Skip to main content
 

מלגות הנשיא לתואר שלישי

בזכות המלגה נקלטים מדי שנה באוניברסיטה דוקטורנטים מצטיינים, הזוכים במלגת קיום בסך של עד 72,000 שקלים לשנה, במשך 4 שנים, שבמהלכן הם מסיימים את עבודת הדוקטור

מלגת נשיא קול קורא

מלגת הנשיא נוסדה על ידי אוניברסיטת בר-אילן במטרה להגדיל את מספר הדוקטורנטים הלומדים במחלקותיה, במיוחד בתחום מדעי האדם, וכדי לאפשר להם להקדיש את מלוא זמנם ומרצם להשלמת המחקר שלהם. 

בזכות המלגה נקלטים מדי שנה באוניברסיטה דוקטורנטים מצטיינים, הזוכים במלגת קיום בסך של עד 72,000 שקלים לשנה, במשך 4 שנים, שבמהלכן הם מסיימים את עבודת הדוקטור.

כדי לוודא שכל זמנם של מקבלי המלגה יוקדש לעבודת המחקר ולסיום עבודת הדוקטורט במועד שנקבע, המלגה השנתית משולמת להם כשכר חודשי, ותנאי המלגה לא מאפשרים להם להיות מועסקים ולהשתכר בדרך אחרת (פרט לעבודה אקדמית, או כזו הנדרשת לצורך המחקר, ובהיקף מוגבל).

ועדה אקדמית מיוחדת בוחרת את הדוקטורנטים הראויים ביותר לקבלת המלגה, מבין מאות המועמדים, והיא גם מקיימת מעקב אחר מהלך לימודיהם. זוכי המלגות חותמים על חוזה המפרט את התנאים לקבלת המלגה, את דרישות המחקר, את נסיבות ביטול המלגה, ומפרט את לוח הזמנים הנדרש לסיום הדוקטורט בהתאם לשלבי המחקר.

קול קורא להגשת מועמדות למלגות הנשיא לדוקטורנטיות ולדוקטורנטים מצטיינים לשנה"ל תשפ״ה

מוזמנים להגיש מועמדות

מצטיינים ומצטיינות, בוגרות ובוגרי תואר שני עם תזה, או העומדים לסיים את לימודי התואר השני במהלך תשפ"ד (בציון 90 לפחות), המתעתדים להתחיל את לימודיהם לקראת התואר השלישי בשנת הלימודים תשפ"ה, וכן בוגרים מצטיינים ביותר במסלול ישיר לדוקטורט.

על המועמד להגיש את ציון התזה לכל המאוחר עד ל 24.10.24.

לא תוענק מלגה למועמדים שלא יעבירו את ציון התזה עד למועד זה.


מה כוללת המלגה

מימון של עד 72,000 שקלים לשנה, לתקופה של ארבע שנות לימוד; פטור מלא משכר לימוד; וסיוע במימון נסיעה שנתית לחו״ל להצגת עבודת המחקר בכנסים בינלאומיים.

המועד האחרון להגשת מועמדות  


יום ראשון, כ"ד בסיוון תשפ"ד, 30 ביוני 2024

מקבלי המלגה מתחייבים שלא לעסוק בכל עבודה נוספת, להקדיש את כל זמנם ללימודים ולמחקר, ולסיים את לימודי הדוקטורט בתוך ארבע שנים.


טפסים 

טופס הגשת מועמדות לתוכנית 

Application form

הגשת מועמדות והעלאת הטפסים והצרופות 

שימו לב: נדרשים שני מכתבי המלצה שיישלחו ישירות ע"י הממליצים לדוא"ל: [email protected]


למלגאים פעילים- בקשות שוטפות

טופס פניה לועדה  

Application form to the Committee

בקשה להשתתפות בהוצאות מימון לכנס 

העלאת הבקשות לועדה 


מעקב

פעמיים בשנה, בתום כל סמסטר (במהלך החודשים פברואר ואוגוסט) נדרש מלגאי למלא דו"ח התקדמות על עבודתו, ובמקביל ממלא המנחה דו"ח מעקב על עבודת הסטודנט. 

הדו"חות השונים נבחנים ע"י הועדה המלווה הראשית להפסיק לימודיו של סטודנט שאיננו עומד בציפיות. 

דו"ח התקדמות והערכת מנחה 

Research Stages and Progress Report

רעות שטראוס