Skip to main content
31.10.2022 | ו חשון התשפג

הכירו את ד"ר יעל קרני-ויזל

מחקרה של ד"ר קרני-ויזל עוסק גם בחסמים העומדים בפני אנשי מקצועות הבריאות בעת דיווח על ילדים בסיכון

תמונה
ד"ר יעל קרני-ויזל

16/8/2021

כיצד מתמודדות משפחות שלהן ילד עם מוגבלות נוירו-התפתחותית? מהן שיטות ההתערבות העשויות לקדם התפתחות של ילדים בגיל הרך, וכיצד ניתן לקדם איתור ילדים נפגעי התעללות וטיפול בהם? אלה הן חלק מהשאלות המחקריות והמעשיות המעסיקות את ד"ר יעל קרני-ויזל, מבית הספר לעבודה סוציאלית באוניברסיטת בר-אילן, חוקרת בתחום מוגבלויות וילדים בסיכון.

לאחרונה היא זכתה במלגה לחוקרים צעירים מטעם העמותה האמריקאית למוגבלות שכלית התפתחותית. פרס זה הוענק לה כהוקרה על מחקר שבו בחנה את השלכות גידולם של ילדים עם מוגבלות שכלית קשה בבית, על תסמינים גופניים ונפשיים של הוריהם ועל איכות חיי משפחתם.

העמדה הרווחת ברחבי העולם ובישראל מעודדת משפחות לגדל ילדים עם מוגבלויות בביתם, אולם ממצאי המחקר הנוכחי מצביעים על השלכות שליליות הן על ההורים והן על המשפחה בהשוואה למשפחות שילדיהם גדלים במוסדות חוץ-ביתיים.

"אני תקווה שממצאים אלה יעודדו את קובעי המדיניות להשקיע משאבים בפיתוח מענים המותאמים לצרכי משפחות הבוחרות לגדל את ילדם בבית," אומרת ד"ר קרני-ויזל. "אני מאמינה שלמחקר כוח להשפיע ולסייע בשיפור היכולות הקליניות של אנשי המקצוע ובקידום שינויי מדיניות חברתית. למרות האתגרים שעמם אנו מתמודדים, אנחנו בסימן התקדמות. בשנים האחרונות החברה לומדת להכיר בזכויות אנשים עם מוגבלויות ולראותם לוקחים חלק פעיל, תורם ומוביל בחברה, בזכות ולא בחסד".

התוכנית לתואר ראשון בעבודה סוציאלית>>>

כעובדת סוציאלית שניהלה את השירות הסוציאלי המחוזי במערך התפתחות הילד, וכחברה בוועד המנהל של העמותה להתפתחות הילד, חוקרת ד"ר קרני-ויזל תחומים שלגביהם חיפשה תשובות כקלינאית. עבודת הדוקטורט שלה, שעסקה בפרקטיקת הראיונות המשפטיים בהדרכת פרופ' אירית הרשקוביץ, בחנה את תרומת שיטות הריאיון התומכות רגשית לאופן שבו ילדים משתפים בחוויות של פגיעה פיזית או מינית.

במסגרת בתר-דוקטורט שנערך באוניברסיטת קיימברידג' התעמקה ד"ר קרני-ויזל בתרומת שיטות ראיון אלה לעידוד הבעה לא-מילולית של ילדים נפגעים בעת מתן עדות. המחקר נערך כחלק מפרויקט לאומי, ולאור ממצאיו אימץ משרד העבודה הרווחה והשירותים החברתיים את שיטת הריאיון התומך והטמיע אותה בפרקטיקה הנוכחית.

מחקרה של ד"ר קרני-ויזל עוסק גם בחסמים העומדים בפני אנשי מקצועות הבריאות בעת דיווח על ילדים בסיכון, ובוחן את השפעת האקלים הארגוני על החלטה לדווח על חשד להתעללות לרשויות. מחקר זה זכה בפרס מצוינות מטעם קופת חולים מאוחדת והוביל למחקרי המשך ותוכניות התערבות.