Skip to main content

מלגת עידוד למצטייני רקטור

מועד הגשה מ-01.01.24 עד 09.09.24
סוג תואר
תואר ראשון
סוג מלגה
הצטיינות,
עידוד
גוף מטפל
מדור קבלת תלמידים
תיאור המלגה

קרן הרקטור לתלמידים מצטיינים מעניקה מלגות עידוד למועמדים מצטיינים חדשים בהתאם לקריטריונים להלן.

למען הסר ספק מלגה זו אינה כוללת מועמדים לתכנית השש-שנתית לרפואה

היקף המלגות ומספר הזוכים בהן מותנה בגובה המקורות הכספיים שיוקצו.

מלגאי קרן הרקטור בעלי ציון ממוצע 96.5 הראשונה ללימודיהם האקדמיים בתוכנית לימודים מלאה ויימצאו מתאימים לתוכנית "אילנות" יקבלו הודעה.

 

סכום המלגה
גובה המלגה הינו כגובה שכר לימוד בסיסי בו חויב הסטודנט (למעט סמסטר קיץ והוצאות נילוות), אך לא יעלה על גובה שכר הלימוד לשנה (%100 ) כפי שנקבע על ידי המועצה להשכלה גבוהה.
קריטריונים

המלגות יינתנו למועמדים חדשים בלבד, בעלי נתוני קבלה גבוהים (בגרות ופסיכומטרי) וללא קשר למצבם הכלכלי.

הצטיינות - על פי ציוני בגרות וציון הפסיכומטרי.

מלגת עידוד מותנית בלימודים סדירים עד סוף שנת הלימודים. סטודנט שיפסיק את לימודיו – מלגתו תבוטל.

מתקבלים חדשים הממומנים ע"י גורמי חוץ כגון עתודאים ומועמדים במסגרת נחשונים להוראה, לא יהיו זכאים למלגת עידוד.

המלגה אינה ניתנת למתקבלים בתנאי.

המלגה תוענק למסגרת לימודים של תואר אחד בלבד.

המלגה ניתנת עבור השנה הראשונה ללימודים.

לא תתאפשר קבלת כפל מלגות שכר לימוד מטעם האוניברסיטה (להוציא מלגה מהמכון הגבוה לתורה).

 

 

הנחיות להגשת מועמדות

מדור קבלת תלמידים מאתר את המועמדים העונים על הקריטריונים למלגה. לאחר ההרשמה המדור מודיע על הזכאות למלגה. אין צורך בהגשת בקשה למלגה.