר הקרן.

המידע המוצג בקטלוג מובא לנוחיות הסטודנטים בלבד, אך מאחר שהמידע עשוי להשתנות מעת לעת מומלץ להתעדכן ישירות באתר הקרן.