Skip to main content
 

מלגות הנשיא לדוקטורנטים מצטיינים

רקע:

מלגת הנשיא נוסדה על ידי אוניברסיטת בר-אילן במטרה להגדיל את מספר הדוקטורנטים הלומדים במחלקותיה, במיוחד בתחום מדעי האדם, וכדי לאפשר להם להקדיש את מלוא זמנם ומרצם להשלמת המחקר שלהם. 

בזכות המלגה נקלטים מדי שנה באוניברסיטה דוקטורנטים מצטיינים, הזוכים במלגת קיום בסך של עד 72,000 שקלים לשנה, במשך 4 שנים, שבמהלכן הם מסיימים את עבודת הדוקטור.

כדי לוודא שכל זמנם של מקבלי המלגה יוקדש לעבודת המחקר ולסיום עבודת הדוקטורט במועד שנקבע, המלגה השנתית משולמת להם כשכר חודשי, ותנאי המלגה לא מאפשרים להם להיות מועסקים ולהשתכר בדרך אחרת (פרט לעבודה אקדמית, או כזו הנדרשת לצורך המחקר, ובהיקף מוגבל).

ועדה אקדמית מיוחדת בוחרת את הדוקטורנטים הראויים ביותר לקבלת המלגה, מבין מאות המועמדים, והיא גם מקיימת מעקב אחר מהלך לימודיהם. זוכי המלגות חותמים על חוזה המפרט את התנאים לקבלת המלגה, את דרישות המחקר, את נסיבות ביטול המלגה, ומפרט את לוח הזמנים הנדרש לסיום הדוקטורט בהתאם לשלבי המחקר.

מלגת הנשיא כוללת:

מלגה בגובה של עד 72,000 שקלים לשנה, לתקופה של ארבע שנות לימוד; פטור מלא משכר לימוד; וסיוע במימון נסיעה שנתית לחו״ל להצגת עבודת המחקר בכנסים בינלאומיים.

מקבלי המלגה מתחייבים שלא לעסוק בכל עבודה נוספת, להקדיש את כל זמנם ללימודים ולמחקר, ולסיים את לימודי הדוקטורט בתוך ארבע שנים.

טפסים:

טופס הגשת מועמדות לתכנית

Application Form

העלאת הטפסים והצרופות


שימו לב: נדרשים שני מכתבי המלצה שיישלחו ישירות על-ידי הממליצים לדוא"ל milgat.hanasi@biu.ac.il

בקשות שוטפות:

מלגאים פעילים, אנא העלו כאן את הבקשות לועדה של מלגות נשיא

מעקב:

פעמיים בשנה, בתום כל סמסטר (במהלך החודשים פברואר ואוגוסט) נדרש מועמד למלא דוח התקדמות על עבודתו, ובמקביל ממלא המנחה דוח מעקב על עבודת הסטודנט. הדוחות השונים נבחנים על ידי הוועדה המלווה הרשאית להפסיק לימודיו של סטודנט שאיננו עומד בציפיות.
דוח התקדמות והערכת מנחה

רעות שטראוס