Skip to main content
15.01.2024 | ה שבט התשפד

שבוע חזרה לכשירות אקדמית למשרתי המילואים

בין התאריכים 29-24 לינואר יוקדשו כל משאבי הקמפוס למשרתי ומשרתות המילואים

תמונה
שמור
מודעה מילואים


אוניברסיטת בר-אילן תערוך שבוע חזרה לכשירות למשרתי ומשרתות המילואים וזרועות הביטחון, בין התאריכים 24 בינואר (יום רביעי) עד 29 בינואר (יום שני).

באותו השבוע, יצאו הסטודנטים שאינם משרתים במילואים להפסקת לימודים, וכל משאבי הקמפוס יוקדשו לסטודנטים ולסטודנטיות השבים משירותם הממושך את המדינה. המרצים, המתרגלים וסטודנטים חונכים ישקיעו את מלוא תשומת הלב בסגירת הפערים ובהעברת חומר הלימוד בצורה מרוכזת, מובנה ומותאמת אישית לכל סטודנט וסטודנטית.

יום קודם לכן, ב-23 בינואר בשעות אחר הצהריים, יערך אירוע קבלת פנים כלל-קמפוסי למשרתי ומשרתות המילואים וזרועות הביטחון. אחריו יערכו מפגשי אוריינטציה מחלקתיים. הלימודים הסדירים יערכו באותו יום כרגיל.

ביום שלישי ה-30 בינואר יחזרו כל הסטודנטים לקמפוס, להמשך שנת הלימודים.

משרתים ומשרתות במילואים? עוד כמה דברים שכדאי לכם לדעת

זהו מתווה האפוד האקדמי לסטודנטים וסטודנטיות המשרתים במילואים.

בקשות למלגות לסטודנטים וסטודנטיות שפונו מבתיהם או שגויסו למילואים ניתן להגיש עד 29.2.24. סטודנטים זכאים שלא קיבלו מלגה בפעימה ראשונה ויגישו עד ה-1.2.24, יקבלו את המלגה בפעימה השניה שתחולק במהלך פברואר. 

בקשות למלגות על בסיס מצב סוציו-אקונומי לתואר ראשון ומלגות לתארים מתקדמים ניתן להגיש עד-1.2.24. 


כל אחת מהמחלקות מינתה רכז או רכזת מילואים, שתפקידם לדאוג לכם באופן אישי ולעזור לכם בכל הנחוץ.