Skip to main content
מוזיקה
תואר ראשון
הפקולטה למדעי הרוח | מוזיקה

מוזיקה

הלימודים בתוכנית לתואר ראשון במוזיקה מבוססים על מסורות רבות שנים אך משלבים גישות וטכנולוגיות עכשוויות, וכוללים היבטים תיאורטיים, היסטוריים, תרבותיים וחברתיים, לצד התנסות מעשית ויצירתית בהלחנה, נגינה וטיפול.

הסטודנטים שלנו