Skip to main content

מלגות הנשיא לדוקטורנטים מצטיינים

רקע:

אוניברסיטת בר-אילן פתחה במבצע מיוחד להגדלת מספרם של הדוקטורנטים הלומדים במחלקותיה - במיוחד בתחום מדעי האדם - ולזירוז קצב סיום לימודיהם. מאז תחילת הפרויקט גדל מספר הדוקטורנטים באוניברסיטה, והוא הגיע בתשע"ט לכ-2,045. מדי שנה נקלטים באוניברסיטה דוקטורנטים מצטיינים, הזוכים במלגת קיום בסך של עד 72,000 ש"ח לשנה, במשך 4 שנים, שבמהלכן הם מתחייבים לסיים את עבודת הדוקטור.

המלגה השנתית משולמת מדי חודש בחודשו, ומקבלי המלגה אינם רשאים להשתכר בדרך אחרת (פרט לעבודה אקדמית, או כזו הנדרשת לצורך המחקר, ובהיקף מוגבל), כך שכל זמנם מוקדש לעבודת המחקר, ולסיום הדוקטורט במועד שנקבע.

ועדה אקדמית מיוחדת בוחרת את הדוקטורנטים הראויים ביותר לקבלת המלגה, מבין מאות המועמדים, והיא גם מקיימת מעקב אחר מהלך לימודיהם. זוכי המלגות חותמים על חוזה המפרט את התנאים לקבלת המלגה, את דרישות המחקר, את נסיבות ביטול המלגה, ומפרט את לוח הזמנים הנדרש לסיום הדוקטורט בהתאם לשלבי המחקר.

המתקבלים לתוכנית יהיו זכאים להטבות:

  • מלגה בגובה של עד 72,000 ש״ח לשנה, לתקופה של ארבע שנות לימוד
  • פטור מלא משכר לימוד
  • סיוע במימון נסיעה שנתית לחו״ל להצגת עבודת המחקר בכנסים בינלאומיים

מקבלי המלגה יתחייבו שלא לעסוק בכל עבודה נוספת, להקדיש את כל זמנם ללימודים ולמחקר, ולסיים את לימודי הדוקטורט בתוך ארבע שנים.

טפסים:

טופס הגשת מועמדות לתכנית

Application Form

העלאת הטפסים והצרופות


שימו לב: נדרשים שני מכתבי המלצה שיישלחו ישירות על-ידי הממליצים לדוא"ל milgat.hanasi@biu.ac.il

בקשות שוטפות:

מלגאים פעילים, אנא העלו כאן את הבקשות לועדה של מלגות נשיא

מעקב:

פעמיים בשנה, בתום כל סמסטר (במהלך החודשים פברואר ואוגוסט) נדרש מועמד למלא דו"ח התקדמות על עבודתו, ובמקביל ממלא המנחה דו"ח מעקב על עבודת הסטודנט. הדו"חות השונים נבחנים על ידי הוועדה המלווה הרשאית להפסיק לימודיו של סטודנט שאיננו עומד בציפיות.
דו"ח התקדמות והערכת מנחה

רעות שטראוס