Skip to main content
26.06.2023 | ז תמוז התשפג

להקנות שפה משפטית נגישה ותקינה לאנשי המשפט

הכירו את ד"ר רן לוסטיגמן, בוגר המחלקה ללשון העברית וללשונות שמיות, החוקר את תחום הניסוחים המשפטיים וחותר לשיפורם

תמונה
Influential_BG_05-18

הכירו את ד"ר רן לוסטיגמן, בוגר טרי של תואר שלישי במחלקה ללשון העברית וללשונות שמיות באוניברסיטת בר-אילן. ד"ר לוסטיגמן נחשב מומחה מוביל בנושא לשון המשפט בישראל. הוא מרצה זה שנים רבות בנושא ניסוח משפטי נגיש ותקין לכל שופטי ישראל ולאלפי פרקליטות ופרקליטים במגזר הציבורי והפרטי, מרצה לניסוח משפטי גם לסטודנטים ולכל המתמחים במשפטים מדי שנה, ומשמש סגן יו"ר הוועדה לניסוח משפטי של לשכת עורכי הדין בישראל.

ד"ר לוסטיגמן פרסם עם עו"ד מיכל אהרוני את "זאת ועוד! דיוקן העברית המשפטית בישראל", הספר היחיד שעוסק בעברית המשפטית ובדרכים להנגישה. ההצעה לכתוב את הספר הגיעה מבוגר נוסף של אוניברסיטת בר-אילן - ד"ר רוביק רוזנטל, בדיוק כשרן רצה להתחיל בתהליך לכתיבת דוקטורט, וכך החלום לכתוב עבודת דוקטור נדחה במספר שנים.

עבודת הדוקטור של לוסטיגמן בחנה את קריאותם של טקסטים משפטיים בעברית וכיצד אפשר לשפרם. היא נעשתה בהנחייתה של פרופ' זהר לבנת, חוקרת בעלת שם בינלאומי המתמחה בעברית החדשה וגם בלשון המשפט. 

ד"ר רן לוסטיגמן מפרט: "העבודה כללה שני מחקרים אמפיריים: המחקר הראשון השווה בין טקסטים משפטיים שמיועדים לציבור הרחב ובין טקסטים רגילים. בשתי משפחות הטקסטים נבדקו מאפיינים לשוניים שלפי הספרות המחקרית מקשים על עיבוד טקסט (כמו משפטים ארוכים, מורכבות תחבירית ואוצר מילים נדיר). הבדיקה נעשתה באמצעות תוכנה לניתוח שפה טבעית. על סמך תוצאות המחקר הראשון פושטו מספר טקסטים משפטיים (למשל, חוזה בנקאי) כדי שיהיו נגישים יותר לציבור. במחקר השני נערך ניסוי בהשתתפות 165 אנשים שאינם בעלי השכלה משפטית. הניסוי בדק אם הפישוט של אותם טקסטים שיפר את הבנת הנקרא, שיפר את תחושת הביטחון של המשתתפים לגבי הבנת הטקסט וקיצר את זמני העבודה."

מסקנות שני מחקריו של ד"ר לוסטיגמן יכולות לשמש בסיס חשוב לפישוט טקסטים משפטיים לציבור בישראל ובכך לסייע במיצוי זכויות, בעיקר בקרב אוכלוסיות מוחלשות, לייעל ולהוזיל תהליכים וגם לשפר את אמון הציבור במערכת המשפט.

לתוכניות הלימוד במחלקה ללשון העברית וללשונות שמיות