Skip to main content
11.08.2021 | ג אלול התשפא

איך מסתגלים טוב יותר לגן החדש

תוכנית התערבות מקוונת שחשפה ילדים לסיפורים תרמה להסתגלות טובה יותר בגן חדש

תמונה
גן

התערבויות מקוונות פשוטות, שבהם ישותפו הורים של ילדי גן, עשויות לקדם את התפתחותם הרגשית-חברתית של הילדים ולסייע בקליטתם בגן חדש. ד"ר אסתר עדי-יפה מבית הספר לחינוך באוניברסיטת בר-אילן בדקה את ההשפעה והיעילות של תוכנית התערבות מקוונת וחדשנית לפיתוח יכולת ההבעה הרגשית של ילדים בגיל הרך (6-4) ויישומה בתקופת הקורונה. במחקר השתתפו 50 ילדים, מחציתם נחשפו לתוכנית ההתערבות ומחציתם שימשו כקבוצת ביקורת. נמצא שהמשתתפים הפעילים בתוכנית ההתערבות חוו קליטה טובה יותר בגן, גילו נכונות וחדווה גדולה יותר להגיע אליו, ותקופת ההסתגלות שלהם בו הייתה קצרה יותר בהשוואה לקבוצת הביקורת.

ההורים שילדיהם השתתפו בניסוי קיבלו סיפורים מקוונים שתיארו מצבים שבהם מתעוררים אצל ילדים רגשות פשוטים או מעורבים, כמו למשל סיפור על ילד שמתחיל גן חדש. תוך כדי קריאת הסיפור, הילדים התבקשו להשיב על שאלות באמצעות סמלילים מיוחדים שעוצבו לטובת המחקר. מתוך ההנחה שהיכולת להבין ולדווח על רגשות מעורבים עשויה לעזור לילדים להתמודד עם מצבים מורכבים, ביקשה החוקרת לבחון האם ההתערבות תסייע בהתמודדות בתקופה מורכבת של הסתגלות לגן חדש.

שתי קבוצות המחקר – קבוצת ההתערבות וקבוצת הביקורת - נבחנו בשבוע הראשון, בשבוע החמישי ובשבוע התשיעי במבדקים שכללו הבנה של רגשות פשוטים ומעורבים. קבוצת הניסוי קיבלה בנוסף שלושה שאלוני התערבות שבועיים בין השבוע השני ובין השבוע הרביעי בניסוי. שאלוני ההתערבות כללו סיפורים קצרים המתארים מצבים שבהם מופיעים רגשות פשוטים ומעורבים, דומים לאלו שבמבדקים הכלליים, אך כללו משוב. הניסוי כולו נערך באופן מקוון, ואת הסיפורים סיפרה תמיד אם הילד או הילדה.

בין השאלון הראשון ובין השאלון השני חוו כל ילדי המדגם תקופת סגר שבה לא ביקרו בגן. קבוצת הילדים שנבדקה לגבי הסתגלותה לגן חדש נשאלה בכל אחד מן השאלונים הכללים (שבוע 1, 5, ו-9) על רצונו של ילד המתחיל גן חדש ללכת אליו. בשבוע החמישי וגם בשבוע התשיעי נצפו הבדלים לטובת ילדי קבוצת הניסוי בהבנת רגשות מעורבים, שבאו לידי ביטוי בכך שתקופת ההסתגלות הייתה טובה יותר ומהירה יותר. ההבדלים בשבוע החמישי היו גבוהים מאלו שהופיעו בשבוע התשיעי, משום שככל הנראה ילדי קבוצת הביקורת השתפרו כתוצאה מהתנסות בשאלונים.

התגלית המרכזית של המחקר התבטאה בשבוע החמישי, לאחר תום הסגר ועם החזרה לגן, שם ניכר שהתוכנית הביאה לשיפור ברמת הרצון של הילדים להגיע לגן לאחר תקופת הסגר הממושכת. גם מדיווחי ההורים עולה כי הקבוצה שעברה את ההתערבות חוותה הסתגלות טובה יותר לגן.

המחקר צפוי להתפרסם במסגרת פרק בספר בחסות תכנית הריס בר-אילן: "ילדים בגיל הרך בעתות משבר - מחקר ועשיה טיפולית חינוכית" בעריכת פרופ' עפרה קורת ודבורה גבעון, בהוצאת רכס.