Skip to main content
23.08.2021 | טו אלול התשפא

הכירו את עו"ד רוני רוטלר

הקליניקה לזכויות אנשים עם מוגבלויות

תמונה
עוד רוני רוטלר

3/12/2020

אנשים עם מוגבלות, המהווים כ-20% אחוזים מהאוכלוסייה בישראל, סובלים מאפליה בכל תחומי החיים, בשל מחסומים פיזיים וחברתיים המוצבים בפניהם על ידי החברה בתחומים שונים, וביניהם נגישות, ביטחון סוציאלי, כשרות משפטית, דיור, תעסוקה, ביטוח, חינוך ובריאות.

ה-3 בדצמבר, היום הבינלאומי לזכויות אנשים עם מוגבלות, הוא הזדמנות להכיר את עו"ד רוני רוטלר שפעילותה במסגרת הקליניקה לזכויות אנשים עם מוגבלות בפקולטה למשפטים באוניברסיטת בר-אילן, משפיעה על חייהם של אנשים רבים.

רוטלר מספרת כי משבר הקורונה הוביל לפגיעה בזכויותיהם של אנשים עם מוגבלויות בתחומים רבים והקליניקה המעניקה סיוע משפטי ללא תמורה כספית, פעלה בתקופה זו ביתר שאת. "תקופות משבר", אומרת רוטלר, "הן התקופות בהן יש לשים לב במיוחד שזכויות אנשים עם מוגבלויות, אליהן הגיעו בעמל רב, לא יירמסו תחת שיקולים מערכתיים"

במסגרת זו, עורכות הדין והסטודנטים בקליניקה ייצגו וייעצו לאנשים עם מוגבלויות ובני משפחותיהם, וכן פנו לרשויות המדינה בנוגע לאפליית אנשים עם מוגבלויות בעטיו של המשבר. כך למשל, פעלה הקליניקה לקידום חקיקה המונעת אפליית אנשים עם מוגבלויות, להקצאת משאבים רפואיים עבורם, להתאמת חקיקת אספקת שירותים חיוניים מרחוק לצרכיהם של אנשים עם מוגבלויות, למניעת חקיקה המגבילה את הביקורים במגורים של אנשים עם מוגבלויות, וכן לקידום חקיקה המאפשרת כפל קצבאות לאנשים עם מוגבלות שפוטרו מעבודתם או יצאו לחל"ת.

רוטלר הקימה את הקליניקה בשנת 2003 יחד עם פרופ' גדעון ספיר, והיא מנהלת אותה במשותף עם ד"ר מיה גפן. פעילותה של הקליניקה מוקדשת לקידום, שמירה והבטחת זכויותיהם של אנשים עם מוגבלויות בישראל, והיא פועלת בשלושה מישורים עיקריים: ייצוג וייעוץ משפטי של אנשים עם מוגבלויות ובני משפחותיהם ללא תמורה כספית; חינוך סטודנטים למשפטים לפתח רגישות לאפליית אנשים עם מוגבלויות ולהשתמש בכלים משפטיים למטרות חברתיות; ומחקר המתבסס על הקשר שבין הפרקטיקה והתיאוריה.

לאחרונה היא מונתה ליו"ר הוועדה המייעצת לנציבות שוויון זכויות אנשים עם מוגבלות במשרד המשפטים ובימים אלה היא כותבת את עבודת הדוקטורט שלה, בהנחיית פרופ' מיכל אלברשטין ופרופ' גדעון ספיר, העוסקת ביישוב סכסוכים וזכויות אנשים עם מוגבלויות, בהקשרים של סכסוכי הורות.

הקליניקה היא חלק ממערך הקליניקות של הפקולטה למשפטים בבר-אילן. למידע נוסף על המערך: https://law-clinics.biu.ac.il/