Skip to main content
12.06.2022 | יג סיון התשפב

מלגת הנשיא לדוקטורנטים מצטיינים

קול קורא להגשת מועמדות למלגות הנשיא לדוקטורנטיות ולדוקטורנטים מצטיינים לשנת הלימודים תשפ״ג

תמונה
מלגת נשיא

מוזמנים להגיש מועמדות:
מצטיינים, בוגרות ובוגרי תואר שני עם תזה, או העומדים לסיים את לימודי התואר השני במהלך תשפ"ג (בציון 90 לפחות), המתעתדים להתחיל את לימודיהם לקראת התואר השלישי בשנת הלימודים תשפ"ד, וכן בוגרים מצטיינים ביותר במסלול ישיר לדוקטורט.

מלגה בגובה של עד 72,000 שקלים לשנה, לתקופה של ארבע שנות לימוד; פטור מלא משכר לימוד; וסיוע במימון נסיעה שנתית לחו״ל להצגת עבודת המחקר בכנסים בינלאומיים.

המועד האחרון להגשת מועמדות: יום רביעי, 28 ביוני 2023.

למידע נוסף>